[Antwoord WOB verzoek "zoeklocatie discotheek Westrand" BIJLAGE 3]

Aanvullende eisen voor selectie kandidaat


Datum: 29 juni 2004

Onderwerp: discotheek westrand

 

Geachte Ö

 

 

Op 10 juni jl. heeft u een toelichting gegeven op het door u ingediende planvoorstel voor een discotheek in de westrand van Alkmaar. Het college van B&W heeft op 29 juni kennis genomen van de ingediende voorstellen. Geconstateerd is dat een goede vergelijking van de vier gepresenteerde voorstellen niet mogelijk omdat de presentaties inhoudelijk sterk van elkaar verschillen. Het college van B&W heeft daarom besloten de vier kandidaten aanvullende vragen te stellen zodat alle inzendingen t.a.v. dezelfde aspecten met elkaar vergeleken kunnen worden.

 

Aanvullende vragen

 

U wordt uitgenodigd om informatie te verschaffen over:

        Doelgroepen (in relatie tot de gewenste multifunctionaliteit)

        Het te realiseren programma (in m2)

        Motivering locatiekeuze

        Een volume studie en een ruimtebeslag in m2 (per programmaonderdeel)

        Tekening van buitenruimte met aanduiding parkeeroplossing (aantal parkeerplaatsen aangeven)

        Maximale aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig in gebouw

        Beoogde sluitingstijden per programmaonderdeel

        Een globale financiŽle onderbouwing.

        Veiligheid en openbare orde (welke maatregelen worden genomen?)

        Benodigde exploitatievergunning (zie bijgevoegd voorbeeld)

        Exploitatievorm (meerdere exploitanten?)

 

Aanbevolen wordt rekening te houden met de richtlijnen uit de ambtelijke notitie die u in een eerder stadium is toegezonden.

 

Procedure

De te volgen procedure ziet er als volgt uit

 

        De gemeenteraad heeft de westrand aangewezen als zoekgebied voor een discotheek.

        Met ondernemers die belangstelling hebben getoond voor de vestiging van een discotheek in Alkmaar is contact gezocht.

        Vier kandidaten hebben een eerste voorstel ingediend. Er heeft op 10 juni een presentatie plaatsgevonden.

        Er worden van de kant van de gemeente nadere vragen gesteld zodat de inzendingen goed met elkaar vergeleken kunnen worden.

        Er vindt een beoordeling van de inzendingen plaats (inclusief een Bibob toets)

        Op het moment dat er een aantal concrete voorstellen zijn ingediend die aan de meegegeven richtlijnen voldoen, vindt er overleg plaats met een nog te vormen begeleidingsgroep.

        Die begeleidingsgroep wordt gevraagd om een advies uit te brengen aan het college en de raadscommissie.

        Het advies wordt gebruikt bij de keuze van het plan dat verder uitgewerkt gaat worden. Die keuze is aan het college en de commissie.

        De kandidaat van het gekozen plan wordt uitgenodigd om het plan verder uit te werken en een bouwaanvraag in te dienen.

        Daarna volgt een ro-procedure met de gebruikelijke inspraak (voor iedereen) en de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

 

Wij zien uw reactie op de aanvullende vragen graag voor 23 augustus a.s. tegemoet.

Uw voorstel kunt u sturen naar Gemeente Alkmaar, afdeling projectmanagement, t.a.v. S. Dekkers, postbus 53, 1800 SC Alkmaar. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, tel. 0725488885 of een e-mail sturen naar sdekkers@alkmaar.nl.

 

Hoogachtend,

S. Dekkers


ReK <september 2004>

<terug>