[Antwoord WOB verzoek "zoeklocatie discotheek Westrand" BIJLAGE 1]

Naar een discotheek in de westrand

versie 5 april 2004

Notitie op basis waarvan een oriŽnterend gesprek kan worden gevoerd met potentiŽle kandidaten.

 

Inleiding

In oktober 2003 heeft de gemeenteraad de westrand van Alkmaar (het gebied ten westen van de N9) aangewezen als zoekgebied voor een locatie voor een discotheek. De gemeente gaat zelf geen disco realiseren. Het initiatief daartoe zal uit de markt moeten komen. Verschillende kandidaten hebben daar interesse voor getoond. Het gaat er nu om een kandidaat te vinden met een aantrekkelijk plan dat voldoet aan de gestelde eisen. Vervolgens zal die kandidaat het plan verder uitwerken tot een bouwaanvraag. Op 7 oktober 2003 heeft het college van B&W besloten om de inspraak te koppelen aan een concreet plan waarvoor een bouwaanvraag wordt ingediend. De inspraak maakt dan onderdeel uit van de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen.

Het college van B&W stemde op 17 februari jl. ingestemd met onderstaand procedurevoorstel.

Tijdstip

Activiteit

Maart 2004

Notitie opstellen met uitspraken over:

        geschikte locaties

        randvoorwaarden en wensen

        selectieprocedure

April

Gesprekken met potentiŽle kandidaten

April/mei

PotentiŽle kandidaten dienen globaal planvoorstel in

Juni

Selectie van kandidaat die wordt uitgenodigd om een plan verder uit te werken

Juli/augustus

Uitwerking plan door kandidaat

September

Beoordeling uitgewerkt plan. Voldoet het aan de door B&W vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden. Rijp voor inspraak?

Oktober/november

Inspraak op uitgewerkt plan discotheek

December 2004

Besluitvorming B&W

Na december

Indienen bouwaanvraag en doorlopen noodzakelijke ro-procedure 
(art. 19)

Rol gemeente

Zoals gezegd gaat de gemeente zelf geen disco realiseren. Ten aanzien van de rol die de gemeente kan spelen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke rol.

Van een privaatrechtelijke rol is alleen sprake als de gemeente eigenaar is van de grond. De publiekrechtelijke rol is altijd aanwezig omdat het bestemmingsplan aangepast moet worden. Ook dient een bouwvergunning en vergunning in het kader van de drank en horecawet te worden afgegeven.

Van een selectie van kandidaten kan alleen sprake zijn als de gemeente ook (mede) grondeigenaar is. Als zich echter een kandidaat meldt met een geschikte locatie waar de gemeente geen grondeigenaar van is, zal de gemeente zich tot haar publiekrechtelijke rol beperken.

Selectie kandidaat

In april 2004 worden er met deze kandidaten afzonderlijke gesprekken gevoerd. Men wordt uitgenodigd om rekening houdend met deinformatie uit deze notitie een planvoorstel te doen. Vervolgens wordt er een kandidaat geselecteerd die wordt uitgenodigd om een plan uit te werken. Voorop staat dat het moet gaan om een plan dat op basis van particulier initiatief tot stand komt. De gemeente geeft alleen het kader aan waarbinnen zij aan de mogelijke vestiging van een discotheek wil meewerken

Bedrijfsconcept

        Een discotheek met een maximum van ca. 1.500 bezoekers.

        Er wordt uitgegaan van minimaal 2 zalen.

        De voorziening moet diverse doelgroepen bedienen, zowel wat betreft leeftijd als culturele achtergrond.

        De voorziening moet aanvullend zijn op het bestaande uitgaansaanbod in de stad.

        De voorziening mag geen dubbels vertonen met het aanbod in de gemeentelijke wijkcentra.

        Een multifunctioneel horecacomplex met een combinatie van dag-, avond-, en nachthoreca is toegestaan.

        De voorkeur gaat uit naar een multifunctioneel uitgaans- en recreatiecentrum. Te denken valt aan een combinatie met conferentieruimten, muziekpodium, oefenruimtes, restaurant, zaalverhuur, zaal met games (Geen speelautomatenhal), partycentrum, cursusruimtes, e.d.

Vastgoedexploitatie

        Er zal geen gemeentelijke subsidie worden verstrekt.

        Kandidaat moet een ondernemingsplan overleggen.

        De kandidaat dient aan de hand van een marktonderzoek aan te tonen dat er een toekomst is voor de beoogde voorziening.

Grondkosten

        De gemeente verkoopt geen grond beneden de kostprijs.

        Er wordt een prijs per m2 grond gehanteerd uitgaande van de marktwaarde (bepaald door bestemming, maximaal mogelijke bouwhoogte en maximale bebouwingspercentage).

        Indicatief kan worden uitgegaan van een grondprijs die ligt tussen de 150 euro en de 225 euro per m2 (prijspeil januari 2004).

        Erfpacht is mogelijk. De basis van de berekening is de grondwaarde.

Locatie

        Westrand is door gemeenteraad aangewezen als zoekgebied.

        Binnen dit zoekgebied is gezocht naar geschikte locaties.

        Die locaties moeten passen binnen de hoofdopzet van de westrand (zie kaartje).

        De locatie voor de discotheek moet gevonden worden binnen deelgebied 2, het gebied met stedelijke functies (sport, bedrijven, enz).

        De percelen A, B en F worden in principe geschikt geacht (zie bijgaand kaartje).

        Het programma dat een exploitant wil realiseren bepaalt de benodigde terreinomvang.

        De maximale bouwhoogte is 12 meter.

        Parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein. Inpandig of aan het oog onttrokken.

Bereikbaarheid

        Locatie moet goed ontsloten zijn voor auto's en (brom)fietsers

        Goede bereikbaarheid voor hulpdiensten

        Aandacht voor sociale veiligheid

        Toegang locatie moet afsluitbaar zijn.

        Parkeren op eigen terrein om ongewenste uitwaaiering van bezoekers tegen te gaan.

        Parkeergebied afsluitbaar en daarmee controleerbaar.

        Het benodigde aantal parkeerplaatsen is afhankelijk van de aard en omvang van de te realiseren voorziening.

        Voor een discotheek van 1.500 bezoekers zijn ca. 350 parkeerplaatsen noodzakelijk.

        Stallingvoorzieningen voor (brom)fietsen

        Openbaar vervoer op loopafstand

        Minimaal 5 taxistandplaatsen

Veiligheid en openbare orde

        screening exploitant (toepassing Bibob: dat wil zeggen dat de gangen van de kandidaten worden nagegaan door het ministerie van justitie op zoek naar criminele informatie)

        het moet een voorziening zijn die veilig is

        overlast beperken en veiligheid garanderen

        tegengaan vandalisme

        opstellen beveiligingsplan is verplicht

        deurbeleid

        pasjessysteem

        gedragscode

        opleiding personeel

        videobewaking

        gastenregistratie

        verblijfsverbod bij misdraging

        vervoerregeling

        terreinafsluiting

        sluitingstijdenregime.

        actief drugspreventiebeleid

        bedrijfshulpverlening

        regelmatig overleg politie en hulpdiensten

Eisen aan gebouw

        veiligheid (Toetst door politie en brandweer)

        het gebouw dient te voldoen aan door de gemeente te stellen stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden

        duurzaam bouwen

        bijzondere architectuur

        geen geluid naar buiten

        aandacht voor geluidsoverdracht via de grond

        toegankelijk voor gehandicapten

Vervolgstappen

        kandidaten worden uitgenodigd voorstel in te dienen

        selectie kandidaat waarbij wordt ingegaan op de in deze notitie genoemde onderwerpen

        geselecteerde kandidaat werkt plan verder uit

        toets door gemeente

        inspraak

        overeenstemming over plan

        exploitatieovereenkomst

        bouwaanvraag

        zo nodig wijzigen bestemmingsplan

        bouwvergunning

        bouw

Bijlagen

1.      deelgebieden westrand

2.      overzicht geschikte locaties

3.      afweging verschillend locaties

Bijlage 1: deelgebieden westrand

De drie gebieden in de Westrand (PvdA)

 

Bijlage 2: overzicht geschikte locaties

De zoeklocaties in de Westrand

 

Bijlage 3: afweging verschillende locaties

 

Locatie A

Locatie B

Locatie C

Locatie D

Locatie E

Locatie F

Oppervlakte

6.500 m2

-

19.000 m2

+

20.000 m2

+

30.000 m2

+

3.500  m2

-

13.500 m2

 0

Past binnen visie westrand

+

+

-

-

-

-

Bereikbaarheid

+

+

-

++

++

+

Parkeren

-

+

+

+

-

 

Eigendom gemeente

+

Grotendeels

+

+

+

+

Mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik

+

+

-

-

-

 0

Opmerkingen

Oppervlakte is na aftrek HAL-OV tracť

Grond in gebruik bij verenigingen en een bedrijf

Vulpunt LPG in nabijheid

Gronddepot (vervuild)

Er staat een woning op

Plek ligt te geÔsoleerd

 

 

Aanwezigheid kinderdagverblijf

Grond deels in erfpacht

 

Om te kunnen bepalen of de locatie groot genoeg is zou er eerst een programma bekend moeten zijn. Dat is er echter niet. Om een idee te krijgen van de maximaal benodigde oppervlakte is gekeken naar de afmetingen Bobs Saloon in Uitgeest. Het gaat om 12.500 m2. Het totale gebouw is ca. 3600 m2 en het parkeerterrein ca. 9000 m2. Het gebouw bestaat uit een evenementenhal (discotheek) en bowling met zalen. De discotheek alleen is ca. 1200 m2.

 

Conclusie:

        de locaties C, D en E passen niet in de visie op de westrand

        locatie A is waarschijnlijk te klein. Pas nadat meer bekend is over het programma kunnen er meer definitieve conclusies worden getrokken

        locatie B en F zijn door herinrichting geschikt te maken


ReK <september 2004>

<terug>