Elektronische stemming : Disco in de Westrand? Nee!

Een selectie uit de ingezonden berichten van Disco.Westrand@Tiscali.NL
Bijgewerkt tot 22 januari 2004

<terug>


Mijne Heren,

Graag even een reactie met betrekking tot de eventuele bouw van een discotheek aan de Olympiaweg.
Vandaag heb ik in de krant gelezen dat er een actiecomité opgericht
zal worden.

Als bewoner naast de voormalig discotheek FunFun heb ik in het verleden al menige strijd gestreden met de politie en gemeente.
Ik had de indruk dat het in dit geval vechten tegen de
bierkaai was. Het verheugt mij daarom zeer dat er een comité in het leven geroepen wordt, die de strijd aangaat! Mocht u eventuele verdere informatie nodig hebben met betrekking tot het verleden, dat zeker in alle hevigheid zal herleven als deze plannen doorgang zouden vinden, zal ik graag bereid zijn mij wederom in de strijd te werpen !

Vriendelijke groet,

A. K.

<naar boven>


L.S,

Het lijkt me inderdaad een onzalige gedachte om in de Westrand van Alkmaar een mega-disco te vestigen.

Uit de tijd van Fun-Fun kan ik me verschillende vervelende voorvallen herinneren. Dat zijn ondermeer:

Los van bovenstaande argumenten vind ik dat het gedeelte van het Hoefplan, direct gelegen binnen de randweg/van Ostadelaan, al meer dan genoeg wordt belast in de vorm van parkeerdrukte en geluidsoverlast a.g.v. de aanwezigheid van voetbalterreinen, schaatsbaan en wielerstadion.

Het lijkt me veel beter om een grote discotheek op een zodanige plek onder te brengen dat -volgens mij- een aantal zaken structureel beter kunnen worden aangepakt door de daarvoor verantwoordelijke instanties (eigenaar discotheek, Gemeente en Politie). Daarbij denk ik aan het gebied waar ook het nieuwe AZ stadion wordt ondergebracht.

De voordelen zijn evident:

T. B. 

<naar boven>


Sport en disco gaan niet samen!

Een mega-discotheek! Dat ik het las vlogen m'n haren overeind. Onze buurt zal door de vestiging van een mega-discotheek een ongure en onveilige buurt worden. Dronken en baldadige jongeren die door onze wijk trekken en wellicht blijven hangen in winkelcentrum de Hoef zullen voor nog meer overlast zorgen. We hebben al genoeg overlast!

Een discotheek trekt ook jongeren en criminelen aan van buiten Alkmaar en daar zitten we niet op te wachten. Onze veiligheid kan toch niet gegarandeerd worden.

Mocht die discotheek er komen, dan zul je mij 's avonds niet meer in de Meent zien. Sporters en discogangers gaan niet samen!

Met vriendelijke groeten,

M. S.

<naar boven>


Waarom Disco in de Westrand?

1. Andere bestemming

De Westrand werd door de Partij van de Arbeid afd. Alkmaar aangewezen als groen gebied, in  september 2001. Dit was nà de brand bij Claus party House dus moet deze locatie - in oktober 2003 plotseling aangewezen voor een nieuwe mega disco - zijn meegenomen in dat besluit tot groengebied. Hierbij hoort ook stilte, welke niet kan worden verwacht van een mega disco met minimaal 1500 bezoekers.

Hoe betrouwbaar is dan dit partijbesluit, meegenomen in de verkiezingsfolder voor 2002? Bovendien ramt de betreffende PvdA wethouder nu dwars op zijn toenmalige fractie besluit in met als gevolg, ongeloofwaardig handelen.

In december 2003 hield de Socialistische Partij afd. Alkmaar een enquête onder winkelend publiek in de Langestraat, dus niet alleen onder bewoners afkomstig uit Alkmaar West. Hieruit kwam dezelfde bandbreedte wens naar voren, de Westrand moet groen blijven.

2. Provincie

Waarom heeft de provincie de komst van een mega disco eerder afgewezen? Wat is de huidige provinciale planologische visie op dit gebied? Zoniet, op welke wettelijke basis zou er dan nu wel een mega disco mogen komen?

3. Overlast

Bewoners uit flatgebouw de Midden Togt hoek van de Veldelaan/Terborchlaan hebben reeds ervaring opgedaan met overlast van de vorige veel kleinere discotheek, zoals :
    -         geluidsoverlast en
    -         vernieling van bushokje(s).

4. Politie

In een jubelend artikel “Succesvol jaar politie N-Holland Noord”  in het Noordhollands Dagblad dd 8 januari 2004 maakt de politie NHN kenbaar dat in vergelijking met andere regio’s er – in het eigen gebied - een buitensporig alcohol gebruik plaatsvindt in het verkeer. Mocht er dan niet te ontkomen zijn aan een mega disco in de Westrand met vertrekkende en volgelopen discobezoekers te voet/fiets/brommer dwars door de Hoef heen, wie garandeert dan ’s avonds en vooral midden in de nacht mega politie toezicht?

5. Inspraak wijkbewoners

Wanneer werden bewoners uit West betrokken bij de keuze van deze disco locatie?
Dit anti wijkgericht samenwerken voorbeeld, belooft weinig goeds voor de toekomst!

6. Nieuwe locatie

Het nieuw te bouwen Kooimeer Plaza. Dan kunnen mega AZ fans na afloop van een voetbal wedstrijd zich vervolgens storten in het mega disco nachtleven, zodat stromen bezoekers zich zo min mogelijk behoeven te verplaatsen.

Ongetwijfeld zijn er nog veel meer redenen te bedenken tegen de komst van een mega disco in de Westrand, maar hier laat ik het voorlopig bij.

S.E. K.

<naar boven>


Ls,

In de Alkmaarsche Courant van 6 jan. j.l.

"GEEN GEFILOSOFEER OVER EEN BEBOUWING VAN DE WESTRAND, aldus Groen links en OPA.

De WESTRAND moet groen blijven.

Het artikel maakt melding van het besluit van het destijds regerende college van ALKMAAR dat de Westrand groen zou blijven (een uitspraak tot verrassing van de tegenstanders), en er geen ruimte is voor belangrijke stedelijke en regionale voorzieningen, een disco valt m.i. sowieso niet onder deze term. Ik ben dan ook van mening dat het huidige college van Alkmaar, het principe Besluit de Westrand moet groen blijven, dient te respecteren. 

Met vriendelijke groet,

M.A. van den B.

<naar boven>


Geachte heer, mevrouw,

Via de Kabelkrant ben ik op uw internetsite geattendeerd.

Middels dit e-mail bericht wil ik graag aangeven dat ik TEGEN een discotheek aan de westrand van Alkmaar ben.

Enkele maanden terug ben ik vanuit de Daalmeer naar Hoefplan verhuisd. Een van de belangrijkste redenen is dat ik daar niet meer prettig woonde. Nu woon ik in het Hoefplan, aan de kant van de randweg, en dat bevalt tot op heden zeer goed.

Ik ben dan ook bang dat met de komst van een discotheek aan de westrand het gedaan is met rust en veiligheid, iets dat ik heel belangrijk vind. Als er dan toch een discotheek moet komen dan bij het Kooimeerplein (bij het nieuw te bouwen voetbalstadion). Laat het deel aan de westrand onbebouwd.

Ik wens u veel succes met de handtekeningenactie en ik hoop op de hoogte gehouden te worden van het resultaat.

Met vriendelijke groeten,

E. Z.

<naar boven>


Niet zeuren

Ik vind dat de oude mensen niet zo moeten zeuren.
De oudere mensen lullen altijd van er is teveel criminaliteit op straat !!!
En dan komt de gemeente met een discotheek om ze van de straat af te houden en dan is het weer niet goed.

D.

<naar boven>


Volledig TEGEN

Met dank voor Uw inzet met betrekking tot de discoplannen in de Westrand hierbij onze mening:

In alle opzichten zijn wij tegenstander van deze plannen en hebben de volgende argumenten:

Een disco zo dicht bij de bewoonde wereld is te onrustig voor de bewoners. Nu al zijn er parkeerproblemen als er activiteiten zijn bij de Meent, wielerbaan e.d. en ook bij kermis en circus worden al vaak auto`s geparkeerd in de V.d.Veldelaan en Hobbemalaan.

Verder zal een belangrijk deel van de bezoekers via de wijk de Hoef  de disco verlaten met alle gevolg met betrekking tot lawaai, autostarten e.d. terwijl van andere disco`s al bekend is, dat drank en drugs vandalisme en ciriminaliteit  veroorzaken.

Dat bijeenkomsten tot laat in de nachten zullen gaan duren mogen we wel aannemen.

De gemeente (?) zoekt bestemmingsmogelijkheden voor het nieuwe AZ complex, men denkt aan Horeca, casino e.d. waarom niet juist daar die disco gepland, men kan schoon beginnen en alle noodzakelijke voorzieningen nog inpassen.

Tot slot nog de vraag, waarom er zonodig een disco in Alkmaar moet, in Heerhugowaard zijn plannen en in Hoorn. Is er wel markt voor of is het een prestigezaak voor de gemeente. Gelet op het (gelukkige) fiasco van de geplande popconcerten in de Wielerbaan" vragen wij ons wel af of er dan eerst een disco moet komen en dat men later wel zal zien of het wel rendabel te maken is.

U begrijpt het wel , VOLLEDIG tegen. Bedankt voor Uw moeite.

J. G. en P. G.B.

<naar boven>


Nu al veel overlast

Ik ben absoluut tegen de komst van een dergelijke disco.

Heden ten dage ondervinden we bij 'hoogtij' dagen al veel hinder van gasten die uit de stad komen (vernielde spiegels etc.); dat gaat dus dan ook in omgekeerde richting gebeuren.

ABSOLUUT TEGEN !!!!!!!!

 

A.W. van L.

<naar boven>


Mijne Heren, 

Mijn duidelijke mening over een voorgenomen disco in de Westrand is :

                                                                                  NEEN

Ik baseer deze mening op de volgende feiten: 

Het is onacceptabel dat de Gemeente tot de komst van een mega-discotheek besloten heeft ZONDER de bewoners daarin inspraak te geven. 

Het is ONRECHTMATIG om wel de bewoners bij de lokaties Hoornse Vaart en Overstad te horen en niet die in de Westrand. 

Het is ONJUIST de exacte lokatie pas bekend te maken als alles al door de Gemeente beslist is en de contracten getekend zijn, waarmee de Gemeente voorbij gaat aan een normale inspraak-procedure. 

Voor het buitenspel zetten van burgers in de besluitvorming van zo' belangrijk onderwerp , past maar een woord : de Gemeente ONWAARDIG ! 

Het ontbreekt mij aan ARGUMENTEN van de Gemeente voor de reeds genomen beslissing , om tegen die argumenten, goed onderbouwd, met een weerwoord stelling te nemen.(lees: tegen-argumenten aan te voeren) 

Hopende U hiermede voldoende te hebben ingelicht. 

Met vriendelijke groeten, 

B.M.J. K.

<naar boven>


brief, dd. 9 december 2003 aan het College Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alkmaar t.a.v. de heer C.G. van Vliet, Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling.

"Geachte heer v.d. Vliet

Hierdoor tekenen wij protest aan over de door de gemeente voorgestelde Disco-lokatie in plan De Hoef en steunen de argumentatie geuit door Rens Kleverlaan en Renate Heystra.

Wij, van de Vereniging Van Eigenaren Flatgebouw Terborchlaan/v.d.Veldelaan, betreuren het ten zeerste door u buiten schot te zijn gelaten in de tot op heden gehouden overlegorganen, daar wij in dit gebeuren zeker belanghebbende zijn.

Gezien de tot heden al intensieve verkeersdrukte door de Terborchlaan (uitvalsweg van de Maarten Luther Kingweg) is onze stellige veronderstelling dat dit met de door u gekozen locatie het onaanvaardbare zal overstijgen, zeker ten tijde in de late uren van de dag.

Wij doen al ons best het aanzicht van onze eigendommen een zo goed mogelijk profiel te geven en verwachten van uw zijde wel enig meer respect en waardering hiervoor.

Het moge duidelijk zijn dat wij als bestuur de komende tijd beter door u geïnformeerd zullen worden en ook zeker als gesprekspartner in deze gezien willen worden.

Hoogachtend

Namens het Bestuur V.V.E. Terborchlaan/v.d. Veldelaan

<naar boven>


Beste lezers,

Als jullie ijveren tegen een discotheek aan de Westrand, dan wil ik jullie activiteiten bij deze van harte ondersteunen. Mijn vrouw en ik willen geen discotheek aan de Westrand. Het Hoefplan was en is een heerlijke rustige en veilige wijk, waar wij al vele jaren met heel veel plezier wonen. Dat willen we graag zo houden. Wat wij wel fantastisch vinden zijn de sportfaciliteiten die daar zijn gebouwd en ontwikkeld, zoals nog onlangs de geheel vernieuwde wielerbaan. Een discotheek van een dergelijke omvang die staat gepland, zou wat ons betreft het beste passen op Kooimeer Plaza, als onderdeel van het nieuwe AZ stadion. Hier in onze wijk geen lawaai en geen overlast van passanten die lopend vanaf de westrand naar het stadscentrum trekken.

WIJ ZIJN DUS TEGEN EEN DISCO AAN DE WESTRAND!!!

G. en M. de V.

<naar boven>


Hierbij verklaar ik me tot tegenstander van een mega-discotheek in de Westrand.

We vrezen overlast van deelnemers die in de nacht door onze wijk komen.
We hebben reeds veel last van mensen die de weg van de stad naar het zuiden van de wijk door onze achterstegen nemen.

J.D. K.

<naar boven>


Geachte wijkvereniging, 

Ook ik ben tegen de plannen van de gemeente om in de Westrand een mega-disco te bouwen. Bij ons in de Hoef zitten de mensen hier echt niet op te wachten. Voor een kleine wijk als de onze is de belasting van het azc en de Heem al voldoende, en dan reken ik de aantal malen per jaar dat er concerten plaats vinden in de Meent of wielerbaan nog niet mee. Een mega-disco is de druppel die de emmer doet overlopen en zal de overlast in de buurt sterk doen laten stijgen .

De Westrand is juist een uitstekende locatie voor sport en recreatie, zoals die nu al plaats vind. 

Laten wij de rust in de Westrand bewaren en de gemeente van zijn dwaze plannen afbrengen, argumenten die voor de andere locaties gebruikt zijn om ze af te wijzen gelden ook voor de Westrand.

vriendelijke groet,

J. K.

<naar boven>


L.S.

Het gedonder in het west randgebied houdt maar niet op allerlei uitspraken zonder inspraak vooraf met betrokkenen. Geluidshinder telt nu niet meer ? Het doorklinken van dit lawaai is onvoorspelbaar. We hebben nu overlast van de microfoons van de tournooien van Hockey  en wielrennen. Dus disco neen!

C. K.

<naar boven>


Protest tegen disco in Westrand Alkmaar

J.M. van V.

Ik ben tegen een disco in de Westrand van Alkmaar vanwege:

  1. De te verwachte geluids- en verkeersoverlast van komende en vertekkende al of niet dronken bezoekers die op de fiets of  "knetterende" brommer in de nachtelijk uren door de wijk De Hoef gaan en o.a. gebruikmaken van de het fietstunneltjes onder de randweg richting het Rembrandtkwartier en tussen de Jan de Heemstraat en Frits Conijnlaan.

  2. Wijkgericht samenwerken staat hoog in het vaandel van de gemeente. Ook de goede normen en waarden worden door de gemeente gezien als een hoog goed.
    Echter in de praktijk van alle dag is het een samenwerken vanuit de wijkbewoners richting de gemeente. Andersom hoeft dit blijkbaar niet en kunnen de bewoners gewoon gepasseerd  worden Als "OVERHEID" neem je beslissingen over de hoofden van de onder haar gestelde bewoners, dit betekent in de praktijk van alle dag dat je beslissingen neemt zonder dat je hoeft te zien over wie je een beslissing neemt. Maar gemeente, hoe rijmt dit met wijkgericht samenwerken en normen en waarden die ook voor de "overheid" gelden ? Dus beloften nakomen geldt ook voor overheden, eerst overleg met de betrokken bewoners en dan pas beslissingen nemen en contracten tekenen en niet andersom.

<naar boven>


Onveiligheid

Ik ben niet voor een discotheek aan de Westrand. Waarschijnlijk gaan alle bezoekers door het Frits Conijntunneltje en ook het tunneltje bij Alcmaria Victrix zal veel gebruikt gaan worden. Het lijkt mij voor onveiligheid zorgen in onze wijk! De veigheidheid is al in het geding 's avonds voor een aantal mensen, die niet meer wegdurven. Nu wordt het alleen maar erger! Ook de wijze waarop bewoners buitenspel zijn gezet, vind ik niet kunnen.

Met vriendelijke groeten

M. A.

<naar boven>


Aan het college van burgemeester en wethouders en de fracties van OPA, PvdA en CDA

                                                                                Alkmaar, 4 december 2003

Geacht college,

Leefbaar Alkmaar doet een dringend beroep op het college van OPA, PvdA en CDA om de vestiging van een grote discotheek aan de Olympiaweg te heroverwegen.

Nu de rechter verboden heeft dat er winkels bij het nieuw te bouwen AZ-stadion mogen komen, is er een uitgelezen mogelijkheid om bij het stadion uitgaansgelegenheden, zoals een grote disco, te realiseren.

De fractie van Leefbaar Alkmaar heeft met juristen gesproken over de kansen van de gemeente in het hoger beroep tegen het verbod op winkels bij het stadion. Daaruit blijkt dat de gemeente vrij kansloos is. Wij moeten helaas constateren dat de gemeente de laatste tijd alle belangrijke juridische procedures verliest.

Dat de gemeente het onderspit delft, hoeft echter helemaal niet erg te zijn. Pak die kans om bij het stadion een grote discotheek neer te zetten. Er is voldoende parkeergelegenheid, de plaats is goed bereikbaar, vanuit het oogpunt van veiligheid is het een ideale plek. Allemaal voordelen, grijp ze!

Leefbaar Alkmaar heeft altijd gepleit voor de vestiging van een grote discotheek bij het Kooimeerplein. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma te lezen. Een fantastisch stadion en daarbij een discotheek voor de Alkmaarse jeugd, dat zou samen een geweldige entree van Alkmaar kunnen zijn. Bij de laatste algemene beschouwingen hebben we kunnen horen dat ook GroenLinks achter dit standpunt van Leefbaar Alkmaar staat.

Het gedraai van OPA en PvdA omtrent de plek van de discotheek levert alleen maar heel veel irritatie op. Eerst wilde de PvdA de disco bij de Hoornsevaart. Vervolgens moest en zou de discotheek op Overstad komen, vond OPA. Genoemd werden het Vegro-terrein en de begane grond van het stadskantoor. PvdA en CDA gingen bij de college-onderhandelingen mee met het standpunt van OPA. Pas toen dat veel verzet uit Overstad en de Huiswaard opleverde, kwam de Olympiaweg in beeld als plek voor de disco. Zo makkelijk als OPA, PvdA en CDA aanvankelijk voor Overstad hadden gekozen, zo makkelijk werd nu de Olympiaweg omarmd. En ook nu weer levert die locatie bezwaren op, nu uit Alkmaar West. We constateren dat OPA, PvdA en CDA een zwalkend beleid voeren ten aanzien van de vestiging van een discotheek.

Leefbaar Alkmaar roept het college op om de vestiging van een discotheek bij het Kooimeerplein nu eens serieus te onderzoeken. De huidige ingeslagen weg is een doodlopende. Winkels bij het stadion blijken onhaalbaar en tegen de discotheek in West zal een stroom bezwaren ontstaan. Doorgaan op deze weg zal ertoe leiden dat er in 2010 nog steeds geen nieuw stadion zal zijn en ook geen discotheek. Ga van deze weg af en werk aan een fantastische entree van Alkmaar, met een nieuw stadion en een prachtige, veilige discotheek.

De fractie van Leefbaar Alkmaar dringt er bij het college sterk op aan om in gesprek te gaan met AZ met de achterliggende gedachte om af te zien van het hoger beroep en uitgaansgelegenheden te creeren bij het nieuwe AZ-stadion. Bij uitgaansgelegenheden denken wij niet alleen aan aan discotheek, maar ook bijvoorbeeld aan een bowlingbaan. De winkels in het omstreden KooimeerPlaza-plan kunnen verdwijnen. Daarmee wordt de Alkmaarse binnenstad niet blijvend ontwricht en de recreerende Alkmaarders kunnen bij KooimeerPlaza aan hun trekken komen: voor de sportliefhebbers komt er een fraai stadion en de jeugd krijgt eindelijk zijn discotheek.

Hoogachtend,

De fractie van Leefbaar Alkmaar

<naar boven>


ReK <januari 2004>

<terug>
<nieuws>