HAL gebied Westrand

Visie van Provincie (Ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord):

      De westzijde van het HAL gebied blijft vrij van verdere verstedelijking. Hier is een goede definitieve stedenbouwkundige afronding en landschappelijke inpassing van de stadsrandfuncties vereist.

      Verbetering van de aansluiting van infrastructuur, water en natuur van de stad Alkmaar op de Westrand is noodzakelijk.

      Voor nadere planvorming van in de Westrand van Alkmaar vinden wij een totaalvisie op het gebied noodzakelijk en voorwaarde voor provinciale medewerking aan bijvoorbeeld recreatieve voorzieningen en verdere invulling van de Bergermeerpolder.

Stedelijke functies:

      Woonbebouwing, inclusief villagebieden, woonschepenlocaties

      Individuele bedrijven of kantorenlocaties

      Voorzieningen zoals winkels, maatschappelijke voorzieningen (kerken, sportcomplexen, stadions, (grootschalige)horeca) tuincentra e.d.

      Infrastructurele voorzieningen, spoor en waterwegen, leidingen, windturbineparken e.d.

      Glastuinbouwcomplexen

 NIET stedelijke functies:

      Vaarwater en waterberging

      Recreatieve groene voorzieningen zoals parken, dagrecreatiegebieden, (lawaai)sport-voorzieningen / velden, bagger- of afvalstortlocaties, begraafplaatsen, verblijfsgebieden als campings of recreatiewoningcomplexen, golfterreinen e.d. 

      Maneges en volkstuincomplexen

      Jachthavens

 Uitsluitingsgebieden: kaart bekijken op stadskantoor: nu onbebouwde stuk Westrand is specifiek uitsluitingsgebied voor stedelijke en niet stedelijke functies.

      het verbod van uitbreiding van stedelijke functies of nieuwe stedelijke functies in de uitsluitingsgebieden.

 

Olympiaweg = uitsluitingsgebied: Groene waarden en open ruimten (kaart 1, 2, 3)

 


 [Rek februari 2004] 

<nieuws>