HAL

[Lezers schrijven, Alkmaarse Courant, 24 april 2004]
[Origineel ingezonden stuk: Behoort Alkmaar wel de HAL gemeente?]

Er lijkt een steeds groter wordende kloof te ontstaan tussen de politiek van Alkmaar enerzijds en haar inwoners en omliggende gemeenten anderzijds. Met name de weigering om samen te werken met Heerhugowaard op het gebied van huisvesting maar ook regionale voorzieningen is hier een voorbeeld van. Alkmaar verwerpt het idee van een regio-discotheek terwijl deze discotheek nu juist een van de uitgangspunten voor een discotheek in Alkmaar was.

Zo heeft in januari 2004 het Comité Disco Westrand NEE! al aangegeven dat de realisatie van een grote discotheek aan de Alkmaarse grens, dichtbij de doelgroep Alkmaar Noord, een disco in de Westrand wellicht overbodig zou maken. Na overleg met de Heerhugowaardse wethouder De Boer zou De Boer vragen stellen aan de wethouder C. van Vliet van Alkmaar over samenwerking voor een gezamenlijke regio- of HAL-discotheek in Heerhugowaard Zuid: De Waerdse Tmpel.

Tijdens de commissievergadering Stads Ontwikkeling en Beheer (SOB) van 8 april 2004 heeft het Comité dit voorstel nogmaals voorgelegd aan de raad en de wethouder gevraagd wat er uit de besprekingen is gekomen. Hier bleek dat de wethouder, en daarmee ook het college van Alkmaar, niet van plan was af te zien van een discotheek in de Westrand ondanks alle bezwaren en het inmiddels meer dan discutabel worden van de noodzaak van een discotheek in de Westrand. De Westrand is een ‘uitsluitingsgebied’ voor nieuwe stedelijke voorzieningen, zoals een discotheek, zo staat te lezen in het ontwerpstreekplan van de Provincie.

De jongerenraad is al vele jaren voor een discotheek in Alkmaar omdat Alkmaar als regiostad zo'n regionale functie zou moeten hebben. Het liefst zien zij een discotheek in of nabij de binnenstad omdat daar nu eenmaal de horeca zit. 'Liever een disco in de Westrand dan helemaal geen discotheek', is het credo. Om te voorkomen dat er geen discotheek zou komen is een handtekeningactie gestart VOOR een discotheek onder de voorstanders. In totaal zijn 66 handtekeningen aangeboden aan wethouder Van Vliet om een disco in Alkmaar te realiseren. 

De locatie is echter een probleem. Er waren 50 bezwaarmakers tegen een disco in de Hoornse Vaart, er waren meer dan 1300 handtekeningen vanuit Overstad en er zijn bijna 2000 handtekeningen tegen de locatie Westrand. Wat blijkt? Kooimeer Plaza is ook prima volgens de jongerenraad, als die disco er maar komt. De jongeren ergeren zich aan het feit dat er na 13 jaar nog steeds geen regio-discotheek in Alkmaar is. Helaas weigert de wethouder Van Vliet Kooimeer Plaza als potentiële locatie mee te nemen.

De werkelijkheid heeft de uitgangspunten van 4 jaar geleden ingehaald. Er komt een regio-discotheek! Niet in Alkmaar maar in Heerhugowaard aan de Alkmaarse grens. Het getuigt van slecht leiderschap als men dit niet erkent. Men mag 'not amused' zijn maar moet de werkelijkheid wel onder ogen durven zien.

Rens Kleverlaan
Buurtoverleg De Hoef Geestmolen
.

ReK <april 2004>

<nieuws>