BESLUITENLIJST

van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 januari 2005

Aanwezig:
mevr. drs. M. van Rossen, voorzitter
drs. S.H. Binnendijk
A.M. Godijn
J.C. Meijer
V.H. Kloos
drs. J.C.M. Cox, gemeentesecretaris.

Afwezig:
C.G. van Vliet, MPM

1.       Opening en mededelingen

2.       Besluitenlijst van de vergadering van 11 januari 2005 wordt vastgesteld.

3.       Bespreekstukken

05.627             Discotheek westrand, beoordeling inzendingen
V.Vliet

Probleemstelling:

-        De gemeenteraad heeft de westrand aangewezen als zoekgebied voor een  discotheek.

-        Er zijn richtlijnen en uitgangspunten vastgelegd in de notitie “naar een  discotheek in de westrand”.

-        Met ondernemers die belangstelling hebben getoond voor de vestiging van een discotheek in Alkmaar is contact gezocht. Vier ondernemers hebben een  voorstel ingediend.

-        De voorstellen zijn nader bezien.

Besluit:

1.       De rapportage van de werkgroep te onderschrijven.

2.       De raadscommissie SOB op de hoogte te stellen van de bevindingen van de werkgroep Het rapport wordt voor de raadsleden vertrouwelijk ter inzage gelegd

3.       Te constateren dat alleen het planvoorstel Bodenberger voldoet aan de eerdere uitgangspunten. Dit plan zal ter advisering worden voorgelegd, aan de begeleidingsgroep westrand, die voor dit doel wordt uitgebreid met vertegenwoordigers van de jongeren adviesraad (JARA) en het Comité Disco Westrand NEE!. De begeleidingsgroep krijgt een duidelijke opdracht mee (zie bijlage 2).

4.       Na advisering door de begeleidingsgroep een eventueel initiatiefvoorstel incl. bouwaanvraag en inzicht in verwerving benodigde grond door initiatiefnemer tegemoet te zien, waarbij de gemeente vervolgens planologisch faciliterend is  (conform de gebruikelijke procedures).


ReK <januari 2005>

<nieuws>