Disco op plek Claus Party House

[Alkmaars Nieuwsblad, 22 januari 2005]

van onze verslaggever

Alkmaar - Een vooralsnog onbekende ondernemer is door het Alkmaarse college van b en w uitverkoren zijn of haar plannen voor een discotheek in de Westrand verder uit te werken. Vast staat dat als de discotheek er komt, deze op de plek moet komen van de voormalige bowling Claus Party House.

Het braakliggende Claus Party House-terrein is in handen van een particuliere eigenaar. De grond er naast, die wat het college betreft bij de discotheek betrokken kan worden, is in handen van de gemeente. Men is bereid de grond te verkopen of in erfpacht uit te geven.

De gemeente wil geen cent uitgeven aan de discotheek. De grond zal niet beneden de marktwaarde verkocht worden.

Vier mogelijke exploitanten hadden een bedrijfsplan ingediend. Slechts een daarvan bleef binnen de door de gemeenteraad aangeven kaders op het gebied van verkeersafwikkeling, geluidshinder en veiligheid.

De gemeente wil de naam van de betrokken ondernemer niet prijsgeven vanwege zakelijke belangen.

Het woord is nu aan de Begeleidingsgroep Westrand, waarin tal van belangenorganisaties zitting hebben. Onder meer het Comité Disco Westrand Nee! wordt uitgenodigd plaats te nemen in de begeleidingsgroep

De groep zal het plan van de horeca-ondernemer onder de loep nemen en vervolgens een advies geven. Daarna is het laatste woord aan de gemeenteraad. De verwachting is dat het ongeveer een half jaar duurt voordat de disco-kwestie in de raad aan de orde komt.

Vooralsnog is de raad in meerderheid voor een discotheek in de Westrand. Als de raad straks inderdaad akkoord gaat, kan er na veertien jaar een punt gezet worden achter de discodiscussie.

Eerdere pogingen een discotheek van de grond te krijgen bij de Hoornse Vaart en bij Huiswaard-Overstad gingen de mist in. Daarna kwam de Westrand in beeld, het (deels) groene gebied ten westen van de randweg. Wethouder C. van Vliet van ruimtelijke ontwikkeling benadrukt dat daarom zeer bewust is gekozen voor een locatie langs de randweg. ,,Dus niet in het groene gebied.''

De wethouder onderstreept nogmaals het belang van een discotheek voor Alkmaar. ,,43.000 Alkmaarders zijn jonger dan 35 jaar. Alkmaar ontbeert een discotheek.''

Van Vliet ziet geen onoverkomelijke planologische beletsels. Een discotheek past wat hem betreft binnen het ontwerp-streekplan van de provincie Noord-Holland.

Volgens voorzitter R. Heijstra van het Comité Disco Westrand Nee! denkt de provincie daar zelf anders over. Een ambtenaar zou haar verzekerd hebben dat de Westrand, op die plek, uitsluitingsgebied is. Het lukte gisteren niet die bewering bij de betrokkenen in het provinciehuis te verifiëren.

Heijstra is wel van plan in te gaan op de uitnodiging aan te schuiven bij de Begeleidingsgroep Westrand.


ReK <januari 2005>

<nieuws>