Realisatie Visie Westrand

 

Stop de verrommeling

In het verleden heeft de gemeente Alkmaar vele artikel 19 procedures aangevraagd bij de provincie Noord-Holland om (nieuw)bouw via ontheffing van het geldende bestemmingsplan, dat sport en recreatie is, mogelijk te maken.

De provincie vond dat door deze onsamenhangende aanvragen van de gemeente het gebied veel te veel verrommelde en het groene karakter aantastte. De provincie heeft daarom een stop gezet op nieuwe bouwaanvragen via artikel 19. Met de gemeente is afgesproken dat er een samenhangende structuurvisie zou komen om het gebied beter tegen ongewenste ontwikkelingen te kunnen beschermen. De Westrand is immers onderdeel van ‘Het Kleine Groene Hart’ en vormt onderdeel van het ‘Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur’ dat gekenmerkt wordt als ‘Stilte gebied’.

De provincie erkent de waarde van de unieke historische landelijke vergezichten in het gebied. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om het gebied als beschermd cultuurgoed te bestempelen om het zo ook in de toekomst te behouden.

In het ‘Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord’ van de provincie is dan ook vastgelegd dat de Westrand, uitgezonderd het ‘Techno-Park’, zogenaamd ‘uitsluitingsgebied’ is voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen zoals kantoren, horeca of bioscopen. Incidentele aanvragen voor de bouw van en erker of een schuur zijn uiteraard wel mogelijk.

Dit sluit aan bij de Kaders Westrand zoals aangenomen door de Alkmaarse gemeenteraad in juni 2004:

  1. Conserverend beleid waarbij rekening gehouden wordt met de uitspraken van de provincie Noord-Holland (uitsluitingsgebied). Geen uitbreiding van functies die het groene karakter aantasten.
  2. Geen uitbreiding van woningbouw
  3. Bestaande functies blijven gehandhaafd en kunnen worden verbeterd. Bij herschikking mag geen groen verloren gaan.
  4. Er dient en kwaliteitsslag gemaakt te worden
  5. Goede toegankelijkheid en bereikbaarheid; de verkeersontsluiting sluit aan bij het conserverend beleid voor dit gebied.
  6. Versterking en behoud van de cultuurhistorische waarden, monumentale waarden en archeologische waarden in het gebied aanwezig
  7. Versterking en behoud van natuurwaarden en ecologische waarden, waaronder uitbouw en bescherming van de ecologische verbindingszones.

 

Geen huizen maar kantoren en hoogbouw

Het college van Alkmaar heeft in 2003 onder druk afgezien van omvangrijke huizenbouw in de Westrand. Toch wil zij een gedeelte van de Westrand opofferen voor een doorgetrokken Huiswaarderweg met uitbreiding van het ‘Techno Park’ voor nieuwe kantoren in het huidige groene gebied.

De PvdA van Alkmaar schuwt zelfs niet middels vier woontorens in en aan de Westrand, waarvan de hoogste maar liefst 90 meter is, het weidse polderlandschap niet alleen in de Westrand, maar tot op 30 km in de omtrek, definitief te vervuilen.

De gedachte om de Olympische spelen in Alkmaar te houden getuigt van weinig realiteitszin. Wat dat betreft hebben de oppositie partijen veel meer binding met de bewoners van Alkmaar. Zij komen met reële voorstellen die passen in een provinciestad als Alkmaar.

Burgers niet belangrijk

Bij de presentatie van de plannen voor skyscrapers bij Alcmaria ‘Rotterdam aan de snelweg’, terecht als ‘vorm van visueel terrorisme’ bestempeld, zijn bewoners niet geïnformeerd. Het lijkt erop dat hun mening en woongenot ondergeschikt is aan de commerciële belangen van projectontwikkelaars. Bewonersorganisaties worden dan ook meer en meer geweerd bij de planontwikkelingen. Daar waar bewoners proberen voet aan de grond te krijgen worden zij gestraft door intrekking van hulp van opbouwwerkers om hun standpunt kenbaar te kunnen maken bij de gemeente.

Ook bij de begeleidingsgroep ‘Visie Westrand’ zijn belangrijke bewonersorganisatie gewoonweg door het college genegeerd.

Op 29 januari 2004 hebben alle buurt, bewoners en wijkverenigingen in Alkmaar West en de Westrand zich gegroepeerd in de ’OSA-Overleggroep Westrand’ onder leiding van het OSA: Overleg Stadsontwikkeling Alkmaar.

Op 9 maart 2004 heeft de ‘OSA-Overleggroep Westrand’ in een brief aan het college van b en w en de gemeenteraad verzocht om in het kader van artikel 7 van de Kaderregeling Inspraak en Participatie deel te nemen in de op te richten begeleidingsgroep Westrand.
Deze brief is echter nooit beantwoord door de gemeente. Op 22 december 2004 is hierover nogmaals een brief gestuurd naar b en w.

Op 28 januari 2004 is het ‘Comité Disco Westrand NEE!’ opgericht die zich gesteund ziet door ruim 2000 bewoners en bedrijven uit de Westrand en Alkmaar West.

Op 5 februari 2004 heeft het Comité een verzoek gedaan bij het college van b en w tot Inspraak en Participatie in de vorm van deelname aan begeleidingsgroepen ‘Visie Westrand’ en ‘Zoekgebied Discotheek Westrand’. Op aandrang van de raad is er weliswaar een oriënterend gesprek geweest met de wethouders Van Vliet en Meijer, maar verder dan uitleg van de algemene procedures is het niet gekomen. Beantwoording van de brief is uitgebleven. Op 8 juni 2004 is een herhaald verzoek ingediend bij het college van b en w voor Inspraak en Participatie. Hierop heeft de gemeente nimmer gereageerd.

Op 23 december 2004 heeft het Comité b en w en de raad in een brief nogmaals nadrukkelijk gevraagd aandacht inzake uitblijven van enige reactie op het verzoek tot Inspraak en Participatie. De ambtenaren van Alkmaar konden geen antwoord geven over de voortgang van eerdere aanvragen. Wel deelden zij mee dat de projecten ‘Realisatie Discotheek’ (was ‘Zoeklocatie discotheek Westrand’) en ‘Visie Westrand’, zonder bericht reeds van start gegaan waren.

Ondanks deze aanvragen heeft de PvdA wethouder Van Vliet op 11 oktober 2004 de begeleidingsgroep Westrand ingesteld zonder deelname van de ‘OSA-Overleggroep Westrand’ en het ‘Comité Disco Westrand NEE!’ en zonder deze organisaties te informeren over de oprichting van de begeleidingsgroep.

Het opstellen van een Visie Westrand is blijkbaar geen zaak voor alle betrokken Alkmaarders maar alleen van door de wethouder aangewezen genodigden.

Via via is ons ter ore gekomen dat er een ‘Nieuwsbrief Alkmaar Westrand’ verschenen is in een oplage van 2000.
Wat opvalt is dat een aantal politieke uitgangspunten van de Raad verdraaid weergegeven zijn.

Discotheek

De Provincie Noord-Holland heeft ambtelijk bevestigd dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals een discotheek, in de Westrand NIET zullen worden toegestaan. Desondanks gaat het project ‘Realisatie Discotheek Westrand’ gewoon door. Inzage in de voorgang, zelfs via de ‘Wet Openbaarheid van Bestuur’ wordt door de gemeente geweigerd. Er wordt geschermd met artikel 10 en 11 ofwel staatsgeheim. Openbaar maken van locaties en de omvang van de plannen voor een discotheek zou de gemeente onevenredige schade toebrengen. Organisaties kunnen als de plannen definitief zijn alsnog bezwaar maken al dan niet bij de provincie.

Ook stelt wethouder Van Vliet dat er geen alternatieve locaties bestaan. Kooimeerplaza echter is veel veiliger, heeft goede aan en afvoerwegen en veel van de benodigde voorzieningen zijn al aanwezig. Deze locaties is volgens de wethouder onmogelijk. Navraag leert echter dat de eigenaar van Kooimeerplaza helemaal niet absoluut tegen en discotheek is. Een vreemde gang van zaken.

Twee regiodiscotheken?

Ook vreemd is dat er reeds een regiodiscotheek gebouwd wordt pal aan de grens van Alkmaar in Heerhugowaard: De Waerdse Tempel. Wethouder de Boer van Heerhugowaard heeft gevraagd aan Van Vliet om met Alkmaar samen een regionale discotheek te realiseren. Van Vliet heeft dit resoluut van de hand gewezen omdat Alkmaar als DE regiostad volgens hem de enige aangewezen plek is voor de regio-discotheek. Ook al wordt er al een regio discotheek gebouwd, de Alkmaarse regiodisco zal en moet er komen, levensvatbaar of niet.

Rens Kleverlaan,
Voorzitter Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’.


ReK <jan 2005>

<nieuws>