College wil discotheek op terrein Claus Party House

[Alkmaars Weekblad, 26 januari 2005]

ALKMAAR -De kogel is na een jarenlange discussie eindelijk door de kerk. Als Alkmaar er een discotheek bij krijgt, dan moet deze gebouwd worden op het terrein van het voormalige Claus party House en de .gemeentegronden die er rechts naast liggen. Wethouder Cor Van Vliet: "De gemeenteraad heeft eind 2003 de Westrand als zoekgebied aangewezen. Wij zien een mogelijkheid om daar een discotheek te vestigen. Bovendien past het in het bestemmingsplan van de provincie." De ondernemers die in het verleden geïnteresseerd waren, zijn benaderd. Vier ondernemers reageerden positief. Uiteindelijk bleek dat één voorstel binnen de door de raad ingestelde richtlijnen bleef. "We hoopten vooraf op meerdere geschikte kandidaten" , zegt Van Vliet. "

De procedure gaat nu als volgt. De begeleidingsgroep Westrand wordt aangevuld met vertegenwoordigers van de jongerenadviesraad (JARA) en het Comité Disco Westrand NEE! Zij gaan het plan bekijken en alle problemen bespreken met de indiener. De opdracht van de raad is heel uitgebreid, dus dit kan wel zes a zeven maanden duren. Na advisering door de begeleidingsgroep kan eventueel een initiatiefvoorstel en een bouwaanvraag door de initiatiefnemer worden ingediend. Maar het kan ook net zo goed dat de begeleidingsgroep het plan straks afkeurt en dat het helemaal niet doorgaat." 

De grond ,waar voorheen Claus Party House gevestigd was, is in handen van een particulier. De grond die er naast ligt, is wel van de gemeente. "We willen de grond verkopen of in erfpacht uitgeven, voor marktconforme prijzen", zegt Van Vliet. De gemeente draagt niets bij aan de vestiging van een discotheek.

 

Renate Heijstra van Cómité Westrand Nee!: "Wethouder houdt ondernemer worst voor". Lees verder

Renate Heijstra van Cómité Westrand Nee! weet zeker dat provincie discoplan laat afketsen

“Wethouder Van Vliet houdt ondernemer een wordt voor”

ALKMAAR -Renate Heijstra, voorzitter van het 'Comité Disco Westrand NEE!', en haar partner Rens Kleverlaan reageerden verbaasd toen ze het januarinummer van de Nieuwsbrief Alkmaar Westrand onder ogen kregen. "In feite staat er vrijwel niets nieuws in", zegt Kleverlaan. "Maar er wordt wel weer gesproken over een discotheek, terwijl de provincie zegt: er komt geen disco."

Inmiddels is bekend geworden dat het terrein waar vroeger Claus Party House stond, door het Alkmaarse college wordt gezien als de ideale 1ocatie voor een disco. "We hebben gehoord dat ons Comité een uitnodiging tegemoet kan zien om deel te nemen in de begeleidingsgroep", vertelt Heijstra. "En natuurlijk nemen we de uitnodiging aan. Dan kunnen we meteen ons verhaal aan de ondernemer vertellen. De Provincie zal het plan laten afketsen. Van Vliet houdt hem een worst voor, terwijl de provincie zegt dat er in ieder geval tot 2015 niet gebouwd mag worden."

Heijstra: "In het Streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord Holland Noord staat dat de Westrand een uitsluitingsgebied voor stedelijke ontwikkeling is met uitzondering van de Huiswaarderweg. Wethouder Van Vliet speelt een spelletje, maar dat spelletje hebben Wij door. Wij vinden het raar dat de plannen voor een discotheek gewoon worden doorgezet, terwijl de provincie 'nee' zegt." Wat Heijstra en Kleverlaan nog het meest stoort is het feit dat ze tot nu toe niet voldoende serieus zijn genomen. "We hebben vorig jaar diverse brieven verstuurd, waarop we geen antwoord hebben gekregen. De eerste is bijna een jaar geleden verstuurd. De gemeente streeft er naar om brieven binnen zes weken te beantwoorden. Ik kan me voorstellen dat deze termijn wel eens wordt overschreden, maar om mensen een jaar op antwoord te laten wachten is gewoonweg schandalig", zegt Heijstra.

 

Rens Kleverlaan: "Bij de foto op deze locatie staat in de Nieuwsbrief Alkmaar Westrand onder meer het volgende: 'Ik zie hier eerder hoogschalige woningbouw'. Dat is toch zonde van zo'n prachtig vergezicht." Foto: Fotostudio Starfield

Participatie

Het 'Comité Disco Westrand NEE!' is op 28 januari 2004 opgericht. Een week later, op 5 februari, deed het Comité een schriftelijk verzoek tot inspraak en participatie bij het college van b en w in de vorm van deelname aan de begeleidingsgroepen 'Visie Westrand' en 'Zoekgebied Discotheek Westrand'. Op aandrang van de raad is er een oriënterend gesprek geweest met de wethouders Van Vliet en Meijer, maar verder dan uitleg over de algemene procedures kwam het niet. Beantwoording van de brief bleef uit. Op 8 juni 2004 werd het verzoek tot inspraak en participatie nogmaals ingediend bij het college van b en w.

Ook op dit verzoek is tot op heden nog niet gereageerd. Op 23 december 2004 heeft het Comité b en w en de raad in een brief nogmaals nadrukkelijk gevraagd aandacht te schenken inzake het uitblijven van enige reactie op het verzoek tot inspraak en participatie. En weer kwam er geen antwoord. Wel werd er meegedeeld dat de projecten 'Realisatie Discotheek' (was 'Zoeklocatie discotheek Westrand') en 'Visie Westrand' reeds van start waren gegaan. Ondanks de ver zoekschriften tot inspraak en participatie werd op 11 oktober 2004 door wethouder Van Vliet de begeleidingsgroep Westrand opgericht zonder deelname van het 'Comité Disco Westrand NEE!' en zonder deze organisatie te informeren over de oprichting van de begeleidingsgroep.

Agrarisch
"In het verleden heeft de gemeente Alkmaar vele artikel 19 procedures aangevraagd bij de provincie Noord-Holland om (nieuw)bouw via ontheffing van het geldende bestemmingsplan, dat nog steeds agrarisch is, mogelijk te maken", zegt Kleverlaan. "De provincie vond dat door deze onsamenhangende aanvragen van de gemeente het gebied veel te veel verrommelde en het groene karakter aantastte. De provincie heeft daarom een stop gezet op nieuwe bouwaanvragen via artikel 19. Met de gemeente is afgesproken dat er een samenhangende structuurvisie zou komen om het gebied beter tegen ongewenste ontwikkelingen te kunnen beschermen. De Westrand is immers onderdeel van 'Het Kleine Groene Hart’ en vormt onderdeel van de 'Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur' dat gekenmerkt wordt als 'Stilte gebied'. 

De provincie erkent de waarde van de unieke historische landelijke vergezichten in het gebied. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om het gebied als beschermd cultuurgoed te behouden. In het 'Ontwikkelingsbeeld Noord-HoIland Noord' van de provincie is dan ook vastgelegd dat de Westrand, uitgezonderd het 'Techno-Park', zogenaamd 'uitsluitingsgebied' is voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen zoals kantoren, horeca of bioscopen.  

Kooimeerplaza

"Wethouder Van Vliet stelt dat er geen alternatieve locaties bestaan. Kooimeerplaza echter is veel veiliger, heeft goede aan- en afvoerwegen en veel van de benodigde voorzieningen zijn al aanwezig. Deze locatie is volgens de wethouder onD1ogelijk. Navraag leert echter dat de eigenaar van Kooimeerplaza helemaal niet absoluut tegen en discotheek is. Een vreemde gang van zaken", aldus Kleverlaan.


ReK <februari 2005>

<nieuws>