Stoppen met poppenkast rondom Disco

[Alkmaar; 5 februari 2005]

Geachte Raadsleden,

Met het oog op de commissievergadering SOB van 8 februari agendanummer 7 ‘Structuurvisie Westrand’ waarin de disco ook aan bod komt zend ik u alvast de informatie met de vraag deze te bestuderen en te bespreken in uw fractie.

Als eerste een korte uiteenzetting van de situatie in de Westrand:

Op 25 oktober 2004 is het ‘Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord’ (streekplan) definitief geworden. Hierin staat glashelder weergegeven wat de bedoeling is van de toekomst van de Westrand tot 2030!

Alles ten westen van de N9, uitgezonderd het bedrijventerrein Bergermeer (beter bekend als Techno-Park) staat aangemerkt als UITSLUITINGSGEBIED!
Zie kaartje 3: ‘Planologisch Beleidskader 2004-2014: specificatie uitsluitingsgebieden’ en kaartje (5) ‘Visie 2004-2030’ (zie bijlage).
Hierop is te zien dat de Westrand uitsluitingsgebied is tot 2030!
Dit in tegenstelling tot het kaartje welke is opgenomen in het verslag van het onderzoek ‘Inventarisatie Westrand’ van Alle Hosper op bladzijde 77.
Hier wordt een kaartje gebruikt het ‘Ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord’. Deze bevat onjuiste informatie.
Dit even voor een juiste beeldvorming.

Op bladzijde 132 van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord staat gedefinieerd:

‘In de uitsluitingsgebieden geldt dat wij daar geen uitbreiding van stedelijke functies of  nieuwe stedelijke functies toestaan, uitgezonderd kleinschalige ontwikkelingen.’
        en
‘Bestemmingsplannen dienen uitbreiding van of nieuwe stedelijke functies in deze gebieden onmogelijk te maken.’

De bestemming van de grond van potentiële locaties voor een discotheek in de Westrand, waaronder ook de aangewezen plek ‘Claus Party House’, is Sport en Recreatie.
Dit wordt beschreven als: ‘Bos, speelweiden, sportterreinen, waterpartijen e.d., volkstuinen, kampeerterreinen e.d. met de daarbij krachtens hun aard behorende gebouwen’ aldus het vigerende bestemmingsplan.

Hoe je het ook wendt of keert: De provincie zal een discotheek in het uitsluitingsgebied van de Westrand niet toestaan. Ook niet via een ‘Artikel 19 procedure’ of een ‘Structuurvisie Westrand’.

De term ‘In de plaatsstelling’ is onbekend bij de juristen van de provincie. Zij denken dat hiermee waarschijnlijk bedoeld wordt herplaatsing van een gebouw op de plaats waar eerst een soortgelijk gebouw gestaan heeft (bron: dhr van Turen, Provincie Noord-Holland). Zoals bekend is Claus Party House geen discotheek geweest maar een bowling (sport) met kantine (vergunning restaurantbedrijf). Het feit dat er een (illegale) dansvloer was schept geen precedent voor een disco: het vigerend bestemmingsplan is Sport en Recreatie, er is nooit ontheffing aangevraagd voor een andere functie (bron: gemeente archief Alkmaar).

Er zijn 2.000 handtekeningen tegen een disco in de Westrand.
De gemeentelijke projectgroep ‘Discotheek’ is een verspilling is van menskracht, tijd en geld.

Hoe lang moet deze poppenkast nog doorgaan?

Het College (C. van Vliet) schermt met de uitspraak “Wij voeren alleen een raadsopdracht uit.”
Het besluit vanuit de Raad was: ‘De Westrand van Alkmaar wordt aangewezen als zoekgebied voor een discotheek.’
Uit provinciale en gemeentelijke stukken blijkt dat een discotheek niet te realiseren is in de Westrand.
Men kan tegen beter weten in doorgaan totdat men bij de provincie nul op rekest krijgt of bijtijds stoppen en de schade beperken.

Er is gezocht maar niet gevonden, misschien jammer voor de Raad en het College maar draag de tegenslag manmoedig en houd de eer aan jezelf:

Wij verzoeken u om de opdracht tot het realiseren van een discotheek in de Westrand in te trekken!

Alvast bedankt!

Renate Heijstra,
Comité Disco Westrand NEE!


Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord (Streekplan)

De Westrand is beschermd gebied

Planologisch beleidskader 2004-2014

Visie is uitsluitingsgebied voor stedelijke ontwikkelingen

Visie 2004-2030


ReK <januari 2005>

<nieuws>