ADVIESRAPPORT AAN DE GEMEENTERAAD


Alkmaar, 10 februari 2005

Advies van het Comité Disco Westrand NEE! aan het college van Burgemeester en Wethouders en de raadscommissie SOB inzake de vestigingslocatie voor een discotheek in de Westrand.

Het college van B en W heeft de ‘Begeleidingsgroep Westrand’ gevraagd advies te laten uitbrengen over het voornemen om een discotheek te vestigen in de Westrand van Alkmaar. Het planvoorstel is voorgelegd aan de ‘Subcommissie Discotheek’ van de ‘Begeleidingsgroep Westrand’ tegenwoordig ‘Begeleidingsgroep Discotheek Westrand’

Opdracht

-          Geef een oordeel over het door de ondernemer ingediende voorstel.

-          Geef aan welke vormen van overlast te verwachten zijn en hoe die overlast kan worden beperkt.

Gehanteerde uitgangspunten

1.       Er is toestemming om op de voorgestelde locatie een discotheek te bouwen.

2.       De noodzaak en haalbaarheid van een discotheek zijn aangetoond.

3.       De omvang van de discotheek en doelgroepen zijn helder en er is inzicht in de overlast.

4.       Er is een uitgewerkt plan tegen overlast in de omgeving en omliggende buurten.

5.       De veiligheid van de bezoekers wordt binnen en buiten de locatie (toestroomwegen) gegarandeerd.

6.       De betrokken organisaties en belanghebbenden participeren in de totstandkoming.

7.       De ondernemer is bonafide en heeft een goed onderbouwd financieel plan (wet BIBOB).

Bevindingen

  1. Er is geen toestemming van de provincie voor een discotheek op het voormalige Claus Party House terrein. Bovenstaand terrein is in handen van derden waardoor de gemeente geen eisen kan stellen aan de exploitant.

  2. De ondernemer heeft geen gedegen marktonderzoek gedaan over de haalbaarheid van een extra regionale discotheek. Ook de noodzaak voor een discotheek is niet aangetoond.

  3. Er kon niet aangegeven worden hoe groot het complex zou worden (ongeveer een voetbalveld) en welke doelgroepen verwacht worden. De voorgestelde parkeeroplossing van circa 350 parkeerplaatsen voor tot 3.000 bezoekers (Alkmaarsche Courant 24 maart 2005) in drie lagen onder de grond is niet reëel en voldoet niet aan de 35-40% eis en vastgestelde uitgangspunten.

  4. De ondernemer had niet nagedacht over de veiligheid buiten haar grondgebied en kon daarin geen enkele garantie bieden. Het betreft hier maatregelen tegen onveiligheid, vernielingen, overlast, vandalisme, openbare dronkenschap en drugsgebruik van bezoekers in de directe omgeving en in de omliggende buurten.

  5. Poortjes detecteren geen drugs. Een pasjessysteem wordt als veiligheidsmaatregel aangemerkt. Incidentele bezoekers krijgen een bezoekerspasje. Extern is de beveiliging niet goed geregeld: Er is geen aandacht voor de onveilige fiets- en brommerroutes van het centrum naar de discotheek en er is geen beleid voor de toelatings- en sluitingstijden om overlast tegen te gaan.

  6. De betrokken bewonersorganisaties in Alkmaar-West, verenigd in de OSA-Overleggroep Westrand, en de betrokken bewonersorganisaties in Alkmaar-Noord waar de vraag voor een disco primair vandaan komt, zijn niet betrokken bij de komst van de discotheek.
    De OSA-Overlegroep Westrand heeft tevergeefs tot drie maal een verzoek tot inspraak ingediend.

  7. Een ondernemingsplan kon niet getoond worden en ook een financiële onderbouwing en bankgarantie ontbreken. Zij wilde niet aangeven waar zij haar investering vandaan haalt.

Ondanks de futuristische presentatie was deze inhoudelijk op geen enkele wijze goed onderbouwd. De ondernemer heeft connecties bij de gemeente en gaf aan op verzoek van de gemeente een plan te hebben ingediend. Wij vinden het vreemd dat dit plan, zoals het gepresenteerd is binnen de Begeleidingsgroep Discotheek Westrand, door de selectiecriteria en beoordeling van de gemeentelijke commissie gekomen is.

Conclusie

De provincie heeft aangegeven een discotheek in de Westrand niet toe te staan waardoor niet tot een ander oordeel gekomen kan worden dan dat aan de zoeklocatie voor een discotheek in de Westrand niet kan worden voldaan. Daarnaast biedt het ingediende plan te weinig houvast om een reële analyse te maken van eventuele gevolgen voor de omliggende buurten.

In het uitgebreide verslag, dat op te vragen is bij het Comité Disco Westrand NEE!, zijn de genoemde bevindingen verder uitgewerkt.

Advies

Het Comité Disco Westrand NEE! heeft het volgende advies:

Ø      Gedeputeerde Staten hebben op 28 juni 2004 unaniem aangegeven een discotheek in het uitsluitingsgebied van de Westrand niet toe te staan. Het advies is om niet tegen beter weten in vast te houden aan deze zoeklocatie.

Ø      Toon de noodzaak en behoefte van een regiodiscotheek aan middels een recent onderzoek waarin ook de doelgroepen helder zijn.

Ø      Voer een concurrentie-analyse uit om enerzijds de levensvatbaarheid in kaart te brengen en anderzijds de bedreigingen voor door de gemeente gesubsidieerde voorzieningen zoals de Vest helder te hebben.

Ø      Doe onderzoek naar alle reële potentiële locaties: zoek binnen het stedelijke gebied of binnen de zoekgebieden.

Ø      Betrek naast de horeca ook alle betrokken bewonersorganisaties en jongerenorganisaties bij een selectie van een (eventuele) locatie voor een discotheek.

Ø      Kies een ondernemer of projectontwikkelaar als deze voldoet aan de opgestelde eisen.

Mocht het college en de raadscommissie toch vasthouden aan deze locatie en deze ondernemer, de Provincie haar uitspraak herroepen en het Streekplan wijzigen, de plannen en ondernemer voldoen aan de criteria, dan kan pas onderhandeld worden over implementatie, overlast en te nemen maatregelen. Dit uiteraard mede in overleg met de betrokken buurten die verenigd zijn in de OSA-Overleggroep Westrand.

Tevens dient in dit geval de aangewezen locatie van de discotheek bij faillissement of anderszins te vervallen in het oorspronkelijke bestemmingsplan, te weten Sport en Recreatie, om ongewenste ontwikkelingen in de toekomst te voorkomen.

Comité Disco Westrand NEE!
Alkmaar 4 april 2005.


Bovenstaande correspondentie is op 4 april aangeboden aan de projectleider subcommissie discotheek die dit rapport in mei 2005 aangeboden heeft aan wethouder Van Vliet om dit zo spoedig mogelijk te laten behandelen in de gemeenteraad.

RSH <mei  2005>

<terug>