Amendement Westrand

Op 28 juni is met grote meerderheid het onderstaande mandement aangenomen voor De Westrand.


Amendement 

De Raad van de gemeente Alkmaar in vergadering bijeen op 28 juni 2004, beraadslagende over het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr. 85, inzake visievorming Westrand Alkmaar.

Overwegende dat:

-     Voor de Westrand een duidelijke toekomstvisie dient te worden beschreven.

-     In het raadsstuk hierbij gesproken wordt over ‘vertrekpunten’, en in het besluit van het voorstel wordt gesproken van ‘beleidskader’.

-     De raad in eerdere bijeenkomsten reeds heeft uitgesproken dat het voor de Westrand van groot belang is dat heldere en hanteerbare beleidskaders worden vastgesteld.

Besluit:

Het raadsbesluit over de visievorming Westrand Alkmaar, bijlage nr. 85, als volgt te wijzigen:

I        kennis te nemen van de vertrekpunten zoals genoemd in het raadsvoorstel

II       in te stemmen met de fase ‘inventarisatie en onderzoek’

III     Daarbij de volgende beleidskaders mee te geven aan het college:

1.   Ten aanzien van de ontwikkeling van de Westrand wordt een conserverend beleid gevoerd.

2.   Verdere visieontwikkeling sluit aan bij en vindt plaats in overleg met de provincie, buurgemeenten en andere bij het proces betrokken belanghebbenden.

3.   Geen uitbreiding van woningbouw in het groene gebied.

4.   Er dient een kwaliteitsslag gemaakt te worden.

5.   Bestaande functies en voorzieningen blijven in principe gehandhaafd en kunnen verbeterd worden.

6.   Bij herschikking mag per saldo geen groen verloren gaan. Uitbreiding van bebouwing wordt binnen het gebied gecompenseerd met het “teruggeven” van groen.

7.   Versterking en behoud van de cultuurhistorische-, monumentale – en archeologische waarden in het gebied aanwezig.

8.   Versterking en behoud van natuurwaarden en ecologische waarden, waaronder uitbouw en bescherming van ecologische verbindingszones.

9.   Goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van het gebied. De verkeersontsluiting sluit aan bij het gewenste karakter van dit gebied.

10. Uitbreiding van toeristische routes aansluitend op bestaande routes.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Alkmaar, 28 juni 2004 GroenLinks, PvdA, D66, OPA, Leefbaar Alkmaar, VVD, SP


RSH <juni 2004>

<terug>
<nieuws>