Antwoord WOB verzoek "zoeklocatie discotheek Westrand"

 

De gemeente heeft, na contact door het Comitť, om twee weken uitstel gevraagd. Binnen deze termijn heeft de gemeente geantwoord op het verzoek tot meer informatie, desnoods door gebruik te maken van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

 

Daarnaast is de overleggroep Westrand gestart, waarin zowel 'Comitť Disco Westrand NEE!' als het 'OSA' geweerd worden. Een vreemde zaak!

 

Lang niet alle informatie is verstrekt. De gemeente is van mening dat er zwaarwegende argumenten zijn om deze informatie niet te verstrekken. Zij beroept zich daarbij op Hoofdstuk V van de WOB:

Art 10, lid 2 b:

de economische of financiŽle belangen van de Staat, de andere publiekrechterlijke lichamen of de in artikel 1a eerste lid onder c en d en het tweede lid, bedoelde bestuursorganen.

Art 10, lid 2 g:

het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Art 10, lid 2 e:

de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Art 11, lid 1:

In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

Art 11, lid 2:

Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleide vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.


 

 


 

de heer/mevrouw R.S. Heijstra

Bloemaertlaan 182

1816 KE ALKMAAR

 

 

Onderwerp: WOB-verzoek inzake "zoeklocatie discotheek Westrand"
Ons kenmerk: BZ/17672

Behandeld door: S. Dekkers

Bijlagen: div.

Datum: 21.09.2004

 

 

Geachte mevrouw Heijstra.

 

In reactie op uw brief van 27 augustus waarin u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoekt om inzage in de gegevens omtrent de "zoeklocatie discotheek westrand" berichten wij u het volgende.

 

Algemeen

Alvorens in te gaan op de punten die u in uw brief noemt geven we in het kort de stand van zaken weer.

        De gemeenteraad heeft de westrand van Alkmaar aangewezen als zoekgebied voor de vestiging van een discotheek.

        Het zoeken naar een geschikte locatie kan niet los worden gezien van de voorziening die men wil realiseren.

        Aan de ondernemers die in het verleden hebben aangegeven interesse te hebben in een vestiging van een discotheek in Alkmaar is de vraag voorgelegd of zij nog belangstelling hebben voor de vestiging van een discotheek. Vier ondernemers hebben daar op gereageerd.

        Er is een ambtelijke notitie opgesteld waarin de te volgen procedure en een aantal uitgangspunten zijn verwoord. De notitie "naar een discotheek in de westrand" is als ~ (bijlage 1) bijgevoegd.

        Die notitie is naar de vier ondernemers toegestuurd. Men is uitgenodigd om een voorstel in te dienen. (Brief bijgevoegd, bijlage 2).

        Op 10 juni jl. is men in de gelegenheid gesteld de ideeŽn toe te lichten ten overstaan van de ambtelijke werkgroep.

        Geconstateerd is dat een goede vergelijking van de vier gepresenteerde voorstellen niet mogelijk was omdat de presentaties inhoudelijk sterk van elkaar verschillen.

        Deze conclusie is ook aan het college van B&W voorgelegd. Het college van B&W heeft daarom besloten de vier kandidaten aanvullende vragen te stellen zodat alle inzendingen t.a.v. dezelfde aspecten met elkaar vergeleken kunnen worden.

        In de brief van 29 juni 2004 zijn die vragen verwoord. Tevens wordt de daarna te volgen procedure uiteengezet (brief bijgevoegd, bijlage 3).

        Op het moment dat er een concrete voorstellen zijn ingediend die aan de meegegeven richtlijnen voldoen, vindt er overleg plaats met een nog te vormen begeleidingsgroep.

        Op dit moment zijn alle reacties nog niet binnen. Een ambtelijke beoordeling heeft nog niet plaatsgevonden. Nog niet duidelijk is of het zinvol is om de participatieprocedure te starten.

 

Thans zullen wij uw verzoek om inzage in gegevens omtrent de zoeklocatie concreet beantwoorden:

1.      Locatiekeuze

Er is bestuurlijk geen locatiekeuze gemaakt. Wel is er een globaal zoekgebied afgebakend waarbinnen gezocht is naar potentiŽle locatie. Er is een verkenning gemaakt die is opgenomen in de notitie "naar een discotheek in de westrand". Zie bijlage 1.

 

2.      Randvoorwaarden

In de notitie "naar een discotheek in de westrand" is een aantal uitgangspunten verwoord.

Deze zijn gebaseerd op geldend gemeentelijk beleid en aanvullende uitspraken van de gemeenteraad. Bijlage 1.

 

3.      Ro-procedure

Een ruimtelijke ordeningsprocedure zal pas worden gestart op het moment dat er een bouwaanvraag wordt ingediend. Wij zullen belanghebbenden hierover tijdig op de gebruikelijke wijze informeren.

 

4.      Eisen en wensen van de op te nemen functies

De wensen en ideeŽn zijn verwoord in de notitie "naar een discotheek in de westrand" Bijlage 1

 

5.      Inspraakprocedure

Een participatieprocedure is pas zinvol als er sprake is van ondernemers met concrete voorstellen.

Als er een begeleidingsgroep wordt ingesteld zullen wij u benaderen met de vraag of u, of een andere vertegenwoordiger van het Comitť, hierin zitting wenst te nemen.

De inspraak t.a.v. de planologische aspecten vindt pas plaats als er sprake is van een formele ruimtelijke ordeningsprocedure. Die start zoals gesteld op het moment dat er een bouwaanvraag is ingediend.

 

6.      Ingediende bezwaren en protestbrieven

De ingediende bezwaren en protestbrieven zijn vooralsnog voor kennisgeving aangenomen. Deze hebben ons er niet van weerhouden om te voldoen aan de opdracht van de gemeenteraad om te onderzoeken of een vestiging van een discotheek in de westrand tot de mogelijkheden behoort.

 

7.      Gemaakte afspraken en besluitvorming in het college en raad

De te volgen werkwijze ten aanzien van het genoemde onderzoek is voorgelegd aan de raadscommissie. Met de te volgen procedure is ingestemd. Een inhoudelijke beoordeling van locaties of voorstellen en ideeŽn heeft op bestuurlijk niveau nog niet plaatsgevonden. U treft een weergave van de procedure aan in bijlage 3.

 

8.      De selectiecriteria voor de locaties

Deze zijn verwoord in de notitie "naar een discotheek in de westrand", bijlage 1.

 

9.      Planning van de realisatie

Er is geen planning opgesteld omdat er nog geen concreet voorstel op tafel ligt

 

10.  De ingediende voorstellen van gegadigden

De vier ondernemers kennen elkaar niet en ook elkaars ideeŽn kent men niet. Er is een aantal voorlopige ideeŽn aan ons voorgelegd. Wij gaan in dit stadium niet over tot het openbaar maken van deze voorlopige ideeŽn. Dit ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid betrokkenen .

 

11.  Gemaakte afspraken met derden

Er zijn geen afspraken gemaakt.

 

12.  De lijst met selectiecriteria en de aanvullende lijst met vragen.

Zie de brief van 29 juli 2004, bijlage 3.

 

13.  Interne opdrachten en correspondentie

Documenten opgesteld t.b.v. intern beraad worden niet openbaar gemaakt. Voor zover deze juridisch relevant zijn komen deze terecht in officiŽle stukken, zoals ook is gebeurd met de notitie die is opgenomen in bijlage 1. De correspondentie treft u aan in bijlagen 2 en 3.

 

Met deze beantwoording en het u toezenden van de bijlagen hebben wij uw verzoek voor het grootste deel ingewilligd. Voor wat betreft de onderdelen 10 en 13 wijzen wij uw verzoek af op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, g en e en artikel 11, eerste en tweede lid van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, gezamenlijk zowel als afzonderlijk, dient het verstrekken van de door u gevraagde informatie over de ingediende plannen te worden geweigerd op grond van de afweging van uw belang bij kennisname tegen het belang dat de aanvragers erbij hebben dat hun ideeŽn in deze fase vertrouwelijk blijven. Als de door hen ingediende ideeŽn openbaar bekend worden kan dit leiden tot onevenredige bevoordeling of benadeling van een of meerdere partijen en kan dit hun economische of financiŽle belangen schaden.

Ook de economische en financiŽle belangen van de gemeente kunnen geschaad worden door het verstrekken van de gevraagde informatie. Ten eerste schaadt het de onderhandelingspositie van de gemeente indien partijen kennis zouden kunnen nemen van elkaars ideeŽn. Ten tweede zullen in toekomstige gevallen partijen er wel voor waken nog ideeŽn aan de gemeente voor te leggen, als zij daarmee het risico lopen dat de gemeente gedwongen kan worden deze openbaar te maken.

Het vorenstaande weegt naar het oordeel niet op tegen uw belang bij openbaarmaking van de informatie. Wij verwachten u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben.

 

Hoogachtend.

 

het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar.

 

burgemeester

 

secretaris

 

N.B.

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 53. 1800

 


ReK < sept 2004>

<terug>