Verzoek tot opheldering

Bijgaand het schrijven aan de gemeenteraad van Alkmaar waarin opheldering gevraagd wordt over de gang van zaken zoals het college de zaken rond de Westrand aanpakt.

De gemeente, onder leiding van PvdA wethouder Van Vliet, gaat er vanuit dat de Westrand sowieso verstedelijkt gaat worden om zo stedelijke voorzieningen (waaronder woningbouw, kantoren en grootschalige horeca) in dit gebied te kunnen realiseren.

Dit ondanks de uitspraken van de gemeenteraad en het aangenomen amendement van 28 juni 2004.


Geachte raadsleden,                                                                                              Alkmaar 13 april 2005.

Er komt een Visie Westrand waarin o.a. moet blijken of een discotheek gewenst en gepast is in de Westrand. Helaas gaat de gemeente er op voorhand vanuit dat een gedeelte van de Westrand stedelijk gebied MOET worden om plannen zoals de discotheek en gigantische hoogbouw zoals Alcmaria Victrix onvermijdelijk te maken. Voor de betrokken projectleiders van de gemeente is verstedelijking van uitsluitingsgebieden in de Westrand blijkbaar op voorhand al een vaststaand FEIT, zoals blijkt uit bijgevoegde brief aan de Provincie.

Dit is onbegrijpelijk voor de inwoners van Alkmaar-West. De bewonersorganisaties in Alkmaar West, verenigd in de OSA-Overleggroep Westrand, worden al ruim een jaar geweerd in alle inspraakprocedures omtrent invulling van een gedeelte van hun gebied namelijk de Westrand en in de zoeklocatie voor een discotheek. Met betrekking tot de discotheek is het zelfs nog erger gesteld. Zelfs via de Wet Openbaarheid van Bestuur is geen inzage te krijgen in het reilen en zeilen: de ambtenaren beroepen zich op artikel 10 ofwel ‘staatsgeheim’. Dit is uiterst merkwaardig. Het lijkt erop dat er heel wat verborgen moet blijven.

 

U heeft als Raad het uitgangspunt meegegeven behoudend om te gaan met de Westrand. De partijen die wel iets kunnen zeggen binnen de structuurvisie Westrand worden door de gemeente enorm onder druk gezet in te stemmen met verdere verstedelijking tot voorbij de hockey-velden en het Evenemententerrein.

De Provincie heeft al groen opgegeven voor Boekelermeer Zuid en heeft, op nadrukkelijk verzoek van de gemeente, naderhand ook ingestemd met opoffering van een gedeelte van de Westrand voor bedrijventerrein Bergermeer II en voor opoffering van groen voor de ontwikkeling van Vronermeer-Noord.

In plaats dat de gemeente de vele miljoenen die dit oplevert te investeert in versterking van de groene Westrand, dient volgens de gemeentelijke ambtenaren groen in het uitsluitingsgebied opgeofferd te worden om het resterende groen te kunnen versterken. Hiermee zal de wens van met name de PvdA, het slechten van de natuurlijke barrière de N9 en verdere vergaande verstedelijking van de Westrand, onherroepelijk worden.

Wij menen dat u als Raad ooit eens besloten heeft dat er niet verder aan de Westrand geknabbeld mocht worden en begrijpen niet dat u dit goedkeurt.

Wij vragen ons dan ook openlijk af of u als Raad:

  1. De opdracht heeft gegeven heeft een gedeelte van de Westrand, door de provincie niet voor niets als uitsluitingsgebied bestempeld, te verstedelijken.
  2. Besloten heeft inwoners van Alkmaar West, verenigd in de OSA-Overleggroep Westrand, te weren in elke vorm van inspraak en participatie omtrent de Westrand en de discotheek.
  3. Besloten heeft dat alle informatie, voornemens en besluiten omtrent de discotheek ‘uiterst geheim’ moet blijven.

U heeft als raad een controlerende en corrigerende functie en zou derhalve volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen moeten zijn waaronder besluiten tot gedeeltelijke verstedelijking van de Westrand, redenen voor het afwijzen van inspraak en participatie van direct berokken bewoners en geheimhouden van informatie over de procedure en voortgang met betrekking tot de zoeklocatie van een discotheek.

Wij vragen u als Raad dan ook om opheldering over:

Ø       Het besluit tot verregaande verstedelijking van de Westrand.

Ø       Het besluit tot weren van inspraak door betrokkenen volgens de KIP.

Ø       Het besluit tot uiterste geheimhouding omtrent de discotheek.

Wij zien uw antwoord gaarne spoedig tegemoet.

Hoogachtend,

Renate Heijstra,
(Comité Disco Westrand NEE!)  

c.c. Provincie Noord-Holland.

Bijlage: Verzoek van de gemeente aan de Provincie voor toestemming discotheek en verstedelijking van de Westrand

RSH <april 2005>

<terug>