Informatie voor de raadscommissie SOB

 

Aan:        Raadsgriffier

Betreft:    Ingezonden stuk voor raadscommissieleden van de SOB vergadering van 1 en 3 juni 2004.

Verzoek:   Voor de vergadering verspreiden

-------------------------------------------------------------------------------

Geachte raadslid,

Korte samenvatting

         Nr. 11: Geestmolen: Hoe staat het met de oorspronkelijke Nota van Uitgangspunten? C. van Vliet heeft tekst en uitleg beloofd!

         Nr. 12: Bergermeerpolder: Provincie heeft gebied als uitsluitingsgebied bestempeld voor verdere verstedelijking: ontsluit het Techno-Park via de Jan Ligthartstraat!

         Nr. 19: Westrand: Rode lijn is reeds bekend: de N9 en het huidige Techno Park. Westrand is uitsluitingsgebied voor verder stedelijke ontwikkelingen (zie bijgevoegd figuur van de Provincie).

Nr. 11: Voorbereidingsbesluit Geestmolen

Teneinde verdere ontwikkeling mogelijk te maken (alleen nog Horizon College) dient er een ‘nieuw’ voorbereidingsbesluit genomen te worden. Het zou goed zijn dit te baseren op de goedgekeurde Nota van Uitgangspunten. Indien aanpassing noodzakelijk is, dient dit in overleg en met toestemming van alle betrokkenen te geschieden.

 

Nr. 12: Voorbereidingsbesluit Bergermeerpolder

De Bergermeerpolder ligt in de Westrand. Er is nog een groot braakliggend terrein in het Techno Park. Er is geen noodzaak voor ontsluiting van het Techno Park de Huiswaarderweg door te trekken naar de Bergerweg, een korte bocht naar de Jan Ligthartstraat volstaat. Dit zou meer in overeenstemming zijn met het besluit van punt 5 in de Nota Westrand Alkmaar (agendapunt 19) om in de Westrand geen uitbreiding van functies toe te staan die het groene karakter van de stadsrand aantasten.

Huiswaarderweg

De Provincie vindt doortrekken bespreekbaar maar verdere verstedelijking is uitgesloten.

Bezwaar tegen het doortrekken van de Huiswaarderweg

Ø       Animo (onnodig opofferen van groen natuurgebied).

Ø       Groen Platform Bergen.

Ø       Bewonersorganisatie De Hoef Geestmolen

 

Nr. 19: Nota Westrand

Een uitgebreid schrijven is reeds in uw bezit (d.d. 4 april 2004) waarin alle punten aangegeven zijn over de geaccepteerde huidige ‘rode grens’ bij de N9 en het Techno-Park. Dit is het bestaande ‘stedelijke gebied’. Enkele stedelijke voorzieningen zoals de IJsbaan liggen definitief BUITEN het bestaande ‘stedelijke gebied’ in het vastgestelde ‘uitsluitingsgebied’ voor verdere verstedelijking.

Met betrekking tot ‘Nota Westrand Alkmaar’ het volgende:

-          Punt 6: de grens van het verstedelijkt gebied ligt vast: N9 en Techno-Park (zie figuur): niet verder knabbelen aan ‘buitengebied’.

-          Punt 7: deelgebieden zijn overbodig. Techno Park is stedelijk, de rest is uitsluitingsgebied voor verstedelijking. Binnen de bestaande voorzieningen kan binnen de geldende uitzonderingen geschoven worden.

-          Punt 8: thematisering ligt vast (huidige bestemmingen): bestaande functies handhaven, geen verdere verstedelijking van de uitsluitingsgebieden.

-          Punt 9: uitbreiding van nieuwe stedelijke functies in de Westrand, zoals een discotheek, is in strijd met uitgangspunten Provincie: de Westrand is uitsluitinggebied voor nieuwe stedelijke voorzieningen, behalve het Techno-Park.

-          Punt 11: aandacht voor verzachten barrière werking van de randweg is onzin, de rode grens ligt vast en ontsluiting door middel van extra kruispunten of fiets- of voetgangerstunnels is overbodig.

-          Punt 17: binnen het verstedelijkt gebied mag per saldo geen groen verloren gaan. Preciezer: binnen het Techno-Park (enig stukje stedelijk gebied in de Westrand) mag per saldo geen groen verloren gaan.

Met betrekking tot het bijgevoegde kaartje: deelgebieden zijn suggestief en niet conform de uitsluitingsgebieden. Stedelijk gebied ligt al vast binnen huidige bestemmingen moet binnen deze bestemmingen geschoven kunnen worden. Geen nieuwe stedelijke bestemmingen toevoegen in het uitsluitingsgebied.

Algemeen

De mening van de Provincie Noord-Holland is heel helder:

Ø       De Westrand is uitsluitingsgebied voor verdere stedelijke bebouwing. De Westrand blijft vrij van verdere verstedelijking.

Ø       De ‘rode grens’ van verstedelijking ligt bij de N9 en het bij de grenzen van het huidige Techno Park.

Ø       Het gebied ten westen van Alkmaar maakt onderdeel uit van de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur.

Het College van B&W probeert de volgende punten ‘door te drukken’ voordat de provincie met het definitieve streekplan komt:

Ø       De Rode contour bij de Bergermeer moet verder verplaatst worden het natuurlandschap in (Agenda Nr. 12: Bergermeerpolder).

Ø       De uitsluitingsgebieden voor verstedelijking binnen de HAL gemeentegrenzen moeten komen te vervallen.

 

De vragen zijn:

  1. In hoeverre steunt de gehele Raad bovenstaande besluiten van het College van B&W om de rode contouren, met name in de Westrand, los te laten om verdere verstedelijking van de Westrand (tot aan de gemeentegrenzen) toe te staan?
  2. In hoeverre heeft de poging tot verstedelijking van de Westrand kans van slagen?
    Wil men e.e.a. er ‘nog snel doordrukken’ voordat eind deze maand definitief besloten wordt dat het niet mag en hoopt men op clementie?
    Wellicht is het uitgangspunt van het College B&W hierin dat deze zaken dan inmiddels onomkeerbaar zijn: de raad heeft immers ‘opdracht gegeven’!
  3. Het is een en ander te rijmen met de opdracht van de Raad om de Westrand groen te houden en groengebieden te versterken? Dus geen verdere verstedelijking toe staan binnen de bestaande uitsluitingsgebieden.

Als de Raad hun eerdere (groene) besluit laat varen, in hoeverre is zij dan nog geloofwaardig naar Provincie, burgers en milieuorganisaties?

 

R. Kleverlaan,
namens Buurtoverleg De Hoef Geestmolen;

R.S. Heijstra,
namens Comité Disco Westrand NEE!

Bijlage: vastgestelde Rode contour / stedelijk gebied van de Provincie


Rood is verstedelijkt gebied.


ReK <juni 2004>

<terug>