Eindrapport Begeleidingsgroep Discotheek Westrand

Bijgaand het laatste concept van het eindrapport Begeleidingsgroep Discotheek Westrand.

Dit rapport is door de projectleider op 28 april 2005 aangeboden aan het college voor verspreiding aan en behandeling in de gemeenteraad.


Inleiding

De Gemeenteraad heeft het college van B&W opdracht gegeven om binnen de zgn. ‘Westrand’ van Alkmaar te zoeken naar een locatie voor een discotheek passend binnen de richtlijnen van de raad.

Het college van B&W heeft bij het invullen van haar opdracht op twee sporen gewerkt. Enerzijds werden uitgangspunten geformuleerd waar een discotheek aan zou moeten voldoen, anderzijds werd in overleg getreden met ondernemers die in het verleden hebben aangegeven een discotheek in Alkmaar te willen vestigen.

Er is een locatie aangewezen die volgens het college geschikt is. (locatie B,  kaartje bijlage 5).

Er is een ondernemer gevonden die een plan wil uitwerken dat voldoet aan de geformuleerde uitgangspunten.

Voor de beoordeling van het planvoorstel besloot het college géén aparte begeleidingsgroep in het leven te roepen. Het planvoorstel zou ter advisering moeten worden voorgelegd aan de Begeleidingsgroep Westrand, die voor dit doel zou moeten worden uitgebreid met vertegenwoordigers van de Jongeren Advies Raad Alkmaar (JARA) en het Comité Discotheek Westrand NEE.

De begeleidingsgroep werd gevraagd om een advies uit te brengen aan het college van B&W en aan de raadscommissie.

De deelnemers van de Begeleidingsgroep Westrand besloten om gehoor te geven aan het verzoek van het college van B&W door het instellen van de ‘Begeleidingsgroep Westrand subcommissie Disco’ en stelden het college van B&W daarvan op de hoogte.

De organisaties die deelnemen in de Begeleidingsgroep Westrand werden door de voorzitter van de Begeleidingsgroep Westrand uitgenodigd zitting te nemen in de Begeleidingsgroep Westrand subcommissie Discotheek. Een drietal organisaties heeft gehoor gegeven aan deze oproep. Daarnaast werden uitgenodigd het Comité Discotheek Westrand NEE en JARA.

De aldus samengestelde subcommissie was van mening dat de naam verwarring op zou kunnen roepen. Men zou kunnen denken dat de subcommissie optreedt namens de Begeleidingsgroep Westrand en dat zij zou rapporteren aan de Begeleidingsgroep Westrand, wat niet juist is. Vandaar dat de geformeerde begeleidingsgroep m.b.t. de discotheek in de Westrand heeft voorgesteld om te spreken van Begeleidingsgroep Discotheek Westrand.

Het college van B&W heeft vervolgens besloten om een begeleidingsgroep in te stellen (conform de KIP) en heeft de Begeleidingsgroep Discotheek Westrand per brief formeel geïnstalleerd.

 

Samenstelling  Begeleidingsgroep Discotheek Westrand;

·                     Comité disco Westrand NEE    mevrouw R. Heijstra en de heer L. Jonker

·                     Federatie Volkstuinen                de heer G. Meuwese

·                     JARA                                            mevrouw D. van Twuijver en de heer K. Korthagen

·                     Wijkvereniging Westvleugel    mevrouw A. Gallis

·                     Stichting Mr. Frits Zeiler           de heer L. Terlouw

·                     Onafhankelijk voorzitter            de heer H.C.A. Kolen

Ambtelijke ondersteuning werd namens de gemeente Alkmaar verzorgd door de heer S. Dekker en mevrouw

C. Dijkstra.

Onderliggende rapportage is het resultaat van de besprekingen.

De eindrapportage is verzorgd door de voorzitter van de Begeleidingsgroep Discotheek Westrand de heer

H.C.A. Kolen.

>>

Opdracht

De Begeleidingsgroep Discotheek Westrand heeft tot taak het college van B&W en de raadscommissie te adviseren. De vragen aan de begeleidingsgroep luiden als volgt

·                     Geef een oordeel over het door de ondernemer ingediende voorstel. Voer daarbij een gesprek met de ondernemer om tot een oordeel te komen.

·                     Geef aan welke vormen van overlast te verwachten zijn en hoe die overlast kan worden beperkt.

Naast bovengenoemde opdracht kan de Begeleidingsgroep Discotheek Westrand andere zaken aan de orde stellen waarvan de begeleidingsgroep vindt dat ze in het kader van de besluitvorming door de Gemeenteraad van belang kunnen zijn. Te denken valt aan de gekozen locatie binnen de Westrand en de voor de discotheek geformuleerde uitgangspunten.

Indien de begeleidingsgroep niet tot een eenstemmig advies kan komen worden de verschillende standpunten in het eindverslag weergegeven.

Wat gebeurt er met het advies

-              Het schriftelijke advies waarbij meerderheid en minderheidstandpunten worden vermeld wordt uitgebracht aan het college van B&W en aan de raadscommissie.

-              Het eindverslag wordt ter kennis gebracht van de Gemeenteraad.

-              Het advies van de begeleidingsgroep is niet bindend. Het gemeentebestuur kan beargumenteerd van het advies afwijken.

-              Het advies kan aanleiding geven om de initiatiefnemer aanvullende richtlijnen mee te geven.

>>

Bijeenkomsten

De Begeleidingsgroep Discotheek Westrand is driemaal bijeengeweest (zie bijlagen 1, 2 en 3 voor integrale verslagen).

De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaking. Alle organisaties stelden zich voor. Er werd consensus bereikt over het voorzitterschap en besloten werd dat de voorzitter de eindrapportage verzorgt.

Van de kant van de gemeente werd een toelichting gegeven op het memo voor de raadscommissie SOB van

21-01-05. (zie bijlage 4). Tot slot werd een aantal spelregels afgesproken over hoe de Begeleidingsgroep Discotheek Westrand tot haar advies wilde komen.

De tweede bijeenkomst was gereserveerd voor de presentatie van de plannen door de beoogde ondernemer mevrouw M. Bodenberger. (hierna de ondernemer) Na een visuele presentatie werden de leden van de Begeleidingsgroep Discotheek Westrand in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Tevens werden de notulen van de eerste bijeenkomst besproken en vastgesteld.

Tijdens de derde bijeenkomst werd inhoudelijk gediscussieerd over het door de ondernemer ingediende voorstel.

De notulen van de tweede bijeenkomst werden geamendeerd. Er werd gesproken over gewenst parkeerbeleid en de veiligheid zowel binnen als buiten de voorziening. Het Comité Disco Westrand NEE en de JARA brachten schriftelijk hun visie in met het verzoek deze integraal toe te voegen aan het verslag.

De (geamendeerde) notulen van de tweede bijeenkomst, de concept notulen van de derde bijeenkomst en de concept rapportage werden aan alle leden van de Begeleidingscommissie Discotheek Westrand toegezonden met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen door te geven aan de voorzitter.

Daarna werd de eindrapportage vastgesteld.

>>

Oordeel

·                     Geef een oordeel over het door de ondernemer ingediende voorstel. Voer daarbij een gesprek met de ondernemer om tot een oordeel te komen.

 

De Begeleidingsgroep Discotheek Westrand komt niet tot een unaniem oordeel over het door de ondernemer ingediende voorstel.

De richtlijnen en uitgangspunten zoals geformuleerd door de raad worden onderschreven.

De leden van de Begeleidingsgroep Discotheek Westrand waren van mening dat de (enthousiaste!) presentatie van de ondernemer (op onderdelen) teleurstelde.

De Jongeren Advies Raad Alkmaar komt als enige organisatie tot een positief oordeel.

 

De Federatie Volkstuinen, het Comité Disco Westrand NEE, de Wijkvereniging Westvleugel en de Stichting Mr. Frits Zeiler zijn van mening dat er volstrekt onvoldoende informatie is verstrekt om tot een goed oordeel te komen. Het ingediende plan biedt te weinig houvast om een goede analyse te maken over de eventuele gevolgen voor de omgeving.

Met betrekking tot de locatie is de meerderheid van de leden van de Begeleidingsgroep Discotheek Westrand van mening dat deze niet goed gekozen is. Mocht echter de raad van de gemeente Alkmaar kiezen voor deze locatie (uiteraard ná het met succes doorlopen van de noodzakelijke regelgeving) dan zijn leden van de Begeleidingsgroep Discotheek Westrand bereid mee te denken over te nemen maatregelen m.b.t. overlast.

Overwegingen

Er is geen geruststelling over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemer. In beantwoording van de vragen kwam naar voren dat, naar de mening van de ondernemer, de verantwoordelijkheid van de ondernemer ophoudt bij de grenzen van het eigen terrein. Van belang is uiteraard de beoordeling van de vraag welke gevolgen de voorgestelde exploitatie van dit horecabedrijf voor de omgeving heeft. De wijze van exploitatie is hierbij van essentieel belang.

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de ondernemer ‘binnen de poorten’ bleek dat veel aandacht zal worden besteed aan de veiligheidsvoorzieningen. Het beoogde gebruik gaan maken van de nieuwste technieken en services op het gebied van beveiliging (o.a. een geavanceerd ID-pasjes systeem) vond weerklank. 

De ondernemer kon onvoldoende duidelijk maken of marktonderzoek heeft plaatsgevonden naar de haalbaarheid van de geplande ‘club’ (met daarin ruimte voor een discotheek). Wél werd meegedeeld dat de toegang tot de discotheek beperkt zal worden tot 18 jaar (!) en ouder.

De ondernemer was niet bereid aan te geven met welke partners wordt samengewerkt.

Een ondernemingsplan  was niet beschikbaar. (Wij vinden dat jammer, hoewel we ons realiseren dat, bezien vanuit onze taakstelling, een ondernemingsplan niet aan de orde is.)

·                     Geef aan welke vormen van overlast te verwachten zijn en hoe die overlast kan worden beperkt.

In het memo voor de raadscommissie SOB (21-01-05 bijlage 1) ‘richtlijnen en uitgangspunten’ wordt een groot aantal voorwaarden geformuleerd waaraan de ondernemer zal moeten voldoen.

De leden van de Begeleidingsgroep Discotheek Westrand onderschrijven deze voorwaarden. (zie bijlage 4)

Daarnaast vragen leden van de Begeleidingsgroep Discotheek Westrand aandacht voor de hieronder omschreven mogelijke knelpunten. 

Overleg:                Een sterk pleidooi om een convenant te sluiten tussen de ondernemer, buurtbewoners, gemeente en politie. In dit convenant moeten de verantwoordelijkheden en acties bij het bestrijden van alle vormen van overlast in en om de discotheek benoemd worden inclusief eventueel te nemen stappen om e.e.a. op te lossen dan wel te voorkomen.

Parkeerbeleid:      Voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein onder alle omstandigheden.

Intensieve controle op fout parkeren buiten het ‘eigen’ terrein.

Intensieve controle op alcoholgebruik van chauffeurs.

                               Cameratoezicht op en rondom het parkeerterrein.

Bereikbaarheid:   Goede aan- en afvoerwegen. (mag niet ten koste gaan van ‘groen’ gebied in de Westrand)

                               Verkeersstromen goed reguleren.

                               Vervoer van en naar de ‘club’ vanuit en naar centrale punten in de stad.

                               De voorziening moet binnen én buiten rolstoelvriendelijk zijn

Veiligheid:            Cameratoezicht, ook op de aan- en afvoerwegen.

                               Goed gereguleerde openings- en sluitingstijden.

Open, goed verlichte fietspaden en brommerroutes waarbij aandacht wordt besteed aan de bijzondere (natuur) situatie in het buitengebied.

                               Het zgn. ‘uitwaai-effect’ voorkomen

                               Permanente aanwezigheid van politie en/of particuliere beveiligingsmensen, niet vrijblijvend

maar deel uitmakend van het veiligheidsbeleid.

Naar onze mening moet in de  exploitatievergunning nadrukkelijk worden opgenomen dat er

-bevoegde-  veiligheidsfunctionarissen worden ingezet.

Drugs:                   Intensieve preventie en controle.

Bijlagen:

1)                   verslag bijeenkomst 7 maart 2005

2)                   verslag bijeenkomst 21 maart 2005

3)                   verslag bijeenkomst 4 april 2005

4)                   memo voor raadscommissie SOB 21-01-05

5)                   overzichtskaartje

 

 >>

      BIJLAGEN

BIJLAGE 1

Stadsontwikkeling ROM

Definitief Verslag             

Vergadering van de Begeleidingsgroep Discotheek Westrand
Datum vergadering            : 7 maart 2005
tijd                                         : 19.30 – 20.45 uur
plaats                                    : Besognekamer, Stadhuis

deelnemers:

Begeleidingsgroep:

De heer H. Kolen, Voorzitter

De heer S. Dekkers, Projectmanager

De heer L. Terlouw, St. Mr. Frits Zeiler

Mevrouw R. Heijstra, Comité Disco Westrand Nee

De heer L. Jonker, Comité Disco Westrand Nee

De heer G. Meuwese, Federatie Volkstuinen

De heer K. Korthaagen, JARA

Mevrouw D. van Twuijver, JARA

Mevrouw A. Gallis, Wijkvereniging Westvleugel

Mevrouw C. Dijkstra, Gemeente Alkmaar, Projectcoördinator

De heer H. Koldewijn, Gemeente Alkmaar, afd. ROM

De heer A. Bakker, Gemeente Alkmaar, afd. Communicatie

Mevr. A. Visser, Gemeente Alkmaar, notulist

afwezig met afbericht:
De heer M. Essink, JARA; vervangen door dhr. K. Korthaagen en mevr. D. van Twuijver

Afschrift verslag aan:
De heer C. van Vliet, wethouder
De heer R. Vinkenborg, Bureau Mediapunt

V E R S L A G

1.       Opening / mededelingen

De heer H. Kolen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Deze vergadering is om kennis te maken en procedure-afspraken te maken. 

2.       Kennismaking / presentatie belanghebbenden

Het verzoek en de vragen van het College over de Westrand zijn besproken in de begeleidingsgroep Westrand (structuurvisie). Niet iedereen van de begeleidingsgroep is belanghebbend voor de Discotheek in de Westrand, maar de St. Mr. Frits Zeiler, de Federatie Volkstuinen en Wijkvereniging Westvleugel zijn wel betrokken. Sjaak Dekkers (projectmanager) vertegenwoordigt het standpunt van het college van B&W. De opdracht is mening te geven over de gekozen lokatie en het programma van de gekozen ondernemer: is er overlast te verwachten, wat voor overlast en hoe kan dat worden beperkt.

Iedereen stelt zich voor en vertelt waar hij/zij voor staat.

Dhr. L. Terlouw is van de St. Mr. Frits Zeiler, een groen platform uit Bergen die zich sterk maakt voor behoud van groen en de leefbaarheid rondom Bergen. Een discotheek past niet in hun voorziening. De heer Terlouw is van mening dat het verkeer (ook het disco-verkeer) een probleem wordt in de Westrand. Een betere lokatie voor de discotheek is Kooimeer, het AZ-stadion.

Mevr. R. Heijstra en dhr. L. Jonker zijn van het Comité Disco Westrand Nee en zijn tegen de disco in de Westrand vanwege de te verwachten overlast. Het comité is van mening dat de Westrand m.u.v. het Technopark, in het streekplan aangewezen is als uitsluitingsgebied en niet in aanmerking kan komen voor een dergelijke ontwikkeling. Het comité bestaat uit 6 leden en diverse steunleden. Zij zal de informatie van de vergaderingen communiceren naar het gehele comité. Het comité zal haar onafhankelijkheid bewaren maar committeert zich wel aan deze begeleidingsgroep.

Mevr. A. Gallis is van de bewonersvereniging Westvleugel. Zij vraagt zich af waarom dit onderwerp nu al aan de orde is omdat binnen de begeleidingsgroep Westrand over de meest gewenste invulling van de Westrand nog niet gesproken is. De begeleidingsgroep is nog bezig met de inventarisatie. De wijkvereniging wil het onderwerp inpassing disco liever betrekken in de discussiefase voor de structuurvisie Westrand. En niet vooruittrekken.

Dhr. G. Meuwese van de federatie Volkstuinen; De federatie uit zijn zorg over de overlast die discogangers ook op de volkstuinen kunnen veroorzaken. Het is de bedoeling (en ook de wens van de federatie) de volkstuinen meer toegankelijk te maken. Dat kan met discogangers een probleem worden. Het wordt niet zonder meer goedgekeurd. Zij zijn hier om het traject te volgen en te sturen. Dhr. G. Meuwese pleit voor goede afspraken, voorschriften en goede bewaking daarvan en hier hangt hun standpunt aan vast.

Dhr. K. Korthaagen en mevr. D. van Twuijver zijn van JARA (Jongeren Advies Raad Alkmaar). Deze raad pleit voor de belangen van de jongeren. Zij zijn naar deze vergadering gekomen om goed geïnformeerd te zijn/worden over de ontwikkelingen.

Dhr. A. Bakker van de gemeente Alkmaar, is van de afd. Communicatie en zorgt voor de persvoorlichting. Deze vergaderingen zijn in principe geen openbare bijeenkomsten (de vastgestelde notulen zijn wel openbaar). Wel is te verwachten dat de pers de leden van de begeleidingsgroep zal benaderen.

Afgesproken wordt dat iedereen met de pers kan spreken namens zijn eigen belangengroep en dat alleen de (onafhankelijke) voorzitter voor de gehele groep zal spreken. Verder zullen we zelf geen initiatief richting pers nemen.

Door deze begeleidingsgroep zal een rapport cq. advies worden opgesteld voor het college waaraan de notulen van de vergaderingen worden toegevoegd. Deze notulen zijn niet openbaar totdat ze officieel zijn vastgesteld. Ook het advies zal wel eerst door de Begeleidingsgroep Disco Westrand worden gefiatteerd voordat het gecommuniceerd wordt aan de pers.

Dhr. S. Dekker is de projectmanager discotheek en werkt in opdracht van het college en het college werkt in opdracht van de gemeenteraad.
Er is een ambtelijke werkgroep geweest die de opdracht heeft uitgewerkt. Het resultaat daarvan is aan het college voorgelegd. Daaruit is de opdracht voortgekomen de gekozen locatie en de plannen van de gekozen ondernemer in deze begeleidingsgroep te toetsen en daarover advies te vragen.
Dhr. H. Koldewijn is van de afd. ROM voor de ruimtelijke bestemmingsplannen en inspraakprocedures. 
Mevr. C. Dijkstra van de afd. ROM is coördinator voor de structuurvisie Westrand. Dat is een bredere dan alleen inpassing van een discotheek, maar wel een belangrijk element.  

3.       Toelichting op collegebesluit d.d. 18.01.05 door Sjaak Dekkers

De notitie van de werkgroep is klaar en kan van het college ongewijzigd naar de raad, maar het college wil het advies van de Begeleidingsgroep Disco Westrand begeleidingsgroep daar aan toevoegen.
Er is een kaartje met de locatiemogelijkheden A t/m F, welke allemaal zijn vergeleken. Alleen locatie B is overgebleven, want de rest sluit niet aan bij de filosofie van de Westrand. Het kaartje wordt uitgereikt. Het college is op zoek naar een multifunctioneel uitgaansoord voor diverse leeftijdsgroepen en passend binnen de richtlijnen en uitgangspunten van de raad. In het verleden hebben zich al een aantal ondernemers die een disco wilden realiseren aangemeld bij de gemeente. Deze zijn benaderd met de vraag of ze nog steeds geïnteresseerd zijn. Vier ondernemers zijn hierop ingegaan. Uiteindelijk is hiervan nog één ondernemer overgebleven met plannen die voldoende passen bij de uitgangspunten en richtlijnen. Deze ondernemer zal zich in deze begeleidingsgroep presenteren en haar plannen toelichten.

Sjaak Dekkers gaat in op de opmerking van mevrouw Heijstra over het streekplan. Het gebied is inderdaad in het streekplan aangewezen als uitsluitingsgebied. Er is echter verschil van mening over wat wel en niet kan in een uitsluitingsgebied. De provincie heeft zich hierover niet consistent uitgelaten. De gemeentelijke interpretatie over hoe met het uitsluitingsgebied omgegaan moet worden zal worden opgesteld  en deze wordt voor bestuurlijke toetsting en bevestiging aan de provincie voorgelegd. De gemeentelijke interpretatie zal (zo mogelijk) deze week nog verstuurd worden. De opvatting van de gemeente strookt niet met die van Comité Disco Westrand Nee. We zijn het erover eens dat er duidelijkheid moet komen.

De heer Dekkers verwacht niet dat het advies van deze begeleidingsgroep unaniem zal kunnen worden. Het uiteindelijk rapport zal een overzicht van verschillende adviezen zijn. Belangrijk is dat  goede argumenten op papier komen waarmee een antwoord gegeven wordt op de vragen van het college (over bijv. de beperking van de overlast.)

4.    De opdracht

We beslissen dat we in principe drie avonden (incl. deze) beleggen hiervoor. Voor de tweede vergadering wordt de ondernemer uitgenodigd om zich te presenteren en toelichting op haar plannen te geven. We zullen ons voorbereiden over wat we willen vragen aan de ondernemer. De derde avondvergadering besteden we aan de inhoudelijke bespreking.  

5.       Procedure en procedure-afspraken

De data zijn in principe:
21 maart en 4 april om 19.30 uur in de Besognekamer van het stadhuis.

Er wordt gestreefd om het advies/rapport van de begeleidingsgroep 10 mei in de raad te brengen.
De voorzitter zal het eindrapport maken, omdat hij een onafhankelijke positie heeft.
En er zijn persafspraken gemaakt, zie bij punt 2.  

6.       Rondvraag

-          De heer L. Terlouw: Hij pleit voor effectieve vergaderingen. Hij is tevreden met de vlotte gang van zaken van hedenavond.

-      Mevr. R. Heijstra: Zij vraagt zich af waarom Comité Disco Westrand Nee niet mocht meedoen met  de zoekactie zelf. Zij waren wel geïnteresseerd geweest.

De heer S. Dekkers antwoordt dat de opdracht zo niet luidde, maar heeft dit ook niet overwogen  om Comité  Disco Westrand erbij te betrekken.

-          De heer L. Jonker: Hij vraagt wanneer de overlast besproken wordt. Dat wordt na het gesprek met de ondernemer besproken, tweede helft van vergadering. De heer S. Dekkers vraagt nogmaals dit punt vooraf goed voor te bereiden om tot de juiste argumenten te komen.

En de heer Jonker wil graag weten of er nog een raadsbesluit moet komen over de locatie. De heer Dekkers zegt dat het college met deze locatie in principe heeft ingestemd. Ook door de ondernemer. De begeleidingsgroep (Begeleidingsgroep Disco Westrand) kan nu de Raadscommissie en B&W adviseren. Overigens betreft de locatie niet alleen het voormalige Claus Party House, het gaat om het hele driehoekige terrein: locatie B op het uitgereikte kaartje.

7.       Volgende vergadering

De volgende vergadering is 21 maart 2005 om 19.30 uur in de Besognekamer van het Stadhuis.

8.       Sluiting

De vergadering wordt om 20.45 uur afgesloten.

>>>>

BIJLAGE 2

Stadsontwikkeling ROM

Definitief Verslag             

Vergadering van Begeleidingsgroep Disco Westrand                                              

datum vergadering : 21 maart 2005
tijd                                         : 19.30 – 21.30 uur
plaats                                    : Besognekamer, Stadhuis

deelnemers:

Begeleidingsgroep:

De heer H. Kolen, Voorzitter

Mevrouw M. Bodenberger, ondernemer

De heer L. Terlouw, St. Mr. Frits Zeiler

Mevrouw R. Heijstra, Comité Disco Westrand Nee

De heer L. Jonker, Comité Disco Westrand Nee

De heer G. Meuwese, Federatie Volkstuinen

De heer K. Korthaagen, JARA

Mevrouw D. van Twuijver, JARA

Mevrouw A. Gallis, Wijkvereniging Westvleugel

De heer H. Koldewijn, Gemeente Alkmaar, afd. ROM

De heer S. Dekkers, Gemeente Alkmaar, Projectmanager

Mevr. A. Visser, Gemeente Alkmaar, notulist

 

afwezig:

De heer M. Essink, JARA; vervangen door dhr. K. Korthaagen en mevr. D. van Twuijver

Mevr. A. Bolten, W ijkvereniging Westvleugel vervangen door mevr. A. Gallis

Mevrouw C. Dijkstra, Gemeente Alkmaar, Projectcoördinator

De heer A. Bakker, Gemeente Alkmaar, afd. Communicatie

afschrift verslag aan:
De heer C. van Vliet, wethouder
De heer R. Vinkenborg, Bureau Mediapunt

V E R S L A G

4.       Opening / mededelingen

Dhr. H. Kolen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

5.       Vaststellen verslag bijeenkomst 7 maart jl.

De volgende wijzigingen worden aangebracht:

- Bij punt 2, 2e alinea, toevoegen aan de 1e zin:, en groen platform. En toevoegen: Een discotheek past niet in hun voorziening.

- Bij punt 2, 3e alinea, toevoegen: Dhr. L. Jonker. Het comité zal haar onafhankelijkheid bewaren maar committeert zich wel aan de begeleidingsgroep.

- Bij punt 2, 5e alinea, veranderen in: De federatie uit zijn zorg over de overlast die discogangers ook op de volkstuinen kunnen veroorzaken. Het is de bedoeling (en ook de wens van de federatie) de volkstuinen meer toegankelijk te maken. Dat kan met discogangers een probleem worden. Het wordt niet zonder meer goedgekeurd. Zij zijn hier om het traject te volgen en te sturen. Dhr. G. Meuwese pleit voor goede afspraken, voorschriften en goede bewaking daarvan en hier hangt hun standpunt aan vast.

- De naam Subcommissie Discotheek Begeleidingsgroep Westrand wordt veranderd in Begeleidingsgroep Discotheek Westrand.

- Bij punt 3 eerste alinea: De zin beginnend met: Locatie B ligt vlakbij……voorziening, kan worden verwijderd.

- Bij punt 4 kan de laatste zin worden geschrapt.

- Bij punt 6 het tweede aandachtspunt kan de laatste zin worden geschrapt.

De laatste zin wordt aangevuld met: , maar heeft dit ook niet overwogen om Comité Disco Westrand erbij te betrekken.

- Bij punt 6 derde aandachtspunt, een na laatste zin veranderen in:

De begeleidingsgroep (subcommissie) kan nu de raadscommissie en B&W adviseren.

Naar aanleiding van:

-          Mevr. R. Heijstra geeft aan dat ze de naamgeving Subcommissie Discotheek Begeleidingsgroep Westrand / Begeleidingsgroep Disco Westrand niet passend vindt. Sjaak Dekkers meldt dat de Subcommissie niet rapporteert aan de Begeleidingscommissie, deze staat los en functioneert apart, maar de naam suggereert dit wel. De Subcommissie adviseert aan de Raadscommissie en B&W. En de installatie gebeurt door het college van B&W. We willen de naam veranderen in Begeleidingsgroep Disco Westrand. Sjaak Dekkers zal dit communiceren naar het College en zorgen voor een duidelijke installatiebrief waarin ook de opdracht van de begeleidingsgroep nog eens helder is verwoord.

Mevr. R. Heijstra vraagt naar de juridische gevolgen, maar dhr. H. Koldewijn zegt dat dit niet van toepassing is omdat dit proces plaatsvindt vooraf aan de juridische inspraak. Het verloopt zoals de verordening van inspraak en participatie en we zullen geen bindend advies uitbrengen. Deze verordening zal naar mevr. R. Heijstra verstuurd worden.

De heer Dekkers komt nog terug op hetgeen in het verslag is opgemerkt over het moment van participatie. Mevrouw Heijstra heeft hierover informatie ingewonnen bij de griffie De gemeenteraad zou hier nooit een besluit over genomen hebben. De heer Dekkers licht toe dat het comité een brief heeft gekregen van het college van B&W d.d. 21 september 2004 waarin is opgemerkt dat het college een participatieprocedure pas zinvol vindt op het moment dat er sprake is van concrete voorstellen. Aangekondigd is dat als er een begeleidingsgroep  zou worden ingesteld het comité  ook zou worden uitgenodigd om deel te nemen. De te volgen procedure is ook aan de raadscommissie voorgelegd. Het gaat dus wel om een besluit van B&W en niet van de gemeenteraad. De raad is er echter wel van op de hoogte gesteld.

 

6.       Toelichting door ondernemer op planvoorstel

Mevr. M. Bodenberger geeft eerst iets weer van haar achtergrond. Het plan bij haar is ontstaan doordat zij er visie voor heeft om een horecaclub, een discotheek is een te korte benaming, op te richten en zij ziet het als gemis in het uitgaansleven. Zij heeft de middelen en competentie hiervoor. Zij heeft drie jaar geleden een start gemaakt, met een focus op Alkmaar, maar niet voor deze exacte lokatie. De keuze voor de lokatie is door de gemeente gemaakt. Het planvoorstel dat zij heeft zal zij gericht op de gekozen locatie verder gaan uitwerken.

Mevr. M. Bodenberger is de coördinator van het project oftewel soul-owner, zij is degene is die beslissingen neemt, en het geheel vertegenwoordigt en organiseert. Zij laat zich wel adviseren.

Presentatie:

-         Het worden twee bovengrondse verdiepingen en er is een drielaagse ondergrondse parkeergarage gepland. Het aantal parkeerplaatsen zal nog worden berekend. Dit is afhankelijk voor de oppervlakte van het pand zelf. 300 Tot 350 ligt in de bedoeling.

-          Mogelijkheden: Een podium voor optredens, van boven te observeren, internetcafé, restaurant, kledingzaak, grand café, VIP-room, virtual wall, een dansvloer, geen gokhal etc.

-          De planning is dat 7 dagen in de week de lokatie open is, waarvan 2 dagen de discotheek. En de helft van de ruimte voor de zondag.

Voor de openingstijden zijn al wel ideeën, maar daar zijn reeds geldende regels aan verbonden.

-          De vraag wordt gesteld hoe om te gaan met overlast. Mevr. M. Bodenberger meldt dat zij pleit voor veiligheid d.m.v. inzetten van bussen van het centrum naar de Westrand, eigen en vaste standplaatsen en routes. Vaste contracten met taxibedrijven, eigen hostingbedrijf voor veiligheid, maar al deze punten hebben fiat nodig. Hierop wordt eerst gewacht en zij zal alles nauw afstemmen met de gemeente en haar diverse relaties t.z.t. Er wordt gepraat met de verschillende ondernemers uit Nederland.

-          Er zijn kopieën te verkrijgen van het marktonderzoek wat zij heeft gedaan. Ze maakt gebruik van haar eigen netwerk.

-          Gevraagd wordt welke minimumleeftijd er gehanteerd gaat worden. Dit is 18, maar is afhankelijk van de geldende regels.

-          Er zijn nog geen ideeën over opening- en sluitingstijden.

-          In de omgeving is ook een kleine discotheek Let’s get loud gevestigd.

-          Haar policy is om het betaalbaar te maken met o.a. gratis garderobe, gratis busvervoer van het Waagplein naar de Westrand.

-          Er wordt een ID-kaart gemaakt voor vaste bezoekers in samenwerking met de gemeente voor de toegang, betalingen, veiligheid. De kaart wordt inclusief een pasfoto, registratienummer. Voor eenmalige bezoekers wordt een andere pas gemaakt.

-          Gevraagd wordt wat voor soort muziek er wordt gedraaid. Mevr. M. Bodenberger kent een goede DJ naar eigen keuze uit Alkmaar. De muziekkeuze wordt niet te “hard”, club, dance, techno dance maar wordt aangepast aan de ruimte. Er zal muziek worden gedraaid voor een zo groot mogelijk publiek.

-          Het wordt heel modern, toekomstgericht, internationaal en met de nieuwste technologie.

-          Het drugsgebruik wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. In ieder geval met strenge regels en interne aanpak. Hoe er buiten mee omgegaan wordt, is de verantwoordelijkheid van de overheid. Ze is oplossingsgericht en in gesprek met andere ondernemers hoe zij problemen kan aanpakken en de ID-kaart wordt voorzien met reglementen. De pasjes kunnen worden aangevraagd via een aanmeldingsformulier die vooraf verstuurd gaan worden.

-          Ook overmatige dronkenschap kan intern binnen het gebouw worden aangepakt door bijv. niet meer te schenken bij signalering en weigering bij herhaling. Fooien aan uitsmijters wordt niet toegestaan.

-          De vraag wordt gesteld of er ook sportieve aktiviteiten gaan plaatsvinden. Mevr. M. Bodenberger geeft aan dat deze lokatie veel sportfaciliteiten om zich heen heeft en zij staat wel open voor het bekijken van sportwedstrijden, on-line, streaming op de virtual wall. Dit is iets wat aangevraagd en licentie voor gegeven dient te worden. Ook exposities m.b.t. de omgeving zijn welkom. Ze geeft aan dat er graag meegedacht kan worden.

-          Dhr. Kolen vraagt of Mw. Bodenberger bereid is om een privaatrechtelijke overeenkomst op te stellen met de buurtbewoners. Dit om de rechten en plichten duidelijk te krijgen.

-          Dhr. Kolen vraagt tevens hoe het complex wil overleven bij sprake van economische recessie, Mw. Bodenberger antwoordt dat het te vroeg is om hier antwoord op te kunnen geven.

-          Mw. Bodenberger heeft geen goede oplossingen voor de overlast die buiten het terrein van het complex zou kunnen plaatsvinden. Zij vindt dit niet haar verantwoordelijkheid.

-          Mw. Bodenberger heeft toegezegd dat er buiten het complex niets te horen is van de muziek die binnen gedraaid wordt (totdat de aanwezigen het pand zullen verlaten).

-          Dhr. Koldewijn geeft aan dat het transport van en naar het complex van uiterst belang is. Er moet een goede standplaats gezocht worden.

-          Dhr. Jonker vraagt hoe het gebruik en de verhandeling van drugs voorkomen kan worden? Mw. Bodenberger is absoluut tegen drugs en zal dit ook niet tolereren. Zij wil door middel van de allermodernste technieken de invoer van drugs voorkomen.

 

9.       Vervolgstap bespreken

De volgende vergadering hebben we 4 april om 19.30 uur gepland in de Besognekamer in het stadhuis. We zullen dan doornemen wat er vanavond besproken is en afspraken maken hoe we dit gaan rapporteren richting de Raadscommissie en B&W.  Het voorbereidende werk is door dhr. H. Kolen dan gedaan van het maken van een inleiding en opdrachtweergeving. We zullen gezamenlijk maar ook individueel onze mening verwoorden en op schrift stellen. Als de rapportage opgesteld is dan kunnen we dit communiceren per email om dit te beoordelen of eventueel een extra vergadering hiervoor plannen.

Dhr. G. Meuwese vond dat de ondernemer nog geen duidelijk plan had.

Mevr. R. Heijstra concludeert dat 10 mei om het advies uit te brengen richting de Raadscommissie moeilijk haalbaar is.

10.    Rondvraag

Geen

>>>>

BIJLAGE 3

Stadsontwikkeling ROM

definitief Verslag Vergadering van Begeleidingsgroep Disco Westrand                                              

datum vergadering : 4 april 2005
tijd                                         : 19.30 uur
plaats                                    : Besognekamer, Stadhuis

deelnemers:

Begeleidingsgroep:

De heer H. Kolen, Voorzitter

Mevrouw C. Dijkstra, Gemeente Alkmaar, Projectcoördinator

Mevrouw R. Heijstra, Comité Disco Westrand Nee

De heer L. Jonker, Comité Disco Westrand Nee

De heer K. Korthagen, JARA

Mw. D. van Twuijver, JARA

Mw. A. Gallis, Wijkvereniging Westvleugel

Dhr H. Koldewijn, Gemeente Alkmaar, afd. ROM

Mw. N. Jensma (notulist)

 

 afwezig:

 

De heer G. Meuwese, Federatie Volkstuinen

De heer A. Bakker, Gemeente Alkmaar, afd. Communicatie

De heer L. Terlouw, St. Mr. Frits Zeiler

De heer S. Dekkers, Gemeente Alkmaar, Projectmanager 

 

afschrift verslag aan:
De heer C. van Vliet, wethouder
De heer R. Vinkenborg, Bureau Mediapunt

 

V E R S L A G

1.       Opening/mededelingen

Dhr. Kolen opent de vergadering. Er zijn een aantal afberichten.

2.       Verslag bijeenkomst 21 maart jl.

Pagina 2

Agendapunt 2.

In de tweede alinea wordt gesproken over: ‘Het gaat dus niet om een besluit van B&W’. Het woord ‘niet’ komt te vervallen, het gaat juist wel om een besluit van B&W.

Agendapunt 3. Bij de mogelijkheden moet ook het woord ‘dansvloer’ gevoegd worden.

In de zin: ‘Mw. Bodenberger… organiseert’, vervalt het woord ‘niet’. Zij is wel degene die beslissingen neemt. De zin toevoegen: ‘Zij laat zich wel adviseren’.

Pagina 3

Agendapunt 4.

Bij punt 5 wordt gesproken over de ‘Fun Fun’, dit moet veranderd worden in ‘Let’s get loud’. Deze opmerking is gemaakt in verband met mogelijke concurrentie in het gebied.

Bij punt 7 (het maken van de ID-kaart) is de vraag of deze kaart in samenwerking met de gemeente wordt gemaakt. Dit is het geval, in verband met de controle op de persoonsgegevens.

Bij punt 8 moet worden toegevoegd dat er muziek zal worden gedraaid voor een zo groot mogelijk publiek.

Bij punt 10 de gehele tekst herschrijven.

-          Dhr. Kolen vraagt of Mw. Bodenberger bereid is om een privaatrechtelijke overeenkomst op te stellen met de buurtbewoners. Dit om de rechten en plichten duidelijk te krijgen.

-          Dhr. Kolen vraagt tevens hoe het complex wil overleven bij sprake van economische recessie, Mw. Bodenberger antwoordt dat het te vroeg is om hier antwoord op te kunnen geven.

Er wordt opgemerkt dat er een aantal vragen zijn gesteld m.b.t. de veiligheid welke niet zijn teruggevonden in het verslag. Wel is helder dat er geen duidelijke antwoorden op de vragen zijn gegeven. De aanwezigen zullen proberen de vragen aan te vullen.

Vragen die toegevoegd zullen worden aan het verslag:

Mw. Bodenberger heeft geen goede oplossingen voor de overlast die buiten het terrein van het complex zou kunnen plaatsvinden. Zij vindt dit niet haar verantwoordelijkheid.
Mw. Bodenberger heeft toegezegd dat er buiten het complex niets te horen is van de muziek die binnen gedraaid wordt. 

Dhr. Koldewijn geeft aan dat het transport van en naar het complex van uiterst belang is. Er moeten  goede standplaatsen voor vervoer naar en van de disco gezocht worden.

Dhr. Jonker vraagt hoe het gebruik en de verhandeling van drugs voorkomen kan worden? Mw. Bodenberger is absoluut tegen drugs en zal dit ook niet tolereren. Zij wil door middel van de allermodernste technieken de invoer van drugs voorkomen.

3.       Definitief verslag 7 maart 2005

Het verslag wordt vastgesteld.

4.       Korte toelichting op de installatiebrief

Formeel is de groep als begeleidingsgroep aangesteld. Er zijn geen vragen.

5.       Gedachtewisseling tussen de leden van de begeleidingsgroep over het uit te brengen advies

Mw. Heijstra vraagt zich af of de brief m.b.t. de discotheek in de Westrand al vanuit de gemeente naar de provincie gestuurd is. Zij wil graag weten of de op- en aanmerkingen die gemaakt zijn in de vorige bijeenkomst al verwerkt zijn in de brief, en zo ja of zij de definitieve tekst kan krijgen.
Mw. Dijkstra geeft aan dat de brief inmiddels is aangepast, zij zal de definitieve tekst rondsturen naar alle leden.

Dhr. Kolen geeft aan dat er nu ruimte is om te reageren op het gepresenteerde plan van Mw. Bodenberger, dit mag door middel van opmerkingen, vragen etc.

Dhr. Jonker geeft aan dat Mw. Bodenberger een enthousiast verhaal heeft gehouden, maar dat het plan inhoudelijk niet sterk is. Er mist veel inhoudelijke informatie in haar plan. Zo merkt Dhr. Jonker op dat er nog niet is nagedacht over de buitenkant van het gebouw, wat wel essentieel is. Zij heeft alleen aangegeven dat het gaat om een gebouw ter grootte van een voetbalveld. Het is niet duidelijk of er cameratoezicht in de omgeving komt, welke avonden de discotheek geopend zal zijn en hoe de afsluiting van de ondergrondse parkeergarage gerealiseerd wordt. Ook de openings- en sluitingstijden zijn heel belangrijk, Mw. Bodenberger heeft zich hier niet duidelijk over uitgelaten anders dan dat zij wil aansluiten op de sluitingstijden Waagplein.

De vragen die gesteld zijn over het bestrijden van drugsgebruik zijn volgens de heer Jonker onbevredigend beantwoord.

Dhr. Jonker heeft de indruk dat de nadruk van het complex ligt op de andere activiteiten en dat er nog niet goed is nagedacht over een discotheek.

Als er een standplaats komt voor het vervoer met de bus, zal er ook begeleiding moeten komen van en naar de discotheek. De locatie moet goed bereikbaar zijn voor brommers en fietsers, hoe dit opgelost wordt is ook niet duidelijk. Dhr. Kolen geeft aan dat deze locatie aan Mw. Bodenberger toegewezen is waardoor zij mogelijk niet de tijd heeft gehad om dit uit te zoeken.

Ook vindt Dhr. Jonker dat het marktonderzoek niet juist is uitgevoerd, Mw. Bodenberger heeft alleen rondgevraagd bij vrienden en kennissen. De doelgroepen voor de discotheek zijn ook niet duidelijk, alleen is naar voren gekomen dat personen boven de 18 jaar toegelaten worden.
Dhr. Jonker geeft aan dat er onvoldoende informatie is om tot een besluit te komen.

De JARA (Dhr. Korthagen) geeft aan dat de presentatie niet geheel duidelijk is geweest, wel hebben zij begrip voor de ontbreken van concrete informatie zoals bijvoorbeeld openingstijden.
Zij hebben een aantal punten van de presentatie als zeer positief ervaren; zoals de invoer van de ID-pas en de training van het barpersoneel en het runnen van de hele organisatie. JARA constateert ook dat de ondernemer verantwoordelijkheid wil dragen t.a.v. de buurt. Een aantal punten werden gemist; zoals het parkeerbeleid (de aan- en afvoer van verkeer), de controle op foutparkeren om het terrein heen. Ook alcoholcontrole bij de personen die het pand verlaten werd gemist in de presentatie. Tevens geeft Dhr. Korthagen aan dat het interieur en de techniek (met name geluid) zorgvuldig gekozen moeten worden aangezien verkeerde combinaties hiervan irritatie kunnen opwekken.

Mw. Van Twuijver merkt op dat een discotheek overal enig overlast zou kunnen ongeacht de locatie, m.a.w. een discotheek in de Westrand levert niet meer of minder overlast op dan een discotheek elders. De JARA ziet graag dat er een discotheek wordt gerealiseerd, de locatie maakt hen niet zoveel uit.

Het voorstel dat is gepresenteerd door Mevr. M. Bodenberger zag er veelbelovend uit. Zoals zij zelf al aangaf: “Niet zomaar een discotheekje, maar een Club”.  Zij heeft het gehad over een groot dansoppervlak, lounge gelegenheid, uitgebreide horecavoorziening, interactiviteit, gadgets, VIP ruimte en nog meer. JARA is hier dan ook erg content over. Het feit dat de ondernemer openstaat voor allerlei initiatieven en verschillende muziekstijlen, betekend dat aan de uitgaanswensen van bijna alle jongeren voldaan zou kunnen worden. Dit zijn berichten die JARA als zeer positief ervaart. Het percentage jongeren in Alkmaar, dat vindt dat deze stad onvoldoende uitgaansgelegenheden biedt, is sinds 1999 circa 15 procent gestegen. Kortom circa 40 procent van de jongeren in Alkmaar vindt dat er niet genoeg uitgaansgelegenheden zijn.

Mevr. Bodenberger kwam over als een vrouw die met beide benen op de grond staat en met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Wat jammer is, is dat zij nog over veel dingen niet ver kon uitweiden. Aan de andere kant is dat ook weer logisch, omdat je bij het opstellen van een dergelijk plan van veel andere instantie en reglementen afhankelijk bent.

In het plan van de ondernemer kwam duidelijk naar voren dat het pand doordeweeks voor vele andere dingen beschikbaar is. In tegenstelling tot vele andere discotheken of clubs is het dus niet alleen in het weekend in bedrijf. Op deze manier is de functionaliteit hoger en zou het ook voor andere doelgroepen toegankelijk kunnen zijn.

Hoewel het plan nog concreter zal moeten worden wat betreft het pand, parkeergelegenheid, openingstijden en zaken als vergunningen, ziet JARA het concept positief in.

Naast het concreter maken van het plan wil de JARA nog een advies geven, en dat luidt: “De tieners van nu, zijn de jongeren van de toekomst. Zij bepalen dus voor een groot deel de trend.”

Hierna volgt het ingezonden stuk van de JARA:

__________________________________________________________________________________________

Veiligheid

Bij de presentatie van het plan heeft de ondernemer vele veiligheidsmaatregelen aangekaart. En dat vind JARA zeer belangrijk, slechts 20 procent van de jongeren zegt zich altijd veilig te voelen als ze uitgaan in Alkmaar. En op het moment hebben we het dan enkel over uitgaan in de binnenstad.

Mevr. Bodenberger gaf aan gebruik te willen maken van de nieuwste technieken en services op het gebied van beveiliging. JARA is hierover erg te spreken, met name over het “ID-pasjes” systeem. Hiermee staan de bezoekers geregistreerd en zou er achterhaald kunnen worden wie er bijvoorbeeld  ongeregeldheden heeft veroorzaakt in- en om het pand. Wel gaf de ondernemer aan dat het belangrijkste is, het voorkomen van ongeregeldheden.

                 Mevr. Bodenberger heeft nog vele andere veiligheidsvoorzieningen gepresenteerd enkele voorbeelden hiervan zijn:

·         Goed getraind barpersoneel

·         Nauwe relatie met de buurt

·         Zorgvuldig geselecteerd beveiligingsbedrijf

·         Goede infrastructuur

·         Vervoer naar en vanaf de Club

·         Geleidelijk toe- en afvloeien van bezoekers en verkeer

 

Stuk voor stuk belangrijk, toch heeft JARA een aantal adviezen wat betreft veiligheid:

·         Degelijk parkeerbeleid en controle op fout parkeren

·         Rustig interieur en degelijk afgestelde geluidsinstallatie (schelle tonen kunnen irritatiegevoelens opwekken)

·         Alcoholcontrole bij uitrijden van auto’s (selectief, anders oponthoud)

__________________________________________________________________________________________

Mw. Gallis (tevens namens Dhr. Terlouw – St. Mr. Frits Zeiler) vindt dat de presentatie niet goed was voorbereid. Ook was het een abstract verhaal waar moeilijk op te reageren is vanwege het ontbreken van essentiële informatie (bijvoorbeeld wat er geregeld gaat worden buiten het terrein van het complex ten aanzien van veiligheid). Zij zijn het erover eens dat er ruim parkeergelegenheid (uit het zicht, bij voorkeur ondergronds) gerealiseerd moet worden, dit om wild parkeren in de wijk te voorkomen.

Dhr. Meuwese (heeft via de e-mail gereageerd) geeft aan dat de presentatie hem teleur stelde, er werd weinig specifieke informatie gegeven. Ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid miste bij Mw. Bodenberger waar het ging om de overlast buiten het complex. Er werd onvoldoende informatie gegeven om tot een goed advies te komen.

Mw. Heijstra brengt namens het Comité Disco Westrand NEE! een stuk in.

Zij heeft opgemerkt dat in de krant gesproken wordt over een discotheek voor zo’n 1500 tot 3000 personen, terwijl in de presentatie gesproken is over maximaal 1500 personen. Dhr. Kolen merkt op dat er in het ingebrachte stuk over een aantal zaken gesproken wordt die buiten de opdracht van de begeleidingsgroep vallen. Dit bijvoorbeeld over de discussie tussen Mw. Heijstra en de gemeente wat betreft de locatie van het complex.

Mw. Heijstra is van mening dat er volgens de provincie in de Westrand geen ruimte is voor de discotheek/complex. Mw. Dijkstra geeft aan dat we afhankelijk zijn van het oordeel van de provincie, volgens de gemeente biedt het streekplan mogelijkheden voor het complex van Mw. Bodenberger. Mw. Dijkstra geeft aan dat het belangrijk is dat er een advies ligt van de begeleidingsgroep zodra de reactie van de provincie duidelijk wordt.hr. Koldewijn geeft aan dat het bestemmingsplan juridisch bindend is, het streekplan is dit niet.

Mw. Heijstra vraagt of het door haar ingebracht advies namens Comité Disco Westrand NEE integraal in het verslag kan worden opgenomen.

Hierna volgt het ingezonden advies van het Comité Disco Westrand NEE.

______________________________________________________________________________________

 

Advies van het Comité Disco Westrand NEE! aan het college van Burgemeester en Wethouders en de raadscommissie SOB inzake de vestigingslocatie voor een discotheek in de Westrand.

Het college van B en W heeft de ‘Begeleidingsgroep Westrand’ gevraagd advies te laten uitbrengen over het voornemen om een discotheek te vestigen in de Westrand van Alkmaar. Het planvoorstel is voorgelegd aan de ‘Subcommissie Discotheek’ van de ‘Begeleidingsgroep Westrand’ tegenwoordig ‘Begeleidingsgroep Discotheek Westrand’.

 

Opdracht

1. Geef een oordeel over het door de ondernemer ingediende voorstel.

2. Geef aan welke vormen van overlast te verwachten zijn en hoe die overlast kan worden beperkt.

Gehanteerde uitgangspunten

1. Er is toestemming om op de voorgestelde locatie een discotheek te bouwen.

2. De noodzaak en haalbaarheid van een discotheek zijn aangetoond.

3. De omvang van de discotheek en doelgroepen zijn helder en er is inzicht in de overlast.

4. Er is een uitgewerkt plan tegen overlast in de omgeving en omliggende buurten.

5. De veiligheid van de bezoekers wordt binnen en buiten de locatie (toestroomwegen) gegarandeerd.

6. De betrokken organisaties en belanghebbenden participeren in de totstandkoming.De ondernemer is  bonafide en heeft een goed onderbouwd financieel plan (wet BIBOB).

 

Bevindingen

1.       Er is geen toestemming van de provincie voor een discotheek op het voormalige Claus Party House terrein. Bovenstaand terrein is in handen van derden waardoor de gemeente geen eisen kan stellen aan de exploitant.

2.        De ondernemer heeft geen gedegen marktonderzoek gedaan over de haalbaarheid van een extra regionale discotheek. Ook de noodzaak voor een discotheek is niet aangetoond.

3.        Er kon niet aangegeven worden hoe groot het complex zou worden (ongeveer een voetbalveld) en welke doelgroepen verwacht worden. De voorgestelde parkeeroplossing van circa 350 parkeerplaatsen voor tot 3.000 bezoekers (Alkmaarsche Courant 24 maart 2005) in drie lagen onder de grond is niet reëel en voldoet niet aan de 35-40% eis en vastgestelde uitgangspunten.

4.        De ondernemer had niet nagedacht over de veiligheid buiten haar grondgebied en kon daarin geen enkele garantie bieden. Het betreft hier maatregelen tegen onveiligheid, vernielingen, overlast, vandalisme, openbare dronkenschap en drugsgebruik van bezoekers in de directe omgeving en in de omliggende buurten.

5.        Poortjes detecteren geen drugs. Een pasjessysteem wordt als veiligheidsmaatregel aangemerkt. Incidentele bezoekers krijgen een bezoekerspasje. Extern is de beveiliging niet goed geregeld: Er is geen aandacht voor de onveilige fiets- en brommerroutes van het centrum naar de discotheek en er is geen beleid voor de toelatings- en sluitingstijden om overlast tegen te gaan.

6.        De betrokken bewonersorganisaties in Alkmaar-West, verenigd in de OSA-Overleggroep Westrand, en de betrokken bewonersorganisaties in Alkmaar-Noord waar de vraag voor een disco primair vandaan komt, zijn niet betrokken bij de komst van de discotheek.
De OSA-Overlegroep Westrand heeft tevergeefs tot drie maal een verzoek tot inspraak ingediend.

7.        Een ondernemingsplan kon niet getoond worden en ook een financiële onderbouwing en bankgarantie ontbreken. Zij wilde niet aangeven waar zij haar investering vandaan haalt.

 

Ondanks de futuristische presentatie was deze inhoudelijk op geen enkele wijze goed onderbouwd. De ondernemer heeft connecties bij de gemeente en gaf aan op verzoek van de gemeente een plan te hebben ingediend. Wij vinden het vreemd dat dit plan, zoals het gepresenteerd is binnen de Begeleidingsgroep Discotheek Westrand, door de selectiecriteria en beoordeling van de gemeentelijke commissie gekomen is.

Conclusie

De provincie heeft aangegeven een discotheek in de Westrand niet toe te staan waardoor niet tot een ander oordeel gekomen kan worden dan dat aan de zoeklocatie voor een discotheek in de Westrand niet kan worden voldaan. Daarnaast biedt het ingediende plan te weinig houvast om een reële analyse te maken van eventuele gevolgen voor de omliggende buurten.

In het uitgebreide verslag, dat op te vragen is bij het Comité Disco Westrand NEE!, zijn de genoemde bevindingen verder uitgewerkt.

Advies

Het Comité Disco Westrand NEE! heeft het volgende advies:

Ø       Gedeputeerde Staten hebben op 28 juni 2004 unaniem aangegeven een discotheek in het uitsluitingsgebied van de Westrand niet toe te staan. Het advies is om niet tegen beter weten in vast te houden aan deze zoeklocatie.

Ø       Toon de noodzaak en behoefte van een regiodiscotheek aan middels een recent onderzoek waarin ook de doelgroepen helder zijn.

Ø       Voer een concurrentie-analyse uit om enerzijds de levensvatbaarheid in kaart te brengen en anderzijds de bedreigingen voor door de gemeente gesubsidieerde voorzieningen zoals de Vest helder te hebben.

Ø       Doe onderzoek naar alle reële potentiële locaties: zoek binnen het stedelijke gebied of binnen de zoekgebieden.

Ø       Betrek naast de horeca ook alle betrokken bewonersorganisaties en jongerenorganisaties bij een selectie van een (eventuele) locatie voor een discotheek.

Ø       Kies een ondernemer of projectontwikkelaar als deze voldoet aan de opgestelde eisen.

Mocht het college en de raadscommissie toch vasthouden aan deze locatie en deze ondernemer, de Provincie haar uitspraak herroepen en het Streekplan wijzigen, de plannen en ondernemer voldoen aan de criteria, dan kan pas onderhandeld worden over implementatie, overlast en te nemen maatregelen. Dit uiteraard mede in overleg met de betrokken buurten die verenigd zijn in de OSA-Overleggroep Westrand.

Tevens dient in dit geval de aangewezen locatie van de discotheek bij faillissement of anderszins te vervallen in het oorspronkelijke bestemmingsplan, te weten Sport en Recreatie, om ongewenste ontwikkelingen in de toekomst te voorkomen.

 

Comité Disco Westrand NEE!

Alkmaar 4 april 2005.

__________________________________________________________________________________________

 

Dhr. Kolen merkt op dat de Westrand door het college is aangewezen als geschikte locatie, hier moet de begeleidingsgroep dan ook vanuit gaan. De discussie omtrent de locatie moet buiten de begeleidingsgroep gehouden worden. Mw. Heijstra vindt dat een kleinschalige discotheek beter is in te passen binnen Alkmaar.

Dhr. Korthagen geeft aan dat de JARA het belangrijk vindt dat er een discotheek komt in Alkmaar, Dhr. Korthagen en Mw. Twuijver vinden dat de Westrand een reële optie is voor de discotheek.

Dhr. Kolen vraagt de aanwezigen hoe de overlast in de buurt van de uitgaansgelegenheid beperkt kan worden, ervan uitgaande dat deze gerealiseerd wordt.

Mw. Heijstra vindt dat er éénrichtingsverkeer moet komen en intensieve alcoholcontrole door de politie (steekproefsgewijs).

Dhr. Jonker vindt dat er goed gekeken moet worden naar de aan- en afvoerroutes. Ook goed verlichte fietsroutes van de disco  naar de stad (dus goed verlicht tot voorbij de randweg)moeten gerealiseerd worden.

Ook brengt Dhr. Jonker naar voren dat er een convenant gesloten moet worden tussen de gemeente, de politie, ondernemers en de bewoners. Dit ook om een plan van aanpak te maken en verantwoordelijkheid te delen .

Ook het cameratoezicht is erg belangrijk.

Er wordt naar voren gebracht dat er op het terrein van de uitgaansgelegenheid genoeg parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden voor alle bezoekers (35 – 45%-regeling).

Mw. Heijstra geeft aan dat de gelegenheid rolstoelvriendelijk moet worden gemaakt, Dhr. Korthagen geeft aan dat dit verplicht is voor alle horecagelegenheden maar het zal niettemin worden vermeldt in het verslag.

Een veiligheidsplan à la het Waagplein is noodzakelijk.

6.       Bespreken vervolgstap

Dhr. Kolen geeft aan dat alle stukken voor de eindrapportage toegestuurd zullen worden aan iedereen op de verzendlijst. Een ieder mag hier commentaar op leveren (het liefst schriftelijk) en dit weer terugsturen aan

Dhr. Kolen. Het definitieve stuk zal dan rondgestuurd worden. Mocht de verwerking van de wijzigingen en correcties problemen opleveren dan zal er nog een bijeenkomst worden gehouden.

7.       Rondvraag

Mw. Heijstra wil graag zelf actief het advies van de begeleidingsgroep naar buiten brengen door middel van de pers, alleen bij een afwijkend advies van het college. Mw. Dijkstra zal hier Dhr. Bakker (communicatie) bij inschakelen, hoe dit aangepakt wordt. De uitkomst zal zij rond mailen.

Dhr. Jonker geeft aan dat hij een uittreksel heeft ter aanvulling van de gegevens, hij overhandigt dit aan Dhr. Kolen.

Dhr. Korthagen vraagt naar de notulen, en de vaststelling hiervan. Dhr. Kolen geeft aan dat er ook schriftelijk gereageerd kan worden op de notulen, de vastgestelde versie zal dan ook rondgestuurd worden. Tevens vraagt

Dhr. Korthagen welke punten in het advies zullen staan. Dhr. Kolen antwoordt dat alle relevante punten genoemd zullen worden, er is geen unaniem advies.

8.       Sluiting

Dhr. Kolen bedankt eenieder voor de positieve bijdrage en prettige bijeenkomsten.

>>>>

BIJLAGE  4

Notitie voor raadscommissie SOB

Stand van zaken discotheek Westrand

De gemeenteraad heeft eind 2003 de westrand van Alkmaar aangewezen als zoekgebied voor een discotheek. De raadscommissie heeft in maart 2004 ingestemd met een procedurevoorstel om tot de selectie van een plan te komen. Tot nu toe zijn de volgende stappen gezet.

Aan de ondernemers die in het verleden hebben aangegeven interesse te hebben in een vestiging van een discotheek in Alkmaar, is de vraag voorgelegd of zij nog belangstelling hebben voor de vestiging van een discotheek. Vier ondernemers hebben daar positief op gereageerd.

Er is een notitie opgesteld waarin uitgangspunten en richtlijnen zijn verwoord. Die notitie is naar de vier ondernemers toegestuurd. Men is uitgenodigd om een voorstel in te dienen, rekening houden met de meegegeven richtlijnen en uitgangspunten. Op 10 juni 2004 is men in de gelegenheid gesteld de ideeën toe te lichten. Geconstateerd is dat een goede vergelijking van de vier gepresenteerde voorstellen niet mogelijk was. Er zijn aanvullende vragen gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de ontbrekende punten. Het heeft geruime tijd geduurd voordat alle reacties binnen waren. In het laatste kwartaal van 2004 heeft de ambtelijke werkgroep de inzendingen beoordeeld. Die beoordeling is aan het college van B&W voorgelegd. 

Het college van B&W heeft op 18 januari 2005 besloten om:

·         De rapportage van de werkgroep te onderschrijven.

·         De raadscommissie SOB op de hoogte te stellen van de bevindingen van de werkgroep. Het rapport voor de raadsleden vertrouwelijk ter inzage te leggen;

·         Te constateren dat alleen het planvoorstel van B voldoet aan de eerdere uitgangspunten[1]

·         Dit plan ter advisering voor te leggen aan de begeleidingsgroep westrand, die voor dit doel wordt uitgebreid met vertegenwoordigers van de jongeren adviesraad (JARA) en het Comité Disco Westrand NEE!. De begeleidingsgroep krijgt een duidelijke opdracht mee [2].

·         Na advisering door de begeleidingsgroep een eventueel initiatiefvoorstel incl. bouwaanvraag en inzicht in verwerving benodigde grond door initiatiefnemer tegemoet te zien, waarbij de gemeente vervolgens planologisch faciliterend is (conform de gebruikelijke procedures).

 Bijlage 1 (bij het memo voor de raadscommissie SOB 21-01-05)

Richtlijnen en uitgangspunten

Bedrijfsconcept

·         Een discotheek met een maximum van ca. 1.500 bezoekers.

·         Er wordt uitgegaan van minimaal 2 zalen.

·         De voorziening moet diverse doelgroepen bedienen, zowel wat betreft leeftijd als culturele achtergrond.

·         De voorziening moet aanvullend zijn op het bestaande uitgaansaanbod in de stad.

·         De voorziening mag geen dubbels vertonen met het aanbod in de gemeentelijke wijkcentra.

·         Een multifunctioneel horecacomplex met een combinatie van dag-, avond-,  en nachthoreca is toegestaan.

·         De voorkeur gaat uit naar een multifunctioneel uitgaans- en recreatiecentrum. Te denken valt aan een combinatie met conferentieruimten, muziekpodium, oefenruimtes, restaurant, zaalverhuur, partycentrum, cursusruimtes, e.d.

Vastgoedexploitatie

·         Er zal geen gemeentelijke subsidie worden verstrekt.

·         Kandidaat moet een ondernemingsplan overleggen.

·         De kandidaat dient aan de hand van een marktonderzoek aan te tonen dat er een toekomst is voor de beoogde voorziening.

Grondkosten

·         De gemeente verkoopt geen grond beneden de kostprijs.

·         Er wordt een prijs per m2 grond gehanteerd uitgaande van de marktwaarde (bepaald door bestemming, maximaal mogelijke bouwhoogte en maximale bebouwingspercentage).

·         Erfpacht is mogelijk. De basis van de berekening is de grondwaarde.

Locatie

·         Westrand is door gemeenteraad aangewezen als zoekgebied.

·         Binnen dit zoekgebied is gezocht naar geschikte locaties.

·          Die locaties moeten passen binnen de hoofdopzet van de westrand.

·         De locatie voor de discotheek moet gevonden worden binnen het deelgebied met stedelijke functies (sport, bedrijven, enz).

·         De percelen A, B en F worden in principe geschikt geacht (kaartje ter inzage gelegd). 

·         Het programma dat een exploitant wil realiseren bepaalt de benodigde terreinomvang.

·         De maximale bouwhoogte is 12 meter.

·         Parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein. Inpandig of aan het oog onttrokken.

Bereikbaarheid

·         Locatie moet goed ontsloten zijn voor auto’s en (brom)fietsers

·         Goede bereikbaarheid voor hulpdiensten

·         Aandacht voor sociale veiligheid

·         Toegang locatie moet afsluitbaar zijn.

·         Parkeren op eigen terrein om ongewenste uitwaaiering van bezoekers tegen te gaan.

·         Parkeergebied afsluitbaar en daarmee controleerbaar.

·         Het benodigde aantal parkeerplaatsen is afhankelijk van de aard en omvang van de te realiseren voorziening.

·         Voor een discotheek van 1.500 bezoekers zijn ca. 350 parkeerplaatsen noodzakelijk. 

·         Stallingvoorzieningen voor (brom)fietsen

·         Openbaar vervoer op loopafstand

·         Minimaal 5 taxistandplaatsen

Veiligheid en openbare orde

·         screening exploitant (toepassing Bibob)

·         het moet een voorziening zijn die veilig is

·         overlast beperken en veiligheid garanderen

·         tegengaan vandalisme

·         opstellen beveiligingsplan is verplicht

·         deurbeleid

·         pasjessysteem

·         gedragscode

·         opleiding personeel

·         videobewaking

·         gastenregistratie

·         verblijfsverbod bij misdraging

·         vervoerregeling

·         terreinafsluiting

·         sluitingstijdenregime.

·         actief drugspreventiebeleid

·         bedrijfshulpverlening

·         regelmatig overleg politie en hulpdiensten

Kwaliteitseisen gebouw

·         veiligheid

·         het gebouw dient te voldoen aan door de gemeente te stellen stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden

·         duurzaam bouwen

·         bijzondere architectuur

·         geen geluid naar buiten

·         aandacht voor geluidsoverdracht via de grond

·         toegankelijk voor gehandicapten

 >>>>

BIJLAGE 5

Overzichtskaartje

[1] Zie bijlage 1


RSH <mei 2005>

<terug>