Geachte Statencommissie,

Mijn naam is Rens Kleverlaan en ik vertegenwoordig als voorzitter bewoners in Alkmaar West in de wijk De Hoef.

Onze bedenkingen hebben betrekking op het loslaten van de voorgestelde ‘rode contour’ en de invulling van ‘een stedenbouwkundige afronding’ binnen de gemeente Alkmaar.

Het gaat hier om verdere verstedelijking van het gebied ten westen van de N9, beter bekend als ‘De Westrand’ (De Westvleugel) dat onderdeel uitmaakt van ‘Het kleine groene hart’.
 

De rode contour

De gemeente Alkmaar stelt een ontwikkelingsvisie Westrand op. Dit is volgens het college van Alkmaar noodzakelijk “om verdere ontwikkelingen in de Westrand mogelijk te maken” maar ook om “dit een integraal onderdeel van de stad te maken”. Men stelt: “het gebied is nog niet af.”

Wethouder Van Vliet van Alkmaar zegt reeds toestemming van de Provincie te hebben voor verdere verstedelijking van de Westrand.

De natuurlijke en vastgestelde rode contour van de N9 zal en moet ‘genomen’ worden volgens de wethouder.

Er wordt een groot programma opgezet met grondtransacties, externe partijen (financieel belanghebbenden, projectontwikkelaars) die bij de ontwikkeling van het plangebied worden betrokken.

Hierbij wordt niet naar de mening van de betrokken bewoners, natuurorganisaties of tuinders gevraagd. Zij worden geweerd in de informatievoorziening en inspraak.

 

Ook het doortrekken van de Huiswaarderweg heeft slechts tot doel de grens van het bedrijventerrein zodanig te verleggen dat het aangrenzende thans nog groene gebied wordt opgeofferd aan nog meer kantoren.

De wethouder spreekt over: "een verkeersontsluiting die past bij het karakter van het deelgebied", zonder de reden en de consequenties aan te duiden.

Vanuit Bergen zijn er al goede ontsluitingen naar Alkmaar. Als het echt nodig is dat er een tweede ontsluiting komt van het Techno-park kan dit door de Jan Ligthartstraat met een korte bocht te verbinden met de Huiswaarderweg. Hierdoor worden vele hectaren groen in de Westrand gespaard.

 

Stedenbouwkundige afronding

De gemeente Alkmaar heeft bij de provincie erop aangedrongen "om de bestaande rode contour van de Westrand nader uit te breiden”.

Het vastgestelde stedelijk gebied dient (wellicht tot aan de gemeentegrenzen?) verlegd worden.

De “stedenbouwkundige afronding van de Westrand van Alkmaar” behelst volgens het college van Alkmaar dan ook verdere verstedelijking, en niet een groene, landelijke recreatieve invulling met behoud van groen en ecologische waarden.

Volgens het college moet er nieuwe Rode contour getrokken worden.

De door de Provincie voorgestelde contour, de N9 en het huidige Techno-park, staat verdere verstedelijking van de Westrand namelijk in de weg!


De raad en de inwoners van Alkmaar zijn tegen verdere verstedelijking van de Westrand. Het college houdt geen rekening met omliggende gemeenten, de inwoners van Alkmaar of natuurorganisaties.


De redenen voor het eenzijdig opzeggen van het HAL (Heerhugowaard Alkmaar Langedijk) verband door het Alkmaarse college zijn in dit licht duidelijk:

Ø     Binnen het HAL gebied is geen noodzaak tot nieuwbouw, binnen Alkmaar wel: doel is bouwen in Vronermeer-Noord en de Westrand.

Ø     Binnen het HAL gebied komt een regio discotheek,.er is dus geen noodzaak tot een extra discotheek in Alkmaar. Nu predikt het college dat een grote stad als Alkmaar een grote regio discotheek MOET hebben en wel in de Westrand! (Andere geschikte locaties hiervoor zijn voor het college onbespreekbaar.)

Ø     Binnen het HAL gebied worden er genoeg bedrijventerreinen gebouwd. De gemeente Alkmaar kan dan met een doorgetrokken Huiswaarderweg Techno Park 2 bouwen (en wellicht Techno Park 3 opvoeren voor een definitieve stedenbouwkundige afronding).

 

Conclusie

De term ‘stedenbouwkundige afronding’ mag geen vrijbrief zijn voor verdere verstedelijking van de uitsluitingsgebieden (de Westrand). Dit dient gedefinieerd te worden als invulling van een groene, landelijke recreatieve invulling met behoud van groen en ecologische waarden.

Wij verzoeken de Provincie niet af te wijken van de vastgestelde invulling van zoekgebieden en recreatie in de regio.

Het dringend verzoek is vast te houden aan de voorgestelde getrokken contouren voor verstedelijking, en voorgestelde uitsluitingsgebieden voor nieuwe stedelijke voorzieningen, zoals vastgelegd in de kaarten ‘Overzichtskaart- en zoekgebieden (1)’, ‘Gradatie zoekgebieden (2)’ en ‘Specificatie uitsluitingsgebieden (3)’.

Als laatste verzoeken wij de Provincie vast te houden aan de uitspraak ‘De Westrand blijft vrij van verdere verstedelijking’ en dus de verleende toestemming tot verdere verstedelijking van de Westrand terug te nemen.

Dit maakt tevens een ‘ontwikkelingsvisie Westrand’ direct overbodig: er hoeft namelijk niets nieuws meer ‘ontwikkeld’ te worden in de Westrand.

 

Ik dank u voor uw aandacht.


ReK <juni 2004>

<terug>