Gedachtewisseling Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord, 28 juni 2004.

Geachte heren van de Gedeputeerde Staten,


Mijn naam is Renate Heijstra, voorzitter van het Comité Disco Westrand NEE! en ik vertegenwoordig meer dan 2000 bewoners in Alkmaar West.

De kwestie is dat de gemeente Alkmaar een grote discotheek wil realiseren in de Westrand van Alkmaar.

Het Comité heeft geen bezwaar tegen een grote regionale HAL discotheek, maar wél tegen de locatie welke de gemeente Alkmaar gesteld heeft: het uitsluitingsgebied in de Westrand!

Een mega discotheek is een stedelijke voorziening die niet past binnen het uitsluitingsgebied de landelijk groene Westrand.

Wij willen benadrukt zien dat de rode contour, zoals die is vastgesteld in de ontwikkelingsvisie Noord Holland Noord, gehandhaafd blijft.

Dit houdt dus in: Geen verdere verstedelijking van de westrand!

De gemeente Alkmaar heeft aangegeven in hun ingediende bedenkingen dat zij de rode contour wil verplaatsen naar het westen, in de Westrand van Alkmaar.

Hierin is te lezen: “De HAL gemeenten vragen de uitsluitingsgebieden binnen de grenzen van de HAL gemeenten te laten vervallen, bijvoorbeeld Vronermeer Noord”. Hierbinnen vallen dus ook de uitsluitingsgebieden van de Westrand van Alkmaar.

Wat ogenschijnlijk een kleine wijziging lijkt, kan verstrekkende gevolgen hebben voor bewoners, ondernemers, amateurtuinders, et cetera.

Handhaaf de rode grens en het uitsluitingsgebied zoals door de Provincie beschreven in de Ontwikkelingsvisie Noord Holland Noord in de kaarten 1, 2 en 3, respectievelijk ‘Overzicht zoekgebieden’, ‘Gradatie zoekgebieden’ en ‘Specificatie uitsluitingsgebieden’, zodat er geen verdere verstedelijking komt ten westen van de N9.

Dit zal een hoop geld , ongemak, onrust en werk schelen. In onze ogen zal dit alleen maar winnaars opleveren.

Zelfs de gemeente Alkmaar zal er geen nadeel aan ondervinden; die kan de grond ook wel aan een andere projectontwikkelaar verkopen met een andere bestemmingsgedachte.

De mensen die erbij gebaat zijn als de rode grens blijft zoals die is vastgesteld zijn:

Ø    De bewoners en ondernemers ten oosten van de N9, met name de wijk De Hoef. Zij zullen geen ongemak vinden van lokaal verkeer dat stedelijke voorzieningen onvermijdelijk met zich meebrengt.

Ø    De amateurtuinders kunnen blijven op hun ‘ stekkie’ en hoeven niet verplaatst (!) te worden.

Ø    Natuur- en milieuorganisaties zijn ervan verzekerd dat het Noord-Hollands landschap behouden blijft en waar mogelijk versterkt wordt. Dit is ook conform de afspraken die gemaakt zijn in de raadsvergaderingen van de gemeente Alkmaar.

Ø    De horecaondernemers in de directe omgeving zullen opgelucht zijn dat ze zich niet kapot hoeven concurreren.

Ø    De HAL discotheek ‘De Waerdse Tempel’ in Heerhugowaard Zuid tegen de Alkmaarse grens, die in 2005 geopend wordt, krijgt zo ook een kans van slagen!

De Provincie geeft aan:

“Met het gebied ten westen van Alkmaar dient zorgvuldig te worden omgegaan omdat het een natuurbeschermingswetgebied is, er veel landschappelijke waarden zijn en het onderdeel uitmaakt van de Provinciaal ecologische Hoofdstructuur. Daarom willen wij dat de westzijde van Alkmaar vrij blijft van verdere verstedelijking”.


Wij verzoeken daarom de provincie hierin stand te houden!

 

R.S Heijstra,
voorzitter Comité Disco Westrand NEE!


RSH <juni 2004>

<terug>