Inspraak van de burger (1)

[Vergadering Stadsontwikkeling en Beheer (SOB), 15 januari 2004]

Ook burgers die geen deel uitmaken van een bewonersgroepering of belangenvereniging spreken in. Bijgaand de inspraak van de heer Krijnen te Alkmaar, die zijn visie geeft over de zaken rond de Westrand van Alkmaar.


Geachte voorzitter en leden van de commissie,


Om te beginnen wil ik u hartelijk danken voor de gelegenheid die u mij biedt om hier mijn zegje te doen.

Tot mijn verbijstering vernam ik eind november via de media dat wethouder Van Vliet opnieuw de discussie over de “invulling van de Westrand” heeft geopend.

De wethouder heeft in de Kadernotitie aangegeven dat een ontwikkelingsvisie noodzakelijk is “om verdere ontwikkelingen in de Westrand mogelijk te maken en daarop grip te houden.”

Daarnaast moet een ontwikkelingsvisie er blijkbaar komen – aldus de Kadernotitie -, omdat zowel de ambtenaren van de provincie en als die van de gemeente daarom vragen.

Natuurlijk wil een bestuurder beleid maken en dringen ambtenaren daarop aan. Het ambtenarenapparaat moet immers aan het werk blijven, sterker nog: het houdt zich hierdoor in stand.

De cruciale onbeantwoorde vraag is echter of de burger, de belastingbetaler hierom heeft gevraagd.

In het recente verleden is in de discussie over de Westrand namelijk al genoeg gebleken dat de Alkmaarse burgerij de Westrand ongemoeid wil laten. Het is de voordeur van Alkmaar naar de natuur: de opening naar groen, duinen en zee. Die moet open blijven, ongemoeid worden gelaten en niet worden volgeplempt met bebouwing, van welke aard of functionaliteit dan ook. Waarom moet er zo nodig weer ontwikkeld worden? Waarom kunnen we niet gewoon besluiten: hier wordt verder niets ontwikkeld, dit gebied laten we zoals het is. Dat bespaart veel geld van ons als belastingbetalers en spaart de natuur.

Onder het mom dat het gebied nog niet af is doet de heer Van Vliet echter een poging om de Westrand voor bebouwing te laten bestempelen. De bij u ingediende Kadernotitie biedt namelijk volop de gelegenheid om dergelijke opties uit te werken: het is m.i. niet aanvaardbaar, dat er toch weer openingen worden geboden tot stedelijke ontwikkeling in de Westrand.

Eens te meer zal blijken of de verwachtingen van de burgers ten aanzien van de politiek worden geschaad of niet. Aan u de keuze en de besluitkracht om af te dwingen dat de Westrand ongemoeid blijft.

Dat betekent:

·        Geen ruimte bieden voor herschikking van stedelijke en regionale voorzieningen en grote ruimtegebruikers.

·        Geen verdere gebiedsontsluiting en toegang voor “alle soorten van verkeer”, zoals wordt gesuggereerd, waardoor ruimte voor aantasting van de natuur ontstaat.

·        Geen “integraal onderdeel van de stad” maken, zoals de Kadernotitie vermeldt.

Allemaal groots en meeslepend waar dat volkomen misplaatst is. Maar ja, groots en meeslepend wil een bestuurder natuurlijk zijn! Bovendien, wat kost zo'n ontwikkelingsvisie wel niet, waar dat volstrekt overbodig is?

Als de politiek wil, dat de Westrand ongemoeid blijft, dan is een ontwikkelingsvisie immers niet nodig - dan hoeft er namelijk niets ontwikkeld te worden. Dan luidt de gebedsvisie: "De Westrand blijft groen". Dan is er een helder beleid, duidelijk en aanvaardbaar voor de burgers en simpel uitvoerbaar voor het ambtenarenapparaat. Zo'n enkele zin kost de belastingbetaler bovendien niets!


Wat ik trouwens niet begrijp is dat de politiek zwijgt. Behalve de overigens tamme reactie van de partijen OPA en Groen Links houden de andere partijen zich angstvallig stil. De Westrand is echter geen politiek gevoelige kwestie, behalve als u besluiten neemt die indruisen tegen de opvattingen van de meerderheid van de burgers. Want dan ontstaat er rumoer, irritatie, tegenstand, enzovoorts. Als vertegenwoordigers van de burgers hoort u hun opvattingen te kennen, toe te passen en daarover naar buiten toe te communiceren. Toon dus u ware gezicht en wees niet bang!

Het is dus aan u om te laten zien of u de behoefte van de burgers goed kent en verstaat (en dat u zich niet mak laat leiden door bestuur en ambtenaren). Het is aan u om te laten zien dat dualisme dus werkelijk iets voorstelt. Dat u begrip opbrengt om de visie van de burgerij te vertalen in een duidelijk signaal van de politiek naar het kennelijk ver van de burgers af staand bestuurlijke- en ambtenarenapparaat.

In uw politieke overwegingen en besluitvorming zal blijken hoe standvastig onze gemeenteraadsleden zijn. Op het verzoek van de heer Van Vliet past namelijk maar één reactie: geen nieuwe discussie en geen verdere ontwikkeling.

Er heeft in en rond Alkmaar al genoeg vernieling van de natuur en het milieu plaatsgevonden. HANDEN AF VAN DE WESTRAND!

 

Alkmaar, 15 januari 2004
H.A. Krijnen

Ø      Volgende toespraak


ReK <juni 2004>

<terug>