Inspraak van de burger (2)

[Vergadering Stadsontwikkeling en Beheer (SOB), 3 juni 2004]

Ook burgers die geen deel uitmaken van een bewonersgroepering of belangenvereniging spreken in. Bijgaand de inspraak van de heer Krijnen te Alkmaar, die enkele zeer goede punten aandraagt in de discussie rond de Westrand van Alkmaar.

(Cie staat voor Commissie)


In de Nota Westrand Alkmaar van 24 mei jl. constateert wethouder Van Vliet dat er steun is voor 17 daarin geformuleerde vertrekpunten. Deze constatering is m.i. volstrekt onjuist, omdat over deze vertrekpunten nog geen uitgekristalliseerde inhoudelijke discussie en besluitvorming door uw Commissie heeft plaatsgevonden. Graag wil ik 3 kwesties toelichten:

1.    De gedachte aan een opdeling in deelgebieden is uitsluitend vanuit de PvdA gelanceerd en de vraag of en waarom zo'n opdeling nodig is en welke consequenties dat met zich meebrengt, is door de Cie. nog niet beantwoord.

2.    Onduidelijk is wat de wethouder bedoelt met "een verkeersontsluiting die past bij het karakter van het deelgebied". Het zou veel verduidelijken als hij dit bijvoorbeeld voor het bedrijventerrein zou willen illustreren met een voorbeeld en dan ook de consequenties aanduidt. Pas dan kan de Cie. besluiten over het betreffende vertrekpunt.

3.    In punt 6 wordt aangegeven dat er een rode contour moet worden getrokken. Echter, een dergelijke rode contour is er volgens de provincie al, nl. de ringweg. De gemeente heeft er zelfs al bij de provincie op aangedrongen (en ik citeer) "om de bestaande rode contour van de Westrand nader uit te breiden, omdat de bestaande bebouwing niet opgenomen is binnen de rode contour, terwijl deze direct aansluit op bestaand stedelijk gebied". Met andere woorden: er is tegen de bedoelingen van de bestaande ringweg-contour al stedelijke bebouwing in een uitsluitingsgebied ontstaan. Het verleggen van de rode contour zou deze bebouwing "legaliseren" en het zal er toe leiden verdere stedelijke ontwikkelingen in dit uitsluitingsgebied toe te staan. Het komt mij voor dat de Cie. dus niet zo maar mee moet gaan met dit vertrekpunt en de wethouder een halt moet toeroepen aan het doen verleggen van de rode contour. In dit kader moet ook het uitgangspunt 11 m.b.t. het verzachten van de barrièrewerking van de randweg worden geschrapt.

Samenvattend meen ik dat het een goede zaak is dat wordt gestart met een inventarisatie van de huidige situatie en toekomstige behoeften. Daar moet het ook bij blijven. Die inventarisatie kan plaatsvinden zonder dat besloten is over de zogenoemde vertrekpunten. Daarover moet m.i. nog flink worden gedebatteerd om helderheid over de bedoelingen en de effecten te krijgen – alvorens besluitvorming plaatsvindt.

H.A. Krijnen

Alkmaar, 3 juni 2004

Ø      Vorige toespraak
Ø      Volgende toespraak


ReK <juni 2004>

<terug>