Onderzoek Hogeschool InHolland: geen disco in Westrand

Studenten van InHolland hebben onderzocht of het mogelijk is een discotheek te vestigen in de Westrand.
Na uitvoerig onderzoek bij de gemeente, provincie en raadpleging van alle partijen zijn zij tot de conclusie gekomen dat het raadzaam is dat de gemeente de zoeklocatie voor een discotheek in de Westrand staakt en op zoek gaat naar een andere locatie.

Het is echter maar zeer de vraag of wethouder Van Vliet, die namens het college eindverantwoordelijk is voor een eventuele discotheek in de Westrand, deze raadgeving zal opvolgen....


Voorwoord

Binnen het blok ‘Project Gemeente’ hebben wij, als MER-studenten, de rol van analist/adviseur binnen de gemeente Alkmaar. Onze opdrachtgever was de gemeente Alkmaar. Als ambtelijke werkgroep hebben wij, voor de ambtenaar die betrokken is bij het probleem met de discotheek, deze beleidsnotitie opgesteld.

Wij willen de volgende personen bedanken voor hun ondersteuning bij het maken van deze beleidsnotitie:

We hebben met veel plezier aan deze beleidsnotitie gewerkt.

>>

Inhoudsopgave

Inleiding. 3

1.     Probleemomschrijving. 4

1.1       Het probleem.. 4

1.2       De omvang. 4

1.3       De oorzaken. 4

1.4       Doel van de notitie. 4

2.     Ondernomen acties. 5

2.1       Denktank. 5

2.2       Begeleidingsgroep Westrand. 5

2.3 Overwogen vestigingsplaatsen. 5

2.3.1 Hoornse Vaart 5

2.3.2 Overstad. 5

2.3.3 Kooimeerplaza. 6

2.3.4 Westrand. 6

 

3.     Randvoorwaarden. 7

3.1       Actoren. 7

3.2       Juridische kanttekeningen. 7

3.3       Omgevingsfactoren. 7

3.4       Geschikte middelen voor onderzoek naar locatie. 8

3.5       Financieel 8

 

4.     Aanbeveling. 9

 

Bronnen. 10

Inleiding

De gemeente Alkmaar is al enkele jaren bezig met het realiseerbaar maken van een discotheek in Alkmaar. Dit proces verloopt niet zonder problemen en na verschillende discussies en overwegingen is men nog steeds niet tot een be­sluit gekomen.

Wel zijn er al enige plaatsen overwogen waar mogelijk een discotheek realiseerbaar is. Enkele van deze plaatsen zijn inmiddels afgewezen. Deze beleidsnota beperkt zich tot de plaats ‘Westrand’. Westrand ligt, zoals de naam zegt, in het westen van Alkmaar naast de schaatsbaan ‘de Meent’. De gemeente vindt het terrein, waar vroeger Claus Party House gevestigd was, een zeer geschikte locatie voor een discotheek.

Het comité ‘Disco Westrand Nee!’ is opgericht door inwoners van de gemeente Alkmaar op 22 januari 2004, willen geen discotheek in de Westrand. In deze beleidsnota zijn de standpunten van zowel de gemeente Alkmaar, als het comité ‘Disco Westrand Nee!’ onderzocht. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in het eindoordeel. Na alle overwegingen en analyses is er een aanbeveling gedaan of een discotheek in de Westrand realiseerbaar is.

1.      Probleemomschrijving

De gemeente Alkmaar is op zoek naar een geschikte locatie voor een discotheek. De gemeente is al een lange tijd bezig om een disco in Alkmaar te realiseren, een uitgaansgelegenheid waar de vraag onder jongeren in Alkmaar groot is. Er zijn een paar mogelijke locaties door de gemeente en belanghebbenden genoemd. De verschillende opties waren bij de Hoornse Vaart, het Kooimeerplaza (bij AZ stadion), Westrand (Olympiaweg), de binnenstad van Alkmaar en de locatie bij de Vegro (bedrijventerrein Overstad). De voorkeur van de gemeente Alkmaar gaat uit naar het realiseren van een discotheek bij de Westrand. Het college denkt dat een discotheek mogelijk moet zijn op de plek waar vroeger bowling Claus Party House heeft gestaan. Het comité ‘Disco Westrand Nee!’ denkt dat het bestemmingsplan de vestiging van een disco daar in de weg staat.

1.1       Het probleem

Er zijn een aantal locaties in Alkmaar die tot de mogelijkheid behoren voor de bouw van een discotheek. Het probleem is dat er bij iedere locatie verschillende belangen spelen, zowel bij de burgers als bij de gemeente en verschillende actiecomités. Om in de Westrand te kunnen bouwen is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan dat toelaat. Volgens comité ‘Disco Westrand Nee!’ laat het bestaande bestemmingsplan dit niet toe en ook de provincie staat niet achter de keuze van de gemeente voor de Westrand.

1.2       De omvang

Het probleem speelt zich af in de gemeente Alkmaar. Vooralsnog is het vooral een probleem voor de omgeving nabij de Westrand. Mocht het hier op termijn niet mogelijk zijn om een discotheek te realiseren, zal het probleem zich kunnen verplaatsen naar andere plaatsen binnen de gemeente. Dit is echter nog niet aan de orde. De partijen die een rol in deze kwestie spelen zijn: de gemeente Alkmaar, het comité ‘Disco Westrand Nee!’, mogelijke exploitanten en de provincie.

1.3       De oorzaken

Er zijn verschillende partijen waarmee, vóór het realiseren van een discotheek, rekening gehouden dient te worden. De belangrijkste partijen zijn de bewoners rond de plek waar de discotheek eventueel zou komen en de gemeente. Beide partijen zijn bang voor verschillende problemen die zich kunnen voordoen bij de plaatsing van een discotheek. Het grootste probleem is de kans op overlast. Een paar voorbeelden van overlast zijn lawaai, extra verkeer, vervuiling, vandalisme en drugshandel. Begeleidingsgroep Westrand, waarin verschillende belangenorganisaties zitting hebben, wil de discotheek op een andere locatie dan de nu geplande locatie.

1.4       Doel van de notitie

Het doel van deze notitie is een antwoord te geven op de vraag of de locatie Westrand geschikt is voor het realiseren van een discotheek. Om hierop antwoord te kunnen geven is het belangrijk rekening te houden met alle betrokkenen. De argumenten vóór en tegen de bouw van een nieuwe discotheek die door de betreffende belangengroepen worden genoemd, dienen te worden overwogen in de te nemen beslissing. Er wordt gestreefd naar een ideale situatie, dit houdt in dat iedere belangengroep zich kan vinden in de genomen beslissing

2.     Ondernomen acties

In hoofdstuk twee van de beleidsnotitie wordt besproken welke handelingen er verricht zijn tot de aanpak van het probleem. De volgende punten worden behandeld: denktank, begeleidingsgroep Westrand en de overwogen locaties met de voor- en nadelen.

2.1       Denktank

In 2003-2004 leidde mevrouw D. Koelemij[1] een zogenoemde ‘Denktank’. Mevrouw Koelemij zet zich in voor een goede discotheek in Alkmaar. Deze vorm van participatie had als doel de betrokkenen inspraak te geven over de voorwaarden voor de eventuele discotheek.

Deze ‘Denktank’ heeft geresulteerd in de volgende randvoorwaarden:

Deze ‘Denktank’ speelde een adviserende rol binnen deze kwestie. De ‘Denktank’ wilde dat de randvoorwaarden aan de discolocatie gekoppeld werden, maar de betrokken wethouder, Van Vliet, was van mening dat de gemeente, exploitant en buurtbewoners samen het laatste woord hebben. Wel nam de wethouder de voorwaarden mee als onderwerp van gesprek.

2.2       Begeleidingsgroep Westrand

In 2005 heeft de gemeente Alkmaar de begeleidingsgroep Westrand opgericht. In deze begeleidingsgroep nemen de volgende groepen plaats:

2.3 Overwogen vestigingsplaatsen

De gemeente heeft de afgelopen jaren een aantal vestigingsplaatsen onderzocht. Deze plaatsen zijn getoetst aan de randvoorwaarden, die gesteld zijn aan de discotheek[2]. De hierop volgende locaties zijn onderzocht: Hoornse Vaart, Overstad, Kooimeerplaza en Westrand. In bijlage 2 is een schema opgenomen waar verschillende eigenschappen per locatie zijn opgesteld.

2.3.1 Hoornse Vaart

D66 en PVDA zijn grote voorstanders voor de locatie Hoornse Vaart. Deze plek heeft een grote bereikbaarheid; er zijn verschillende fietsroutes, hoge mate van parkeerfaciliteiten en treinstation op loopafstand. Vanwege de verschillende toegangswegen wordt de kans op overlast verkleind. De veiligheid wordt gewaarborgd door de aanwezige sociale controle. Tegenstanders van deze locatie zijn de leden van Alkmaarse Molenstichting. Deze stichting vreest bij een groot uitgaanscentrum voor overlast, in de vorm van lawaai, drugshandel, extra verkeer, vervuiling en vandalisme.

2.3.2 Overstad

Een andere plaats die de gemeente onderzocht heeft is Overstad. Op het braakliggende terrein van de Vegro zou een discotheek een mogelijke optie kunnen zijn. Dit plan is inmiddels verworpen, alleen PVDA is nog voorstander van deze locatie. Hiervoor bestaan de volgende argumenten:

2.3.3 Kooimeerplaza

Kooimeerplaza is een veilige locatie, het heeft goede aan- en afvoerwegen en veel van de benodigde voorzieningen zijn aanwezig. Het nadeel is dat het niet centraal in de stad ligt.

De eigenaar van Kooimeerplaza was eerst tegen de komst van een discotheek, maar heeft zijn mening sinds kort bijgesteld.

De partijen die de discotheek op de deze locatie willen realiseren zijn: Leefbaar Alkmaar en GroenLinks.

2.3.4 Westrand

De meest actuele locatie is de Westrand. Op het afgebrande terrein van Claus Party House, met de daaraan grenzende gemeentegrond, is een discotheek mogelijk. Voorstanders voor deze locatie zijn OPA, CDA, SP en VVD.

Deze locatie biedt vele voordelen, namelijk:

 

Tegenover deze voordelen bestaan enkele bezwaren/nadelen:

 

3.     Randvoorwaarden

3.1       Actoren

De actoren die een rol spelen zijn:

3.2       Juridische kanttekeningen

In het 'Ontwikkelingsbeeld Noord-HoIland Noord' van de provincie is vastgelegd dat de Westrand, uitgezonderd het 'Techno-Park', zogenaamd 'uitsluitingsgebied' is voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen zoals kantoren, horeca of bioscopen.

Er bestaat een uitzonderingsregel die een discotheek mogelijk maakt. Met de 'in de plaats stellingsregel' is het toegestaan een stedelijke activiteit te beginnen op een plaats waar daarvoor een dergelijke activiteit al bestond. Hiertegenover bestaat het bezwaar dat in het bestemmingsplan is vastgelegd dat Claus Party House een sportvoorziening met restaurant vergunning is. Hierdoor kan zonder wijziging in het bestemmingsplan geen horeca instelling gevestigd worden. In bijlage 1 zijn de juridische kanttekeningen nader uitgewerkt.

3.3       Omgevingsfactoren

Westrand

De omgeving van een nieuw te bouwen discotheek speelt een belangrijke rol. Er zijn allerlei factoren waar rekening mee gehouden dient te worden, alvorens te kunnen starten met de bouw. De belangrijkste factoren die een rol spelen in de omgeving rondom de Westrand zijn.

Kooimeerplaza

Bij de omgeving Kooimeerplaza zijn een aantal positieve en negatieve omgevingsfactoren. Zo is de bereikbaarheid van het Kooimeerplaza een positieve omgevingsfactor, dit vanwege het feit dat AZ haar voetbalstadion er plaatst, er voldoende fietspaden en nieuwe rotondes zijn. Wat ook voordelig is, is dat het een plaats is waar weinig omstanders wonen, wat de overlast zal verminderen.

Een nadelige omgevingsfactor is dat er een voetbalstadion vlakbij de plaats van bestemming staat. Dit zou het doelwit kunnen zijn van vandalisme.

3.4       Geschikte middelen voor onderzoek naar locatie

Er zijn verschillende middelen die kunnen worden ingezet om het probleem met de discotheek op te kunnen lossen. Er kan een enquête onder de bewoners van Alkmaar worden gehouden. Hierbij kan gevraagd worden welke locatie men het meest wenselijk vindt voor een discotheek. Er kan van te voren worden aangegeven uit welke opties er gekozen kan worden. Hierdoor krijg je een beeld van wat de burgers van deze kwestie vinden en de uitkomst van de enquête meenemen in het eindoordeel.

Verder kan er een analyse worden gemaakt voor elk van de plaatsen die in aanmerking komen voor de discotheek. Dit kan door een extern bureau, dat objectief is, gedaan worden. Uit deze analyse kan duidelijk worden welke plaats het meest geschikt is. In combinatie met de enquête kan worden bekeken naar welke plaats de voorkeur uitgaat.

In het verleden zijn al verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor alle belangengroepen. Het is belangrijk om dit in de toekomst te blijven doen. Zo kan er gediscussieerd worden over de verschillende plaatsen die in aanmerking komen en misschien komen er nieuwe ideeën naar voren. Als alle belangengroepen hierbij aanwezig zijn, kan de situatie vanuit ieders perspectief bekeken worden.

Ook kunnen er bemiddelaars worden ingezet, als de verschillende groepen niet tot een overeenkomst kunnen komen. Dit is pas nuttig als de locatie wel bekend is, maar er geen overeenstemming bereikt kan worden over de voorwaarden die elke belanghebbende partij heeft.

3.5       Financieel

De discotheek op zich, op welke plaats ook, zal de gemeente geen geld kosten. Deze kosten worden gemaakt door de exploitant. De gemeente moet wel zorgen voor de benodigde vergunningen. En daarbij proberen de exploitant de ruimte te geven die hij nodig heeft om het project te realiseren. Dit wel binnen de van te voren bepaalde grenzen.

Er zijn inmiddels al kosten gemaakt door de gemeente rondom dit project. Deze kosten bestaan vooral uit de loonkosten voor de ambtena(a)r(en) die met dit project zijn belast en de al gegeven voorlichtingsavonden/bijeenkomsten. Deze voorlichtingsavonden zullen in de toekomst vaker worden gehouden, omdat dit van groot belang is voor de participatie. De kosten hiervoor zullen door de gemeente worden betaald.

Daarnaast zullen er nog andere kosten bijkomen. Zo zal, als hiervoor wordt gekozen, een enquête geld kosten. Tevens zal een eventuele bemiddelaar geld kosten. Als er een onderzoek wordt ingesteld door een onafhankelijk bureau, zal deze ook door de gemeente worden betaald.

Er zijn wel andere kosten die worden gemaakt door de gemeente die met de discotheek te maken hebben. Gedacht wordt aan kosten die worden gemaakt voor het inzetten van extra politietoezicht als de bouw eenmaal gerealiseerd is.

De grond op de plaats van de Westrand is gedeeltelijk eigendom van de gemeente. Bij verkoop hiervan, zullen de baten van de gemeente stijgen. De gemeente zal de grond niet onder de marktwaarde verkopen. Bijkomend effect is dat bij een vestiging van een discotheek de gemeente meer aan omzetbelasting zal ontvangen. Tevens ontvangt de gemeente ook een percentage van de entreegelden, waterschapsbelasting, afvalrechten en rioolrechten.

4.     Aanbeveling

Het resultaat van alle bevindingen is dat het verstandig is als de gemeente Alkmaar op zoek gaat naar een andere locatie in de regio Alkmaar. De feiten wijzen uit dat locatie Westrand niet aan de voorwaarden kan voldoen[3] om daar een discotheek te kunnen realiseren. De gemeente geeft zelf aan dat een verandering van het bestemmingsplan een oplossing zal zijn om wel te mogen bouwen. Dit omdat het gebied verstedelijkt grond wordt en geen uitsluitingsgebied (nu is de grond bestemd voor sport en recreatie) meer is. De provincie zal een verandering in het bestemmingplan om de redenen die de gemeente aanvoert niet goedkeuren.

Een aanbeveling is dat de gemeente zich richt op een andere locatie dan de Westrand. De locatie Kooimeer (AZ stadion) behoort tot de mogelijkheden en is door de gemeente, tot op heden, nog niet onderzocht. Bedrijventerrein Bergermeer beter bekend als het Techno Park behoort ook tot de mogelijkheden, want daar is verstedelijking toegestaan. Ook de nieuwe HAL discotheek die gebouwd gaat worden zou in de bestaande behoefte kunnen voorzien. Dit zou wel betekenen dat de gemeente Alkmaar niet haar eigen discotheek krijgt.

 

Bronnen

 

Bron

Relevantie

http://www.ikwileendisco.nl/welcome.php3?module=&category= 1012907660&PHPSESSID=15bbd149cd7fa59424b7161d35baf1b3

 

 

§ 2.1

 

http://www.noord-holland.nl/thema/wonen/Streekplannen/Bestemmingsplannen/index.asp

 

 

§ 3.1

http://www.alkmaar.nl/gemeente/webcms/site/gemeente  bestuur/bw/besluitenlijst/2005/files/659.pdf

 

 

§ 3.3

http://www.geestmolen.nl/Discotheek/Officieel/NaarDisco.html 

 

 

 

§ 3.1

 

Contactpersonen

 

Bijlagen
Inhoudsopgave

 

1.     Juridisch. 13

 

2.     Eigenschappen locaties. 14

 

3.     Richtlijnen en uitgangspunten. 16

 

4.     Krantenknipsels. 18

 

5.     Interview projectbegeleider 20

 

6.     Interview comité Westrand. 22

 

7.     Plattegrond. 24

 

1.     Juridisch

Wat zijn de juridische kanttekeningen bij dit probleem?

Streekplan

De provincie erkent de waarde van de unieke historische landelijke vergezichten in het gebied. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om het gebied als beschermd cultuurgoed te behouden.

In het 'Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord' van de provincie is dan ook vastgelegd dat de Westrand, uitgezonderd het 'Techno-Park', zogenaamd 'uitsluitingsgebied' is voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen zoals kantoren, horeca of bioscopen. Er zijn toch mogelijkheden om een disco te plaatsen, maar dan moet er aan de volgende eisen worden voldaan:    

1.         De discotheek is regionaal van groot maatschappelijk belang.

Er komt een grote regionale discotheek tegen de Alkmaarsche grens aan: ‘De Waerdse Tempel’, die in de primaire behoefte voor een discotheek voor de Alkmaarse inwoners voorziet. De aangewezen locatie in de Westrand ligt even ver van de doelgroep in Alkmaar Noord af dan de locatie van ‘De Waerdse Tempel’.

De wens blijft echter dat Alkmaar zelf een grote (regionale) discotheek wil bezitten.

2.         De discotheek kan niet elders plaatsvinden.

Er zijn geschikte locaties elders in stedelijke gebieden zoals Kooimeerplaza en Boekelemeer. Ook is er een geschikte locatie in het zoekgebied ‘Vronermeer Noord’.

3.         De komst van een discotheek is ‘onvermijdelijk’.

Een discotheek in het uitsluitinggebied van de Westrand is onvermijdelijk. Dit is niet hard te maken omdat er ook andere mogelijkheden zijn. Zo kan men afzien van de zoeklocatie voor de discotheek in de Westrand en zoeken in gebieden zoals hierboven genoemd.

4.         Er zijn compenserende maatregelen (groen voor rood) mogelijk.

Dit is in feite afbreken van stedelijke voorzieningen in de Westrand om een discotheek mogelijk te maken. Dit houdt sloop in van bijvoorbeeld kantoren of huizen in het uitsluitingsgebied van de Westrand. Dit is de 'in de plaats stellingsregel'.

Wijziging Bestemmingsplan

Om op de grond van Claus Party House te bouwen dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Omdat Claus Party House een sportvoorziening met restaurant vergunning was, waardoor zonder wijziging van het bestemmingsplan geen horeca instelling gevestigd kan worden.

Het college van Burgemeester en Wethouders of de gemeenteraad heeft de bevoegdheid om het bestemmingsplan te wijzigen (art. 11 WRO).

Hiervoor gelden enkele bezwaren, namelijk:

  1. Gedeputeerde Staten dient de wijziging goed te keuren;
  2. Het gewijzigde bestemmingsplan mag niet in strijd zijn met het streekplan.

2.   Eigenschappen locaties

 

Criterium

Hoornse vaart

Overstad

Kooimeer Plaza

Westrand

Opmerkingen

Ontwikkelingskansen

0

-

 

0

0

 

Relatie met gemeentelijk beleid

-

-

0*

+

*afhankelijk van thema.

Looproutes

-

-

-

+

 

Afhankelijkheid planontwikkeling

0

0

+

+

 

Bereikbaarheid

+

+

+

+

 

Parkeren

+

+

+

+

 

Bruisende Binnenstad

-

+

-

-

 

Nabijheid woningbouw

0

-

+

+

 

Sociale veiligheid routes

+

+

-

-

 

Openbaar vervoer

+

0

0

-

 

Bijdrage economische groei

0

+

 

+

0

 

Eigendom

-

+

-

+

 

Politiek draagvlak

D66 en PVDA

PVDA

Leefbaar Alkmaar en GL

OPA, CDA, SP en VVD

 

 

 

Nadere toelichting per locatie

Hoornse Vaart

D66 en PVDA zijn grote voorstanders voor de locatie Hoornse Vaart. Deze plek heeft een grote bereikbaarheid; er zijn verschillende fietsroutes, hoge mate van parkeerfaciliteiten en treinstation op loopafstand. Vanwege de verschillende toegangswegen wordt de kans op overlast verkleind. De veiligheid wordt gewaarborgd door de aanwezige sociale controle. Tegenstanders van deze locatie zijn de leden van Alkmaarse Molenstichting. Deze stichting vreest bij een groot uitgaanscentrum voor overlast, in de vorm van lawaai, drugshandel, extra verkeer, vervuiling en vandalisme.

Overstad

Een mogelijke optie die de gemeente onderzocht heeft, is Overstad. Op het braakliggende terrein van de Vegro zou een discotheek een mogelijke optie kunnen zijn. Dit plan is inmiddels verworpen, alleen PVDA is nog voorstander van deze locatie. Hiervoor bestaan de volgende argumenten:

Kooimeerplaza

Kooimeerplaza is een veilige locatie, het heeft goede aan- en afvoerwegen en veel van de benodigde voorzieningen zijn aanwezig. Het nadeel is dat het niet centraal in de stad ligt.

De eigenaar van Kooimeerplaza was eerst tegen de komst van een discotheek, maar heeft zijn mening sinds kort bijgesteld.

De partijen die de discotheek op de deze locatie willen realiseren zijn: Leefbaar Alkmaar en GroenLinks.

Westrand

De meest actuele locatie is de Westrand. Op het afgebrande terrein van Party House met de daaraan grenzende gemeentegrond is een discotheek mogelijk. Voorstanders voor deze locatie zijn OPA, CDA, SP en VVD. De grootste partijen in de gemeente Alkmaar zijn OPA, CDA en PVDA en daarom heeft deze locatie het meeste draagvlak binnen de politiek.

Verder biedt deze locatie vele voordelen, namelijk:

Tegenover deze voordelen bestaan enkele bezwaren/nadelen:

3.      Richtlijnen en uitgangspunten

Bedrijfsconcept:

           Een discotheek met een maximum van ca. 1.500 bezoekers.

           Er wordt uitgegaan van minimaal 2 zalen.

           De voorziening moet diverse doelgroepen bedienen, zowel wat betreft leeftijd als culturele achtergrond.

           De voorziening moet aanvullend zijn op het bestaande uitgaansaanbod in de stad.

           De voorziening mag geen dubbels vertonen met het aanbod in de gemeentelijke wijkcentra.

           Een multifunctioneel horecacomplex met een combinatie van dag-, avond-,  en nachthoreca is toegestaan.

           De voorkeur gaat uit naar een multifunctioneel uitgaans- en recreatiecentrum. Te denken valt aan een combinatie met conferentieruimten, muziekpodium, oefenruimtes, restaurant, zaalverhuur, partycentrum, cursusruimtes, e.d.

Vastgoedexploitatie:

           Er zal geen gemeentelijke subsidie worden verstrekt.

           Kandidaat moet een ondernemingsplan overleggen.

           De kandidaat dient aan de hand van een marktonderzoek aan te tonen dat er een toekomst is voor de beoogde voorziening.

Grondkosten:

           De gemeente verkoopt geen grond beneden de kostprijs.

           Er wordt een prijs per m2 grond gehanteerd uitgaande van de marktwaarde (bepaald door bestemming, maximaal mogelijke bouwhoogte en bebouwingspercentage).

           Erfpacht is mogelijk. De basis van de berekening is de grondwaarde.

Locatie:

           Westrand is door gemeenteraad aangewezen als zoekgebied.

           Binnen dit zoekgebied is gezocht naar geschikte locaties.

           Die locaties moeten passen binnen de hoofdopzet van de westrand.

           De locatie voor de discotheek moet gevonden worden binnen het deelgebied met stedelijke functies (sport, bedrijven, enz).

           De percelen A, B en F worden in principe geschikt geacht (kaartje ter inzage gelegd). 

           Het programma dat een exploitant wil realiseren bepaalt de benodigde terreinomvang.

           De maximale bouwhoogte is 12 meter.

           Parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein. Inpandig of aan het oog onttrokken.

Bereikbaarheid:

           Locatie moet goed ontsloten zijn voor auto’s en (brom)fietsers.

           Goede bereikbaarheid voor hulpdiensten.

           Aandacht voor sociale veiligheid.

           Toegang locatie moet afsluitbaar zijn.

           Parkeren op eigen terrein om ongewenste uitwaaiering van bezoekers tegen te gaan.

           Parkeergebied afsluitbaar en daarmee controleerbaar.

           Het benodigde aantal parkeerplaatsen is afhankelijk van de aard en omvang van de te realiseren voorziening.

           Voor een discotheek van 1.500 bezoekers zijn ca. 350 parkeerplaatsen noodzakelijk.

           Stallingvoorzieningen voor (brom)fietsen.

           Openbaar vervoer op loopafstand.

           Minimaal 5 taxistandplaatsen.

Veiligheid en openbare orde:

           Screening exploitant (toepassing Bibob).

           Het moet een voorziening zijn die veilig is.

           Overlast beperken en veiligheid garanderen.

           Tegengaan vandalisme.

           Opstellen beveiligingsplan is verplicht.

           Deurbeleid.

           Pasjessysteem.

           Gedragscode.

           Opleiding personeel.

           Videobewaking.

           Gastenregistratie.

           Verblijfsverbod bij misdraging.

           Vervoerregeling.

           Terreinafsluiting.

           Sluitingstijdenregime.

           Actief drugspreventiebeleid.

           Bedrijfshulpverlening.

           Regelmatig overleg politie en hulpdiensten.

Kwaliteitseisen gebouw:

           Veiligheid.

           Het gebouw dient te voldoen aan door de gemeente te stellen stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden.

           Duurzaam bouwen.

           Bijzondere architectuur.

           Geen geluid naar buiten.

           Aandacht voor geluidsoverdracht via de grond.

           Toegankelijk voor gehandicapten.

4.   Krantenknipsels

Gemeente stelt locatiekeuze discotheek vast

(Noordhollands Dagblad, Alkmaarsche Courant, 8 oktober 2003)

Het college van Alkmaar heeft de notitie 'locatiekeuze discotheek' vastgesteld. Inzet is de bouw van een nieuwe uitgaansgelegenheid in Alkmaar. Er zijn twee mogelijke locaties geopperd: Overstad en de westrand van Alkmaar. "Hoewel in het collegeprogramma nog een voorkeur werd uitgesproken voor de locatie Overstad, heeft het college nu een voorkeur voor een locatie aan de westrand op basis van de mogelijkheid daar een voorziening voor 1.500 bezoekers te realiseren", zo wordt toegelicht.

De discussie over de mogelijke vestiging van een discotheek in Alkmaar is al jaren gaande. In het collegeprogramma 2002-2006 hebben de politieke partijen vastgelegd dat besluitvorming over de vestigingsmogelijkheden van een discotheek op Overstad voorbereid moest worden. Mocht dit niet lukken dan diende er een alternatieve locatie aangewezen te worden.

De politiek heeft toen besloten de voor- en nadelen van de locatie Overstad te onderzoeken, maar tegelijkertijd een tweede gebied mee te nemen in dit onderzoek. Hierbij is de keuze gevallen op de westrand, vanwege de beschikbare ruimte, maar ook omdat vanuit de markt interesse is getoond voor verschillende locaties in dit gebied.

De gemeente beargumenteert:

"Op basis van diverse criteria is een vergelijking gemaakt tussen de beide locaties. Voorbeelden van de criteria zijn de relaties met gemeentelijk beleid, bereikbaarheid, parkeren, openbaar vervoer, nabijheid woningbouw en de bijdrage aan de (economische) ontwikkeling van Alkmaar.

Op de westrand zijn verschillende locaties voor een discotheek beschikbaar en past een dergelijke voorziening bij de huidige grootschalige recreatieve voorzieningen. Bovendien is het ontbreken van woningen in de nabijheid van de verschillende locaties in de westrand een belangrijk pluspunt.

In de afweging van het college is ook meegenomen dat het maatschappelijk draagvlak voor een discotheek in Overstad niet groot is en dat het realiseren van een discotheek in Overstad afhankelijk zou zijn van de totale ontwikkelingen in dit gebied. Op een locatie aan de westrand kan een discotheek zelfstandig gerealiseerd worden."

Hoe gaat het nu verder?

Het voorstel wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, dan wordt het balletje weer teruggespeeld naar de gemeenteraad, die een besluit zal nemen. Dan is het wachten op personen of instellingen die geld willen steken in de nieuwe danceclub.

 

>>>>

Westrand ook keus politiek voor disco

(Noordhollands Dagblad, Alkmaarse Courrant, Donderdag 30 oktober 2004)

Van onze verslaggever

ALKMAAR- Het wordt de Westrand. Wie in Alkmaar een discotheek wil beginnen kan bellen met wethouder Cor van Vliet en dan valt er te praten over een plek aan of bij de Olympiaweg. Telefoontjes van potentiële exploitanten krijgt hij trouwens al genoeg. Vier in de afgelopen dagen, vertelde Van Vliet gisteren de commissie stedelijke ontwikkeling, die de keuze voor de Westrand met mitsen en maren accepteerde.

Nog het meest opvallend was de harde botsing van de PvdA-wethouder met uitgerekend de eigen PvdA-fractie. Die partij, en vooral fractievoorzitter Daniëlle Koelemij, probeert al jaren gedaan te krijgen dat er in elk geval een plek voor een discotheek komt. Het afgelopen jaar leidde ze de Discodenktank, waar iedereen die wilde kon praten over de voorwaarden waaraan een disco moet voldoen.

De 'randvoorwaarden' die dit heeft opgeleverd, legde Koelemij keihard op tafel: ruimere openingstijden en goede beveiliging met een pasjessysteem zijn nodig. Zo ook een capaciteit van 1500 bezoekers, maar mogelijk meer om bijvoorbeeld veiligheid en bereikbaarheid te kunnen betalen. En het moet een multifunctioneel gebouw zijn 'voor jong en oud'.

Koelemij wilde van de wethouder de harde uitspraak dat die vier randvoorwaarden gekoppeld worden aan een discolocatie. Maar Van Vliet kon het zo hard niet maken, vond hij. Bezoekersaantal en sluitingstijd zijn zaken waarin (na overleg met ondernemer en buurtbewoners) de gemeenteraad zelf het laatste woord heeft. En hij stelde dat je een ondernemer niet kunt dwingen een multifunctioneel gebouw neer te zetten.

Het leidde tot een harde confrontatie. De PvdA vertikte het om een keuze uit te spreken voor een plek. ,,Voorzitter, ik wil een uitspraak van de PvdA'', eiste Van Vliet. Vanaf de publieke tribune klonk verontwaardigd geroezemoes.

De Westvleugel draagt wel iets van een compromis in zich. Eigenlijk waren alle fracties (behalve de PvdA, leek het) blij dat de locatie Overstad is afgeserveerd. Leefbaar Alkmaar en GroenLinks lonken nog steeds naar Kooimeerplaza. AZ-voorzitter Scheringa wil dat nú misschien niet, maar gezien de ontwikkelingen kan dat best veranderen, dachten die partijen.

D66 droomt nog steeds over de plek bij de Hoornsevaart en OPA, CDA, SP en VVD kunnen zonder veel voorbehoud leven met de Westrand. Zij het dat wel aandacht gevraagd wordt voor de buurt. Want die voelt zich nu geheel overdonderd, aldus de voorzitter Rens Kleverlaan van de bewonersvereniging Geestmolen. De bewoners vrezen de lallende discogangers in hun buurt, die - vinden zij - toch al overbelast is met voorzieningen. En het stoort Kleverlaan vreselijk dat het college pas wil komen praten als een exploitant gevonden is.

Van Vliet: ,,Als er een plek en een ondernemer is, is er voor iedereen volop de gelegenheid zijn zegje te doen.'' Een plek in de Westvleugel staat niet vast. Het kan particuliere grond zijn of van de gemeente. De wethouder wacht serieuze gegadigden af, zo liet hij weten.

 

5.      Interview projectbegeleider

 

Datum             : 11 maart 2005

Geïnterviewde: De heer Dekkers (projectbegeleider Discotheek Westrand)

Afnemers        : Leon Melchers en Herman Schipper

Uit het interview met Dhr. Dekkers zijn de volgende punten en bevindingen naar voren gekomen:

De Raad heeft gezegd dat de Westrand de beste locatie als zoekgebied voor de discotheek is. Dus moest het college zoeken binnen de Westrand naar beste plek. Als deze gevonden werd, werd de plek voorgelegd en dan kon daar een besluit over genomen worden.
De zoektocht is voldaan, er zijn een aantal locaties tegen elkaar afgewogen tegen verschillende uitgangspunten die geformuleerd zijn door de Raad. Beste locatie bleek bij de Olympiaweg (oude Claus Party House).

Daarna is er een werkgroep gevormd, zodat het vanuit verschillende oogpunten kon worden bekeken (verkeer, politie, ruimtelijke ordening etc.). Daar is de plaats van Claus Party House uitgekomen.

In het verleden zijn er ondernemers geweest om discotheek in Alkmaar te realiseren. Na de formulering van de uitgangspunten, is er geïnformeerd bij de ondernemers of deze nog geïnteresseerd waren. Dat bleek het geval, er is uiteindelijk één ondernemer overgebleven.

Er is een begeleidingsgroep gevormd voor gehele Westrand, onderdeel daarvan zijn: volkstuinders, bewoners, mensen van sportorganisaties, milieuorganisaties, kortom van alles iets.
Toen de plaats van de discotheek bij de Westrand speelde, is de begeleidingsgroep geadviseerd en er zijn twee clubs toegevoegd te weten: JARA (jongerenadviesraad) en comité ‘disco Westrand Nee!’.
Afgelopen maandag (7 maart) is de groep voor het eerst bij elkaar gekomen, en daar is alleen gesproken over spelregels en niet over de inhoud van het probleem.
Hoe gaan we het doen, hoe stellen we het advies op, wie schrijft het advies, wat gaan we doen als we het onderling niet eens worden, hoe vaak komen we bij elkaar en wat gaat er met het advies gebeuren, waren de onderwerpen die hier speelden. 

In de tweede bijeenkomst zal er meer over de inhoud gesproken worden. Dan komt ook de ondernemer met zijn ideeën en worden er uitgangspunten besproken.

In de 3e bijeenkomst, zonder de gemeente en de ondernemers, wordt er een mening op papier gezet. Deze mening wordt samengevoegd met de uitkomst van het onderzoek (dat door het B&W is opgedragen). Het uiteindelijke advies van de begeleidingsgroep gaat naar de raadscommissie. Als de raadscommissie het een goed plan vindt, dan gaat de ondernemer een bouwplan opzetten. Het kan eerder worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat ze er niets in zien.

Westrand kan eigenlijk niet doorgaan, uitgaande van de onderlinge mails die wij van Dhr. Binnendijk hebben ontvangen. Wij refereren hierbij aan het NHD van 3 februari 2005 waarin staat dat door de HAL discotheek in Heerhugowaard (de Waerdse Tempel), de laatste mogelijkheid, om met behulp van uitzonderingsclausules een discotheek in de Westrand te bouwen, komt te vervallen.
Dhr. Dekkers is het hier niet mee eens. De tegenstanders hebben geroepen dat het niet meer nodig is vanwege discotheek in Heerhugowaard.

Het één sluit het ander niet uit. De realisatie van de discotheek kan evengoed doorgaan als er aan de eisen wordt voldaan. Het bestemmingsplan laat een discotheek nu niet toe, maar kan volgens dhr. Dekkers gemakkelijk gewijzigd worden. Daar zijn ook spelregels voor, en daar kunnen de burgers ook bezwaar/beroep tegen aan tekenen, maar de provincie is degene die uiteindelijk beslist. Het AZ-stadion in de Kooimeerplaza is ook gekomen door een wijziging in het bestemmingsplan.

Het maken van een bestemmingsplan kan niet zonder goedkeuring van het streekplan. Als het bestemmingsplan niet past in het streekplan keurt de provincie het niet goed. Comité ‘Disco Westrand Nee!’ heeft gezegd dat het niet in het streekplan past, maar dhr. Dekkers heeft gezegd dat het wel kan, mits er de juiste procedure voor wordt gevolgd.

Een discotheek is mogelijk in het streekplan, mits het aan een aantal voorwaarden voldoet.

De provincie kijkt er heel genuanceerd naar, er zal dus eerst een goed plan moeten komen. Ze kunnen pas een oordeel geven als er een plan ligt.

De Kooimeerplaza, is volgens dhr. Dekkers, eigenlijk geen optie, omdat de Westrand eerste keus blijft. Het is alsnog een mogelijkheid om bij Kooimeerplaza een discotheek te plaatsen, dat is de plek waar de overlast zo min mogelijk is. De ondernemer moet het ook goedkeuren, daarmee wordt gedoeld op veiligheid/openingstijden. Als de discotheek er toch komt, moet de overlast zo min mogelijk blijven.

De plek die gekozen is, daar is de aantasting van de overgang van stad naar buitengebied  het minst. Dat heeft meegewogen voor de keuze van de Westrand.

Er zijn in Westrand gebieden waar gemeente niet aankomt, deze gebieden blijven ook groen.

De Waerdse Tempel, een discotheek in Heerhugowaard, die komt er zeker. Het comité ‘Disco Westrand Nee!’ wil dat de gemeente een discotheek plaatst in de Kooimeerplaza. De bewoners vrezen voor de stroom van jongeren van de stad naar de discotheek gaan. Maar er zijn meerdere wegen die naar de discotheek leiden, dus de bewoners hebben daar volgens dhr. Dekkers weinig last. De tegenargumenten wil hij verkrijgen via de begeleidingsgroep. Ze proberen het hindereffect zo min mogelijk te houden.

Corien Dijkstra is projectbegeleider van project Westrand.

 

Begeleidingsgroep:

Huub Kolen (onafhankelijke voorzitter)

Discotheek Westrand Nee

Jongerenadviesraad (JARA)

Volkstuinders

Bewonersvereniging uit Westrand zelf

Stichting uit Bergen

 

6.   Interview comité ‘Disco Westrand Nee!’

 

Datum             : 15-03-2005

Geïnterviewde: Mevr. Renate Heijstra

Afnemers        : Leon Melchers en Herman Schipper

Uit het interview met mevr. Heijstra zijn de volgende punten en bevindingen naar voren gekomen:

Het comité is vooral tegen de disco, omdat het bang is voor de overlast die de realisering van de discotheek met zich meebrengt.

De provincie heeft de plannen van de gemeente Alkmaar om in de westrand een disco te bouwen afgekeurd. Alles wat ten westen is van de N9 ligt uitsluitingsgebied (staat in het streekplan). De No Go voor de Westrand staat zwart op wit. Gedeputeerde Staten staan hier ook achter.

Het bestemmingsplan is moeilijk te veranderen. In het bestemmingsplan staat dat het gebied bestemd is voor sport en recreatie en niet voor verstedelijking.

Als het bestemmingsplan gewijzigd zal worden, dan zal ook het streekplan veranderd moeten worden, maar dat gebeurd alleen in uitzonderlijke gevallen en als er goede argumenten zijn. De voorwaarden zijn: het is onontkoombaar dat daar een disco komt, compenserende maatregelen (groen voorzieningen voor rood (stedelijke) voorzieningen), geen enkele andere locatie in de omgeving is geschikt en hoge maatschappelijke noodzaak.

Alleen als de gemeente aan deze voorwaarden zal voldoen kunnen er stedelijke voorzieningen in een uitsluitingsgebied komen. De gemeente zal hier waarschijnlijk niet aan kunnen voldoen.

De HAL discotheek, die dit jaar wordt gebouwd, vervult al de behoefte voor de Alkmaarse jeugd. Dit betekent wel de gemeente Alkmaar geen eigen disco krijgt.

Er zijn nu ongeveer 2000 mensen tegen de bouw van de disco op de Westrand. Deze mensen zijn niet betrokken bij het overleg voor de bouw daarvan.

Als de gemeente voor een wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan bij de provincie komen zal de gemeente met de neus op de feiten worden gedrukt.

De raad zelf heeft nog geen beslissing genomen en nee kunnen zeggen, omdat de wethouder nog geen uitgewerkt plan heeft voorgelegd. De wethouder gaat verder met het onderzoeken van de Westrand, omdat die nog niets voor heeft moeten leggen van de raad.

De gemeente probeert met pressie en lobbyen bij de provincie toch toestemming te krijgen voor ontheffing voor een disco.

Kooimeerplaza is een goed alternatief, het heeft 5000m2 voor horecabestemmingen. De afvoer van wegen zijn goed en er zijn minder omwonenden. Dit in tegenstelling tot de Westrand, want daar is de af- en toevoer niet goed, onveilig, geen sociale controle, wonen meer mensen omheen en veel donkere plekken.

De wethouder probeert het er nog steeds om de disco erdoor te drukken. Wethouder Van Vliet is er al jaren mee bezig en het staat ook in zijn partijprogramma dat ze dit jaar nog een disco gaan realiseren. Het lijkt dus een prestige strijd te gaan worden.

De locatie waar voorheen Claus Party House stond was volgens de wethouder al verstedelijkt gebied, maar dat is niet waar. De grond was bestemd voor sport en recreatie en bowlen valt daar ook onder. Ook had Claus Party House een horeca vergunning en moest het pand om 0:00 dicht zijn. De discotheek, die om 6:00 zal sluiten, is geen sport en recreatie voorziening.

Comité ‘Disco Westrand Nee!’ bestaat uit 6 leden en heeft in de nabije omgeving van de Westrand veel aanhangers.

 [1] http://www.ikwileendisco.nl

[2] Paragraaf 3.1

[3] Zie bijlage 1

[4] Zie bijlage 5


RSH <juni 2005>

<terug>