Prealabele vragen

De gemeente heeft de Provincie op voorhand verzocht toestemming te geven voor de vestiging van een discotheek in de Westrand omdat zij van mening is dat de Westrand sowieso verstedelijkt zal gaan worden.

Dit is bijzonder omdat de gemeenteraad aan het college (wethouder Van Vliet) de opdracht gegeven heeft dat verdere verstedelijking in de Westrand niet toegestaan wordt. 


Provincie Noord Holland
T.a.v. Gedeputeerde Staten
Postbus 3007 
2001 DA HAARLEM

 

Uw kenmerk

 

Ons kenmerk

 

Toestel≠num≠mer

 

 

5864

072-5488550

Uw brief d.d.

 

Behandeld door

 

Bijlagen

 

 

C. Dijkstra

 

Onderwerp

 

 

 

Datum

 

 

Vestiging discotheek in Westrand Alkmaar

Geacht college,

In het ontwikkelingsbeeld  Noord-Holland Noord heeft een groot deel van de Westrand van Alkmaar de status van uitsluitingsgebied gekregen. Over de betekenis van dit begrip bestaat binnen Alkmaar veel onduidelijkheid. Om naar zowel de gemeenteraad als naar de burgers van Alkmaar een duidelijk beeld te kunnen scheppen, leggen wij u de volgende prealabele vragen voor: 

1.       Is het juist dat in het streekplan de begrenzing van het uitsluitingsgebied indicatief is aangegeven en dat de begrenzing definitief wordt bepaald in het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor het gebied?

2.       Ziet u een mogelijkheid om vooruitlopend op het bepalen van de definitieve begrenzing mee te werken aan de vestiging van een discotheek in dit gebied als op voorhand duidelijk is dat de aan te wijzen locatie op termijn binnen het stedelijk gebied zal komen te liggen?

De beantwoording van deze vragen is voor ons van groot belang omdat de gemeenteraad ons de opdracht heeft gegeven om voor de Westrand een ruimtelijke visie op te stellen. De inventarisatiefase is inmiddels afgerond.  De gemeenteraad heeft bovendien de Westrand als zoekgebied voor een locatie voor een discotheek aangewezen. Binnen de uitgangspunten die de gemeenteraad heeft meegegeven voor het opstellen van die visie voor de Westrand, is gezocht naar een plek voor de discotheek. Daar is de locatie ten zuiden van de Olympiaweg, waar ook het voormalige Claus Partyhouse stond, als beste plek uitgekomen. Het vigerende bestemmingsplan laat de vestiging van een discotheek hier niet toe. Het bestemmingsplan zal hiervoor moeten worden gewijzigd, dan wel er zal vrijstelling moeten worden verleend van het bestemmingsplan om de vestiging van een discotheek hier mogelijk te maken.

Zodra de ingestelde begeleidingsgroep (met belanghebbenden) een advies heeft uitgebracht over de vestiging van een discotheek op de genoemde locatie zal de gemeenteraad om een besluit worden gevraagd.  Stemt de raad in met de gekozen locatie dan kan de gekozen ondernemer worden uitgenodigd om een bouwplan in te dienen. Dat bouwplan vormt de basis voor de te voeren vrijstellingsprocedure.  De status van een uitsluitingsgebied speelt daarbij een cruciale rol.

 

Ons standpunt ten aanzien van de hiervoor gestelde vragen luidt als volgt:

De definitieve grens van het bestaand stedelijk gebied zal nog moeten worden vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan dat zal worden opgesteld nadat de visie voor de westrand is afgerond. Daar gaat nog enige tijd overheen. Hoe die grens precies komt te lopen weten we dus nog niet. Dat de genoemde potentiŽle discolocatie er binnen zal vallen is wat ons betreft echter evident. Het betreft zoals gezegd de locatie ten zuiden van de Olympiaweg, waar ook het voormalige Claus Partyhouse stond. Op bijgaande kaart en op bijgaande fotoís is deze locatie aangegeven.  

Zowel voor de gemeenteraad als voor de begeleidingsgroep is het van belang om te weten of u ons standpunt deelt. Door het stellen van de twee prealabele vragen willen wij die duidelijkheid krijgen. We zien uw antwoord dan ook graag op korte termijn tegemoet.

Hoogachtend,

hoofd sector Stadsontwikkeling,

drs. J. Brouwer.


RSH <april 2005>

<terug>