Verslag PvdA Workshop Westrand

Bijgaand het originele verslag van de door de Partij van de Arbeid georganiseerde breed georiënteerde workshop.
Er is achteraf nog enige discussies geweest over de conclusies tot bebouwing langs de Olympiaweg die de organisator, de heer Jansen, getrokken heeft. 

Deze conclusie wordt niet gedeeld door de bij de workshop aanwezige personen. Er is gesproken over het opknappen van de aanwezige voorzieningen, dit is iets anders als (nieuwe) bebouwing toestaan!


Verslag workshop Westrand van Alkmaar

17 februari 2004. Restaurant Koekebier, Alkmaar.

 

 Inleiding 

Op 17 februari 2004 was er een, door de PvdA, georganiseerde, workshop over de Westrand van Alkmaar. Het doel van de workshop was boven water te krijgen wat er zoals speelde in de Westrand van Alkmaar (hele gebied ten westen van de Randweg, tot aan de kust). Met de uitkomsten van de workshop kan een integrale visie voor de Westrand opgesteld worden, zodat nu eens duidelijk is wat wel en wat niet kan. De deelnemers kunnen de resultaten van deze workshop gebruiken om zelf mee te lobbyen bij bijvoorbeeld de gemeentes, provincie, waterschap enz. De PvdA-fractie gebruikt de uitkomsten om hun eigen standpunten te toetsen aan wat er leeft bij verschillende belangenorganisaties.

Opzet workshop 

De workshop was breed opgezet met uitnodigingen naar Bergen, Heiloo en Alkmaar. Verschillende belangenorganisaties waren uitgenodigd, onder andere bewonersorganisaties, WLTO, KvK, natuur- en milieu organisaties. sportfederatie, tuindersverenigingen enz. Een paar organisaties hebben niet meegedaan ondanks dat ze uitgenodigd waren (o.a InHolland, camping Molengroet). Andere organisaties konden niet aanwezig maar hebben schriftelijk gereageerd (o.a. KvK). Er zijn over de hele middag/avond zo’n veertig personen aanwezig geweest. Een klein aantal heeft de presentielijst niet getekend.

De workshop bestond uit 2 delen. Het eerste deel bevatte een viertal presentaties van organisaties die al een visie op (een gedeelte) van het gebied hebben. Het tweede deel bestond uit werkgroepen, verdeeld in vier thema’s: natuur & landschap, recreatie & sport, bebouwing & verkeer en agrarisch & cultuur. Op het einde van de avond werden de bevindingen van elk thema toegelicht en was er nog een korte discussie over de uitkomsten van de werkgroepen. De avond werd afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

Verslagen werkgroepen

Hieronder zijn de verslagen van de verschillende werkgroepen integraal overgenomen. Het zijn de teksten zoals opgeschreven op de flap-overs.

 

Natuur & Landschap

*          Waarom vinden wij deze workshop belangrijk?

·                     Open landschap tussen Alkmaar tot de duinen behouden

·                     Historisch

·                     Uniek. Zichtlijnen vanaf de stad door de polder naar de duinen

·                     Rust en ontspanning in hectische tijd/omgeving

·                     Behoud van natuur- en landschapswaarden voor de toekomst 

*          Beleefbaar maken van het gebied

·                     Aanleg van wandel- en fietspaden vanuit het Hoefplan naar de Wimmenum duinen via het voormalige vliegveld

·                     Randje vanuit de stad 

*          Speelvelden 

*          Het gebied moet open blijven en ontsloten worden

·                     Geen bosbouw (vanwege openheid strandvlaktes)

·                     Weilanden uitgeven aan veehouders onder beperkende omstandigheden (geen bebouwing enz.)

·                     De groene longen van de stad

*          Natuurontwikkeling

·                     Water-plas/dras oevers, schrale, bloemrijke graslanden

·                     Geen kunstmatige heuvels

·                     Geen bebouwing in het gebied, wel openbaar groen met landschapsfuncties en speel/picknickveldjes

 

Recreatie & sport

·                     geen behoefte aan grootschalige sportvoorzieningen (regio functie is al voldoende ingevuld)

·                     bestaande sprotvoorzieningen zijn voldoende, waar nodig verbeteren, vernieuwen en samengaan van verenigingen

·                     wijkgerichte sportvoorzieningen, dus in/naar de wijken

Conclusie: geen sport maar laagdrempelige recreatie (wandelen, fietsen, ...)

·                     daar waar het kan fiets/wandelpaden aanbrengen, verlengen

·                     van auto naar fiets/wandelen

·                     stukje langs de randweg woningbouw a la oranjepark voor financiering aangrenzende gebieden?

·                     Geen projectontwikkeling in de westrand

·                     Beleid maken ter bescherming van het landschap

·                     Meer wandel/fietsverbindingen vanuit Heiloo, Alkmaar enz. naar de Westrand

·                     Landschap beveiligen (men wil ook dieren zien)

·                     Ruimte voor rustpunt horeca/cultuur (volkstuinencomplex?)

·                     Gebruik maken van bestaande wegen en paden

 

Bebouwing & verkeer

·                     Doortrekken Huiswaarderweg maar na de bestaande woningbouw, dus een noordelijker ontsluiting om de wijk bij elkaar te houden, knip in Bergerweg

·                     Fietspad langs Huiswaarderweg aansluiten langs Sluispolder, langs Groeneweg evt. door het land richting en Heiloo en nieuw aan te leggen ‘vliegveld’

·                     Bevorderen wandelpaden (groene grens)

·                     Claus Partyhouse terrein: verpleeghuisvoorziening (uitzicht op groene westrand)

·                     Geen disco, alleen bij Kooimeer

·                     Handhaven van amateur-tuinen en beschermen en ondersteunen

·                     Polderlandschap niet verder aantasten

·                     Fietspaden naar de Banweg en het Woud richting strand

·                     Wandelen over gras langs Bergerringvaart, Hoevervaart naar de Slotgracht, langs Egmond-Binnen richting Abdij

·                     Fietspad langs het Zomerdijkje naar de Meerweg

·                     In de Westrand een ‘parkaanleg’ = groene grens (wandel-recreatiestrook of heemtuin

·                     Geen woningbouw ten westen van de randweg

·                     Geen OV- door de westrand

·                     Geen verplaatsing van de sportvelden

·                     Terborchlaan (Alcmaria Victrix)(indien van kracht) invullen SKOA (sportopvang_

·                     Geen grenswijziging Alkmaar t.b.v. (woning)bouw

 

Agrarisch & cultuur

1.                   kaderstellend

·                     rood is stedelijk gebied (maximaal de ring en technopark)

·                     blauw is niet stedelijke functies (sportvelden, parken, recreatie, camping enz.)

·                     groen is agrarisch gebied

2.                  storende elementen

·                     CBR gebouw

·                     Overgang technopark –groen

·                     Blauwe dak tennishal

·                     Squash – groen overgang

·                     Witte dak wielerbaan

·                     Blauw gebouw technopark

·                     Transferium HAL-OV door westrand

·                     Geluidshinder

3.                  uitgangspunten

·                     groene kader stadsrand niet aanpassen

·                     ‘storende’ elementen (zie 2) aanpakken

·                     geen verdere uitbreiding rode rand

·                     behouden open karakter groen

·                     goede overgang tussen stad en platteland

4.                  invulling

·                     fiets- en wandelpaden binnen bestaande structuren (dijken, water)

·                     geen uitbreiding (wel herschikking) niet stedelijke functies

·                     ‘afschermen’ en ‘vergroening’ van het technopark

·                     behoud bestaand agrarisch gebied

·                     stimulering agro-toerisme

·                     stimulering ‘groen’ toerisme

·                     agrariërs als drager van het open landschap (goedkoop gebruik land van natuurmonumenten)

·                     versterking oorspronkelijk natuurlijk landschap

·                     geen zoekgebied voor (nieuwe)(niet)stedelijke functies 

Discussie

Naar aanleiding van de presentaties was er ook nog wat discussie. Een van de discussiepunten was het wel of niet doortrekken van de Huiswaarderweg. Tegenstanders vonden het doortrekken weer een aantasting van het groene open gebied. Het gevaar bestaat, als de weg wordt doorgetrokken, dat aan de noordkant van deze weg, dan ook weer gebouwd gaat worden, richting Golfbaan. Dan blijft er van dat open stukje niets over. Voorstanders (voornamelijk bewoners) willen de weg wel doorgetrokken hebben, maar verder naar het zuiden om hun buurtschapje niet in tweeën te snijden.  Deze doortrekking mag alleen als de Bergerweg geknipt wordt. Er komt nu veel te veel verkeer langs hun huizen. Een andere zienswijze is, alleen de Huiswaarderweg doortrekken tot het bedrijventerrein, dus als ontsluitingsweg.

 

Samenvatting en conclusies 

Samengevat kan het volgende uit de workshop geconcludeerd worden:

-                     Bebouwing alleen in het ‘technopark’ en eventueel in het stukje tussen de randweg en de Terborchlaan-Olympiaweg

-                     Gebied ontsluiten voor extensief toerisme (wandelen, fietsen en varen), zo veel mogelijk over bestaande paadjes

-                     Mogelijk ontwikkelen van heemtuin (educatie en recreatie), huidige tuinencomplexen behouden

-                     Unieke open groene karakter behouden, o.a. door agrarisch beheer

-                     Geen nieuwe (sport)voorzieningen in de Westrand (wel eventueel herschikken)

-                     Gebied vliegveld ontwikkelen (waterberging, natuur, recreatie??)

-                     Huiswaarderweg wel of niet doortrekken, daar is nog geen eenduidigheid over

-                     trek een keiharde rode grens

Jan-Jansen, 7 maart 2004.

(tel. 072-5110035, mail jwgj.jansen@wxs.nl, website www.janjansen.info)

RSH <maart 2004>

<terug>
<nieuws>