'Disco in Alkmaar West'

Bijgaand de informatie waarop het college de keuze voor een Mega Discotheek in West onderbouwd.

Meer achtergrond informatie:
      www.ikwileendisco.nl 
      www.alkmaar.pvda.nlNota aan burgemeester en wethouders
Sector: Stadsontwikkeling

datum: 23 september 2003 gewijzigd 13 oktober 2003

Commissie: Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

 

GO: nee

openbare bekendmaking: nee

referendabel besluit: nee

 

Onderwerp:
Locatiekeuze discotheek

Probleemstelling: 
In het collegeprogramma is afgesproken dat er een locatie zal worden aangewezen voor de vestiging van een discotheek. Een dergelijk voorstel zou voor 1 juli 2003 aan de raad worden voorgelegd. Ten behoeve van een goed inzicht in de problematiek heeft overleg plaatsgevonden met onder meer de discodenktank

Thans is er een studie gereed naar de mogelijkheden voor een locatie voor een discotheek. Daarbij is in eerste aanleg gekeken (conform het collegeprogramma) naar Overstad. Gelet op geluiden uit het veld, maar ook om een vergelijking te kunnen maken is ook een mogelijke vestiging in de Westrand betrokken. In bijgaande notitie zijn de twee locaties aan de hand van een aantal criteria naast elkaar gezet en is een onderlinge score bepaald. Mede afhankelijk van de prioritering van de criteria kan een keuze worden bepaald. Gelet op de discussie tot nu in commissie en raad en juist vanwege de afhankelijkheid van de prioritering van de criteria wordt geen voorkeur uitgesproken voor een locatie. Keuze zal een resultante moeten zijn van de discussie in de Raad.

Een eventueel overleg met buurten is in dit stadium niet aan de orde. Dit zal eerst gebeuren nadat de Raad op basis van deze notitie een voorkeur voor een 'zoekgebied' heeft uitgesproken en er op basis daarvan een concrete aanvraag ligt. Immers, pas dan is het zinvol, in het kader van een planologisch traject, overleg en inspraak te laten plaatsvinden over een voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan

Concept-besluit

  1. Bijgaande notitie inzake locatie-keuze discotheek nader vast te stellen, waarbij twee locaties in beeld worden gebracht.
  2. Op basis van weging van de criteria omtrent beide locaties heeft het college een voorkeur voor de locatie Westrand. Deze voorkeur is mede ingegeven door de mogelijkheid aldaar een voorziening voor ca. 1.500 bezoekers te realiseren.
  3. De notitie ter advisering voor te leggen aan de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.
  4.  
  5. Na advisering door de commissie SOB en besluitvorming door de Raad initiatieven vanuit het veld at te wachten en eerst op basis van concrete aanvragen het overleg met de betrokken buurt(en) in het kader van een te voeren procedure te starten.

 

BESLUITENLIJST
van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2003

3.22417 Locatiekeuze discotheek 
V.Vliet

Probleemstelling:

In het collegeprogramma is afgesproken dat er een locatie zal worden aangewezen voor de vestiging van een discotheek. Een dergelijk voorstel zou voor 1 juli 2003 aan de raad worden voorgelegd. Ten behoeve van een goed inzicht in de problematiek heeft overleg plaatsgevonden met onder meer de discodenktank. Thans is er een studie gereed naar de mogelijkheden voor een locatie voor een discotheek. Daarbij is in eerste aanleg gekeken (conform het collegeprogramma) naar Overstad. Gelet op geluiden uit het veld, maar ook om een vergelijking te kunnen maken is ook een mogelijke vestiging in de Westrand betrokken. In bijgaande notitie zijn de twee locaties aan de hand van een aantal criteria naast elkaar gezet en is een onderlinge score bepaald. Mede afhankelijk van de prioritering van de criteria kan een keuze worden bepaald .

 

Gelet op de discussie tot nu in commissie en raad en juist vanwege de afhankelijkheid van de prioritering van de criteria wordt geen voorkeur uitgesproken voor een locatie. Keuze zal een resultante moeten zijn van de discussie in de Raad. 
Een eventueel overleg met buurten is in dit stadium niet aan de orde. Dit zal eerst gebeuren nadat de Raad op basis van deze notitie een voorkeur voor een 'zoekgebied' heeft uitgesproken en er op basis daarvan een concrete aanvraag ligt. Immers, pas dan is het zinvol, in het kader van een planologisch traject, overleg en inspraak te laten plaatsvinden over een voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan .

Besluit:

  1. Bijgaande notitie inzake locatie-keuze discotheek nader vast te stellen, waarbij twee locaties in beeld worden gebracht. 

  2. Op basis van weging van de criteria omtrent beide locaties heeft het college een voorkeur voor de locatie westrand. Deze voorkeur is mede ingegeven door de mogelijkheid aldaar een voorziening voor ca. 1.500 bezoekers te realiseren. 

  3. De notitie ter advisering voor te leggen aan de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. 

  4. Na advisering door de commissie SOB en besluitvorming door de Raad initiatieven vanuit het veld at te wachten en eerst op basis van concrete aanvragen het overleg met de betrokken buurt(en) in het kader van een te voeren procedure te starten. 

 

LOCATIEKEUZE DISCOTHEEK

1. Inleiding 

Al jaren is de mogelijke vestiging van een discotheek in Alkmaar aan de orde. Het is een onderwerp waarover de afgelopen jaren zowel intern (bestuurlijk en ambtelijk) als extern (bewoners, belanghebbenden, potentiŽle exploitanten) de nodige discussie heeft plaatsgevonden. Een concreet besluit heeft dit evenwel nooit opgeleverd. Om op vragen uit de markt te kunnen reageren is het van belang aan te geven als gemeente of je een discotheek wilt en zo ja op welke plaats en binnen welke randvoorwaarden. In het verlengde van deze discussie is in het collegeprogramma het voornemen opgenomen rond de zomer de raad een locatiebesluit te laten nemen met betrekking tot de vestiging van een discotheek in Alkmaar.

In de voorliggende notitie wordt nader ingegaan op de locatiemogelijkheden en de daaraan te stellen criteria. Op basis hiervan is een keuze mogelijk. Wel zal er ten aanzien van de uitwerking nog het nodige moeten gebeuren. 

Figuur 1: Overstad

 

2. Uitgangspunten

De basis voor de locatiestudie wordt gevormd door het collegeprogramma. Met betrekking tot de locatie wordt hierin het volgende gesteld:

"De gemeente regelt in het bestemmingsplan Overstad de bouw van een disco met multifunctionele nevenvoorzieningen op gemeentelijke grond, de locatie Vegro dan wet op nog te verwerven grond op Overstad, dan wel op grond die in eigendom is van een marktpartij die in samenwerking met de gemeente een disco wit realiseren. Door menging van de programmering en multifunctioneel gebruik, mogelijk in combinatie met aanvullende wijkvoorzieningen kan door verschillende groepen optimaal gebruik worden gemaakt van deze jongerenvoorziening. De besluitvorming moet op 1 juli 2003 afgerond zijn. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan wordt een alternatieve locatie aangewezen. Vooruitlopend op de wijziging van het bestemmingsplan Overstad wordt gebruik gemaakt van een versnelde ruimtelijke procedure (artikel1g Wet ruimtelijke ordening). "

Duidelijk is dat bij het opstellen van het collegeprogramma een voorkeur aanwezig was voor Overstad als mogelijke locatie. Het gegeven dat de gemeente eigenaar zou worden van het Vegroterrein en daarbij via gronduitgifte extra sturing kon geven aan de vestiging van een discotheek zak hieraan niet vreemd geweest zijn. Niettemin is ook de mogelijkheid opengelaten voor andere locaties.

Gelet op het voorgaande is door het college besloten Overstad als locatie op z'n voors en tegens te onderzoeken. maar hiernaast tegelijkertijd een tweede locatie te onderzoeken. Hierbij is de keuze gevallen op de Westrand, enerzijds vanwege de beschikbare ruimte. Anderzijds blijkt vanuit de markt dit gebied als serieuze mogelijkheid wordt beschouwd. getuige ook allerlei vragen terzake met betrekking tot herbouw op het terrein van de voormalige bowlingbaan. Bovendien is uit ambtelijk overleg met de provincie naar voren gekomen dat een dergelijke voorziening hier bespreekbaar is (in tegenstelling tot enkele jaren geleden). mits ingepast in een totaalvisie. Daarnaast wordt door het college nadrukkelijk gekozen voor een in aanleg op Alkmaars publiek georiŽnteerde voorziening (geen "megadisco" maar wel voldoende van omvang voor een verantwoorde exploitatie). Gelet op dat uitgangspunt wordt dan ook uitgegaan van een discotheek voor circa 1500 bezoekers.

Figuur 2: Westrand

 

3. Toetsingscriteria

Ten behoeve van de beoordeling van de locaties is getracht een overzicht te maken van aspecten die van belang zijn voor de vestiging va een discotheek. Daarbij is vooral gekeken naar situatiegebonden criteria. Bij de verdere uitwerking zal (na keuze van een locatie) nog veel geregeld moeten worden in het licht van de feitelijke bedrijfsvoering. Dit vergt afspraken met de (potentiŽle) exploitant en leidt wellicht tot aanvullende voorzieningen Dit laatste komt in het bestek van deze notitie niet aan de orde.

Benadrukt moet worden dat aan de gemeenteraad in het kader van het collegeprogramma nu vooral wordt gevraagd het kader aan te geven, dat wil zeggen het zoekgebied in de stad. Binnen dat kader zal vervolgens in samenspraak met geÔnteresseerde partijen een planologische procedure (inclusief inspraak) moeten worden gevoerd.

De te onderscheiden criteria zijn de volgende, waarbij telkens ook een korte beschrijving is opgenomen wat onder het criterium moet worden begrepen: 

Bij dit criterium moet vooral gekeken worden welke invloed de vestiging van een discotheek op de ontwikkeling het betreffende gebied kan hebben. Liggen hier kansen of is er juist sprake van bedreiging van verdere ontwikkeling of maakt het feitelijk weinig uit.

In hoeverre sluit de locatie aan op gemeentelijk beleid voor de omgeving of de soort activiteiten. Bij dit criterium kan enige overlap ontstaan met de vorige, maar hier gaat het vooral om de vraag of er eisen moeten worden gesteld aan de soort voorziening gelet op gemeentelijke plannen en ideeŽn elders.

Hierbij gaat het vooral om de vraag hoe de discotheek ligt ten opzichte van horecagebieden, Immers, de discotheek kent veel ruimere openingstijden en kan derhalve een uitwijk worden voor bezoekers van cafe's die moeten sluiten. Dit kan een belasting geven van de routes tussen dergelijke voorzieningen.

Bij dit aspect moet vooral gedacht worden aan de mogelijke beÔnvloeding van het planproces voor een discotheek door andere ontwikkelingen. Met andere woorden kan voor de discotheek zelfstandig een planologische procedure worden gevoerd op basis van een totaalvisie of hangt deze samen met een bredere ontwikkelingsvisie die ook integraal gerealiseerd moet worden.

Op welke wijze kan de locatie bereikt worden vanuit de verschillende delen van Alkmaar. Daarbij gaat het niet alleen om bereikbaarheid per auto, maar ook voor fiets en taxi.

Biedt de omgeving voldoende ruimte voor parkeren. Zijn er (mede uit een oogpunt van efficiŽnt ruimtegebruik) mogelijkheden voor dubbel gebruik.

In het kader van Collegeprogramma 2002-2006 is het beleid er op gericht de Binnenstad van Alkmaar een 'bruisend' karakter te geven. Een discotheek kan hierbij een rol spelen, maar uiteraard zijn locatie en aard van de voorziening dan bepalend voor de mate waarin.

Een discotheek (maar feitelijk elke publiekstrekkende voorziening) kan het woongenot negatief beÔnvloeden. Daarbij gaat het om overlast van de voorziening zelf (geluid, licht, stank, vervuiling) maar ook om overlast door aan- en afvoer. Met name woningbouw is gevoelig voor dergelijke nevenverschijnselen en derhalve speelt de afstand tot woningbouwconcentraties een rol bij de afweging.

Afhankelijk van de aard van de voorziening (en in zekere zin ook de ligging) zal een deel van het bezoek lopend of per fiets komen. Mede gelet op de openingstijden van een discotheek speelt sociale veiligheid een belangrijke rol. Voor de locatiekeuze is het van belang af te wegen of de aan- en afvoerroutes sociaal veilig zijn (kunnen worden). Ter illustratie zijn bijgevoegd tekeningen waarop de hoofdstructuur voor de auto (bijlage 1) en de hoofdstructuur voor de fiets (bijlage 2) zijn aangegeven.

Hoewel de openingstijden daar misschien niet direct aanleiding toe geven moet (zeker voor de toekomst) rekening worden gehouden met bereikbaarheid voor openbaar vervoer. Locaties moeten derhalve ook getoetst worden op de mogelijkheden aan te haken bij het bestaande net.

Vanuit het functioneren van de stad is economische groei van belang. Voor een deel wordt deze bepaald door de omvang van het voorzieningenpakket (inkomsten voor de stad, maar ook werkgelegenheid). Een discotheek kan hierbinnen ook een (bescheiden) rol spelen, met name waar het gaat om het elkaar versterken van functies.

De eigendomssituatie kan invloed hebben op de sturing die de gemeente heeft bij vestiging. Het zal duidelijk zijn dat de gemeente in geval van eigen grond via de verkoop (of erfpacht) zaken kan regelen die buiten het planologisch regime liggen. 

4. Vergelijking locaties

De in de voorgaande paragraaf beschreven criteria zijn in de vorm van een matrix geconfronteerd met de eerder genoemde locaties, te weten Overstad en Westrand. Ten aanzien van de criteria is aangegeven dat hier positief of negatief tegenaan moet warden gekeken. In een aantal gevallen is dit onderscheid niet zonder meer te maken en daar wordt dan aak een meer neutrale aanduiding gegeven. Het volgende beeld is hierbij ontstaan.

Criterium  Locatie Overstad  Locatie Westrand Opmerking
Ontwikkelingskansen  - 0 Vestiging van een discotheek op Overstad beÔnvloedt de mogelijkheden voor intensieve binnenstedelijke ontwikkeling 
Relatie met gemeentelijk beleid  - + Er is sprake van een lichte positieve benadering voor de Westrand. Dit heeft te maken met het feit dat hier een clustering is van grootschalige gebouwde stedelijke recreatieve voorzieningen waar een discotheek functioneel goed past. Bovendien botst een locatie op Overstad met het horecabeleid waar het gaat om de relatie met het horeca-uitgaansgebied (te dichtbij) 
Looproutes  - + Bij Overstad zal er eerder sprake zijn van looproutes voor bezoekend publiek dan bij de Westrand 
Afhankelijkheid planontwikkeling  0 + Voor Overstad maakt de discotheek integraal onderdeel uit van de plannen. Dit betekent dat zowel qua planontwikkeling als uitvoering er samenhang is met het totaal. Voor de Westrand moet het wel passen in de visie, maar is vervolgens zelfstandige realisering goed mogelijk 
Bereikbaarheid  + +

Beide locaties scoren gunstig. Overstad scoort door de centrale ligging in de stad iets gunstiger omdat het gebruik van fiets (of openbaar vervoer) hier iets meer voor de hand ligt

Parkeren  + + Bij de Westrand is voldoende parkeergelegenheid aanwezig; voor Overstad wordt in het kader van de ontwikkeling uitgegaan van en geÔntegreerde parkeergelegenheid voor het hele gebied 
Bruisende Binnenstad + -
Nabijheid woningbouw - +
Sociale veiligheid routes + - Dit criterium richt zich vooral op lopende en fietsende bezoekers en het is de vraag hoe groot de sociale controle 's nachts is 
Openbaar vervoer  0 - Dit criterium is waarschijnlijk beperkt van toepassing, afhankelijk van openings- en sluitingstijden 
Bijdrage economische groei + 0
Eigendom + + Bij de Westrand is het op dit moment de vraag of het gemeentelijk bezit aaneensluitend groot genoeg is voor een discotheek, maar voorshands wordt daar van uitgegaan 

 

Leqenda:   positief +
negatief -
neutraal  0

Duidelijk blijkt uit de matrix, dat beide locaties voor- en nadelen kennen. Keuze voor de een of de ander wordt dan ook met name bepaald door de vraag welk criterium het zwaarst moet wegen. Bepaalde criteria hebben vooral te maken met de potentie van het betreffende gebied (ontwikkelingskansen, relatie met gemeentelijk beleid), andere richten zich vooral op overlastaspecten (sociale veiligheid routes, nabijheid woningbouw). Daarbij kan ook nog een rol spelen in hoeverre overlast te beperken en/of te vermijden is door aanvullende maatregelen en afspraken met de exploitant. Gelet op het voorgaande en kijkend naar eerdere discussies in commissie en raad wordt er in dit stadium door ons college op basis van een integrale weging van de criteria een voorkeur uitgesproken voor vestiging van een discotheek (voor circa 1500 bezoekers) op de locatie Westrand. Tenslotte nog het volgende. De onderhavige studie beoogt bouwstenen aan te dragen voor een locatiekeuze. Er is nog geen concrete gegadigde laat staan dat er een schetsplan is. Ook ontbreekt een exacte locatie. Om die reden is in dit stadium geen overleg met buurten gevoerd. Immers, de overlegpartner wordt vooral bepaald door de locatiekeuze. Voorgesteld wordt dan ook om na locatiebepaling door de raad de betrokkenen schriftelijk te informeren. Daarbij kan aangegeven worden dat concreet overleg en inspraak zal starten op het moment dat er een schetsplan is. Pas dan kan gericht overlegd worden met name ook over maatregelen ter voorkoming van mogelijke overlast.

 

Alkmaar, 7 oktober 2003

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

De burgemeester,

De secretaris


ReK <oktober 2003>

<terug>
<nieuws>