Geacht raadslid,

Via deze weg willen de betrokken burgers hun visie geven op de gang van zaken van bebouwing in de Westrand. De betrokken burgers zijn meer dan verontrust over de voorgenomen plannen zoals vastgelegd in de ‘Startnotitie project ontwikkeling westrand Alkmaar’. Wij denken dat de Westrand aangetast zal worden door de mogelijkheid te geven voor verdere stedelijke bebouwing.

In BIJLAGE 1 ‘Gevolgen startnotitie westrand’, wordt kort stilgestaan bij de aanleidingen, gewenste aanpak en de mogelijk desastreuze gevolgen van deze startnotitie voor de Alkmaarse Westrand.

Vrijbrief

Er wordt letterlijk een vrijbrief gegeven voor het opstarten van werkgroepen, buiten de Totaalvisie Westrand om, om het gebeid te verstedelijken. Betrokkenen mogen geen input leveren bij de beleidsontwikkeling en de politiek wenst zich niet te binden aan gespreksresultaten met betrokkenen. Advies is welkom maar de politiek behoud zich het recht advies naast zich neer te leggen.

Een nieuwe kwestie zoals ‘Schelphoek’ of ‘Lauwershof’, maar dan op veel grotere schaal, dreigt!

Toestemming

De burgers vinden het onbegrijpelijk dat u als raadslid en uw fractie, aan de ene kant aangeeft dat het gebied groen moet blijven en niet verder aangetast mag worden, en aan de andere kant blijkbaar volledige toestemming verleent voor:

Ø      Het verleggen van de huidige rode grens die thans over de ringweg N9 loopt.

Ø      Het via artikel 19 lid 1 van de Wet Ruimtelijke Ordening uitvoeren van nieuwe bouwprojecten en stedelijke ontwikkelingen die leiden tot nieuwe aantastingen van de Westrand. Dit binnen het door de Provincie vastgestelde uitsluitingsgebied voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Ø      De procedure dat, nog op te starten, projecten ‘de bouwstenen’ dienen te worden van de Visie. Zij wachten niet op de Visie. Aangegeven wordt dat de Visie (achteraf) aangepast dient te worden aan nieuwe stedelijke bebouwing, in plaats van dat eventuele nieuwe bebouwing moet voldoen aan de op te stellen uitgangspunten zoals vast te leggen in de Visie.

Ø      Verdere aantasting middels en (mega) discotheek in de Westrand, dit geheel buiten de Visie van de Westrand om.

Ø      Herschikking om verder ontwikkeling (bebouwing) toe te staan

Ø      Het buitensluiten van tijdige inspraak (met name bij de discotheek) van betrokkenen zoals die wel plaats zou moeten vinden conform artikel 6a van de Wet Ruimtelijke Ordening en de daaruit voortvloeiende geldende Alkmaarse ‘Kadernotitie Inspraak en Participatie’.

De omwonenden vinden dat op voorhand toestemming verlenen voor verdere aantasting niet kan en worden in hun mening gesteund door tuinders, sportverenigingen, natuurorganisaties, bedrijven en de provincie.

Uitkomst PvdA workshop

Op 17 februari 2004 zijn belanghebbenden door de PvdA uitgenodigd hun visie te geven op de Westrand. Het doel was inzicht te krijgen in de visie en meningen van betrokkenen. Wellicht zocht de PvdA hierin steun voor hun eigen visie.

De onafhankelijke uitspraken van de belanghebbenden in de 4 werkgroepen waren unaniem:

Ø      Rode grens: niet verleggen maar handhaven bij de N9 en Techno-Park.

Ø      HAL-OV corridor over de ring (veiliger, geen aantasting westrand, veel goedkoper).

Ø      Geen (grootschalige) stedelijke bebouwing in uitsluitingsgebied (zoals hoge kantoren, grootschalige medische faciliteiten). Alleen bouwen binnen de reeds verleende ontheffingen.

Ø      Verwijderen of camoufleren van ‘storende’ aanwezige bouwobjecten.

Ø      Beslist geen (mega) discotheek in de Westrand: indien er een extra discotheek moet komen dan Kooimeer Plaza overwegen of in HAL verband realiseren.

De aanwezige PvdA raadsleden hebben helaas aangegeven de uitkomst NIET op te willen nemen in de PvdA standpunten.

Naïef

Het Comité Disco Westrand NEE!, opgericht op 22 januari 2004 en een samenwerking van bewonersorganisaties in Alkmaar West, is inmiddels door betrokkenen van bovenstaande projecten benaderd en gewaarschuwd.

Het Comité heeft begin februari verzocht als belanghebbende toegevoegd te worden aan de projectgroep voor een locatiekeuze voor een discotheek in Alkmaar West conform de ‘Kadernotitie Inspraak en Participatie’. De gemeente heeft bevestigd dat deze brief ontvangen is op 12 februari 2004.

Volgens de Kadernotitie dient er zo’n overleggroep te zijn bij de mogelijke locatiekeuze waar reeds bij ‘voornemens tot’ betrokkenen inspraak hebben.

Wellicht was het naïef te veronderstellen dat er al een projectgroep was. In de Startnotitie wordt betrokkenheid of inspraak bij planvorming uitgesloten. Alleen inspraak op inpassing van het uitgewerkte plan van de discotheek is mogelijk. Dan is er geen weg meer terug.

Rommelzolder?

Wethouder Van Vliet geeft aan dat, zonder integrale visie, de Westrand een rommelzolder dreigt te worden aldus de startnotitie. Er liggen enkele braakliggende (gemeente) gronden die, binnen de bestemmingsplannen, zonder problemen gebruikt kunnen worden.

Probleem is dat grootschalige stedelijke voorzieningen niet mogelijk zijn binnen de huidige bebouwing en bestemmingsplannen. Aanwezige voorzieningen zoals sportfaciliteiten, woonhuizen, bedrijven en de amateur-tuinen staan dit in de weg.

Expliciet staat in de Startnotitie dat het inpassen van stedelijke voorzieningen zoals kantoren, welzijnsinstellingen en een discotheek wellicht vraagt om herschikking van bestaande voorzieningen. Hier komen ook de ‘wensen’ vandaan om onder andere de sportvelden en nieuwe plek te geven en de amateur-tuinen te verhuizen.

Uitsluitingsgebied

Wethouder Van Vliet spreekt over het ‘reeds verstedelijkt’ gebied dat verder ‘afgerond’ moet worden met stedelijke voorzieningen die hier ingepast moeten worden zoals te lezen valt in de Startnotitie. Hierbij is er een diepgaand meningsverschil tussen de bewonersorganisaties, natuurorganisaties, betrokkenen en provincie enerzijds en wethouder Van Vliet anderzijds.

In BIJLAGE 2 staat de rode stedelijke grens zoals die door de PvdA aangegeven is tijdens de PvdA workshop. BIJLAGE 3 bevat een van de vele plaatjes uit Ontwikkelingsvisie Noord Holland Noord. De rode grens ligt bij de huidige randweg en het Techno-Park. De Westrand is uitsluitingsgebied voor (verdere) verstedelijking!

Comité Disco Westrand NEE!

Het Comité schaart zich achter de mening dat er geen plaats is voor een stedelijke voorziening als een (mega)discotheek in het uitsluitingsgebied van de Westrand. Het is overigens een misverstand te denken dat het Comité tegen een discotheek in Alkmaar is, integendeel: het Comité wil problemen juist voorkomen door eerst de startvoorwaarden voor een discotheek helder hebben, om pas daarna te zoeken naar een geschikte locatie die kans van slagen heeft.
Hierbij kan goed gebruik gemaakt worden van de resultaten vanuit de Disco Dentank. Deze uitgangspunten zijn helder maar vormen volgens wethouder Van Vliet een belemmering voor exploitatie, zeker in de Westrand.

Bij De Hoornse Vaart en Huiswaard Overstad werden de bewoners tenminste nog betrokken. In Alkmaar West worden de bewoners op voorhand buitenspel gezet.
De overweldigende weerstand vanuit Huiswaard Overstad, maar liefst 1500 handtekeningen, maakte het onmogelijk een discotheek in Huiswaard Overstad te vestigen.

Enkele weken geleden is er ook een handtekeningenactie in Alkmaar West gestart. Uit een steekproef bleek dat 5% voor een discotheek was, 7% geen mening had of niet wilde tekenen en maar liefst 88% tegen de plannen van de gemeente voor de discotheek in de Westrand was.

Uitzonderlijk

Om problemen vanuit de visievorming te voorkomen is de discotheek buiten de ontwikkelingsvisie van de Westrand gehaald. Pas in oktober 2004 zal de disco in een raadsvergadering weer ter sprake komen. Tegen deze tijd zijn de bouwplannen voor de disco al klaar. Inspraak is pas achteraf mogelijk (nadat via artikel 19 toestemming is verleend en de deal definitief rond is) en dan alleen over de inpassing.

Gegeven deze uitzonderlijke gang van zaken ziet het Comité zich genoodzaakt niet de genoemde raadsvergadering af te wachten maar, donderdag 11 maart 2004, de petitie aan te bieden in de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

Vragen

De betrokkenen en omwonenden hebben een aantal vragen:

Ø      Is de Westrand een slechts een ‘zoeklocatie’ voor een discotheek of dienen alle plannen aangepast te worden aan het FEIT dat de discotheek definitief in de Westrand moet komen?

Ø      Wat zijn de startvoorwaarden voor een discotheek?

Ø      Waar zijn de precieze locaties voor en discotheek?

Ø      Waarom hebben betrokken geen inspraak vanaf het moment dat het college ‘voornemens’ is een discotheek te plaatsen in de Westrand conform de Kadernotitie Inspraak en Participatie?

Ø      Waarom dient de huidige ‘rode lijn’ van verstedelijkt gebied bij de N9 verplaatst te worden terwijl alle partijen aangeven dat het gebied groen moet blijven?

Ø      Wat is het draagvlak voor een discotheek nu de bouw van de Waerdse Tempel doorgaat?
(huidige discotheken in en rond Alkmaar hebben moeite hun zalen vol te krijgen)

Ø      Waarom is de discotheek leidend voor de totaalvisie van de Westrand in plaats van ondergeschikt aan de op te stellen uitgangspunten voor de visie?
(de raadscommissie heeft hiertoe niet besloten.

 

Bijlagen:

  1. Gevolgen startnotitie westrand.
  2. ‘Rode lijn’, stedelijke grens volgens PvdA.
  3. ‘Rode lijn’, stedelijke grens en uitsluitingsgebied volgens Provincie.
  4. Meningen uit de buurt.

BIJLAGE 1: GEVOLGEN STARTNOTITIE WESTRAND

Enkele meest in het oog springende kritische doch zeker niet onbelangrijke opmerkingen:

Aanleiding voor het project

In de startnotitie staat dat er ‘wensen’ zijn, zonder te noemen van wie, en dat er geen duidelijke visie is op de Westrand.
Verder heeft de Provincie paal en perk gesteld aan verdere stedelijke bebouwing buiten huidige rode lijn, de N9 en het techno-park, en wil alleen ontheffing verlenen als dit past in een totaalvisie.

Visie

In de commissievergadering SOB van 15 januari 2004 is unaniem besloten dat het gebied groen moet blijven en dat verdere stedelijke bebouwing niet gewenst is.

Wensen

Betrokkenen

Ø      De volkstuinen wachten nog steeds op een contract van de gemeente zodat zij een gedeelte als natuurgebied verder kunnen ontwikkelen. Gedacht wordt aan ecologische ontwikkelingen en samenwerking met scholen om de leerlingen bij de natuur te betrekken middels rondleidingen en een klein stuk voor ‘eigen groente’. Zij willen niet verhuizen.

Ø      De sportaccommodaties hebben aangegeven niet te willen verhuizen (herschikking), er zijn wel wensen voor het vervangen van kleedkamers en kantines.
Alcmaria Victrix heeft met klem aangegeven niet verplaatst te willen worden naar buiten de ringweg van Alkmaar.

College

Ø      Wethouder Van Vliet heeft aangegeven de huidige ‘rode lijn’ van stedelijke bebouwing lopende bij de N9 (ringweg) uit te breiden in de Westrand. Sterker nog, hij suggereert dat dit gebied reeds verstedelijkt is (zie bijlage gewenste rode lijn vanuit PvdA Workshop Westrand). Het is geen geheim dat hij de ‘psychologische barrière N9’ hoe dan ook wil slechten en de Westrand verder wil ‘ontwikkelen’ (bebouwen).

Ø      De wethouder en de PvdA willen de Westrand opknippen in ‘deelgebieden’ om zo al dan niet ‘harde’ stedelijke bebouwing binnen deze (rode lijn) gebieden mogelijk te maken.

Er wordt in gemeentelijke correspondentie impliciet gesuggereerd dat de genoemde wensen mede vanuit de betrokkenen zouden komen. Dit is onjuist.

Het verzoek hierin is dat aangegeven wordt vanuit wiens belangen deze wensen naar voren gebracht worden teneinde een zuiver oordeel te kunnen geven over de noodzaak van veranderingen.

Het is bekend dat veel projectontwikkelaars reeds geïnvesteerd hebben in verdere ‘ontwikkeling’ van de Westrand.


Opgaven

Er is een redelijk goede overgang tussen de stedelijke bebouwing binnen de ring en de Westrand. Bestaande bebouwing in de Westrand dient wel gecamoufleerd te worden om het landschapsbeeld vanuit de Westrand (Het Kleine Groene Hart) naar Alkmaar te versterken.

Er wordt gesproken over:

Ø      Een stedenbouwkundige afronding waarbij een goede overgang ontstaat tussen stad en buitengebied.
Deze overgang is er al bij de N9. Stedenbouwkundige afronding impliceert bouw terwijl hier juist en groene afronding gerealiseerd dient te worden.

Ø      Inpassen van stedelijke voorzieningen zoals kantoren, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, horeca (discotheek)
Dit staat haaks op het uitsluitingsgebied zoals de Provincie bepaald heeft en op de uitspraken van de commissie SOB dat het gebied groen moet blijven en verdere stedelijke bebouwing niet gewenst is.

Ø      Inpassing OV corridor
Uit de PvdA workshop blijkt dat betrokkenen de corridor over de ring wil laten lopen, niet door de Westrand.

Ø      Verminderen barrièrewerking N9

De ontsluiting per fiets en auto is goed. Het is bekend dat de wethouder de N9 als barrière ziet voor verdere stedelijke bebouwing van de Westrand: ‘Desnoods eroverheen of eronderdoor’, de bouwbarrière dient doorbroken te worden.

Het is ook bekend dat het college van Alkmaar bezwaar heeft aangetekend tegen het feit dat de Provincie besloten heeft dat er verdere stedelijke bebouwing plaatsvindt buiten de huidige rode lijn: het uitsluitingsgebied.

Randvoorwaarden en uitgangspunten

Er wordt aangegeven dat er steun vanuit de raadscommissie is voor 16 uitgangspunten. Betrokkenen hebben op de publieke tribune de raadscommissie gevolgd.

Er zijn enkele zeer kritische kanttekeningen te plaatsen bij de volgende punten:

6.      Grens tussen verstedelijkt gebied mag niet wezenlijk wijzigen. Niet aan het nog open buitengebied knabbelen. Overweeg een rode contour te trekken.
De rode contour ligt er al. Waarom moet er een nieuwe contour gelegd worden? Dit geeft carte-blanche om het gebied binnen de PvdA kaart stedelijk te bebouwen en staat haaks op het uitgangspunt dat verdere stedelijke bebouwing niet gewenst is.

7.       Duidelijk onderscheid maken tussen stedelijk en landelijke gebieden.
Dit impliceert dat er, naast het techno-park, reeds stedelijk gebieden zijn in de Westrand. Graag verwijzen wij nogmaals naar de definities van stedelijk gebied van de Provincie zoals vastgelegd in ‘Ontwikkelingsbeeld Noord Holland Noord’ en de huidige grenzen van het verstedelijkt gebied.

9.      Binnen de deelgebieden is ruimte voor herschikking of uitbreiding, ook van nieuwe functies zoals een discotheek
Dit is NIET besloten in de commissievergadering. Eventuele deelgebieden zijn niet benoemd. Bovenstaand suggereert dat de commissie stedelijke bebouwing reeds heeft goedgekeurd en dat obstakels voor verstedelijking (herschikking) verwijderd dienen te worden. Dit is een vrijbrief voor verdere stedelijke bebouwing.

11.  Aandacht voor verzachten barrière werking van de randweg
Is reeds eerder behandelt. Voor sport en recreatie is er geen barrière, voor verdere stedelijke bebouwing wel!

 

Samenstelling werkgroep discotheek

Blijkbaar hebben de raadsleden en commissie SOB reeds ingestemd dat de ‘zoeklocatie westrand’ voor een discotheek opgevolgd is door ‘werkgroep discotheek’ die de discotheek dient in te plannen, voordat de Visie op de westrand af is.

De wethouder heeft haast! (bestuurlijke prioriteit) Wellicht omdat hij vreest dat een (mega) discotheek niet past binnen de totaalvisie van de Westrand.

De werkgroep discotheek ‘wacht niet op de totaalvisie’ en staat naast deze Visie.

 Sterker nog, uit de Startnotitie blijkt:

Dat de werkgroepen, zoals de discotheek wat stedelijke bebouwing is, de “bouwstenen” leveren voor de op te stellen Visie en dat deze werkgroepen NIET vanuit de projectgroep Westrand aangestuurd worden.

 Dit is dus de omgekeerde wereld!

 

Communicatie

Bij wijzigingen van bestemmingsplannen dienen de procedures in de juiste volgorde te geschieden. Ondanks dat het college eindverantwoordelijk is, kan zij zich beroepen op de besluitvorming van de raadsleden.

In het kader van mogelijke vrijstelling volgens artikel 19, lid 1 van de Wet Ruimtelijke Ordening is de gemeente verplicht, op grond van artikel 6a van deze Wet, de bevolking en belanghebbenden hierin te betrekken (inspraakprocedure). Alkmaar kent hiervoor de zogenaamd ‘Kaderregeling Inspraak en Participatie’. Bewoners en belanghebbenden dienen reeds bij ‘voornemens’ tot ontwikkelingen betrokken te worden.

Het is verbazingwekkend hoe het college tracht deze inspraakprocedure, de inspraakprocedure bij het ‘Ontwikkelingsbeeld Noord Holland Noord’ en de besluiten van de commissievergadering te omzeilen.

In de Startnotitie wordt aangegeven dat:

Ø      Het NIET mogelijk is om betrokkenen werkelijk input te laten leveren bij de beleidsontwikkeling

Ø      Dat de politiek zich NIET verbindt aan de resultaten uit eventueel te voeren gesprekken.

Ø      Advies welkom is maar de politiek zich het recht behoud het advies naast zich neer te leggen.

Daarmee is het recht op inspraak een wassen neus!


Bovenstaande correspondentie is verstuurd naar alle raadsleden van Alkmaar voor aanvang van de SOB vergadering van 11 maart 2004.

RSH <maart  2004>

<terug>