Spreekrecht

Raadscommissievergadering SOB 1 juni 2004
Renate Heijstra

Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen' & Comité Disco Westrand NEE!


 

Spreekrecht SOB (1)

 

Spreekrecht Raadsommissievergadering Stadsontwikkeling en Beheer (SOB)
1 juni 2004
Renate Heijstra

namens Buurtoverleg De Hoef Geestmolen en Comité Disco Westrand NEE!

 

Geachte commissieleden,

Langs deze weg wil ik even de aandacht vestigen inzake het ‘voorbereidingsbesluit Geestmolen’ en het ‘voorbereidingsbesluit Bergermeerpolder’ van vandaag 1 juni en de ‘Nota Westrand’ van donderdag 3 juni 2004.

In de loop der tijd hebben we kennis kunnen maken met de sluwheid van het College van B&W. Het College dat ogenschijnlijk geen kans onbenut laat hun zin door te drijven.

Vo orbereidingsbesluit Geestmolen

Voor verder ontwikkeling van het gebied is een nieuw voorbereidingsbesluit nodig waartegen op zich geen bezwaren zijn. Het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen gaat er wel vanuit dat hierbij de oorspronkelijke “Geestmolen, Nota van Uitgangspunten” gehanteerd wordt.

Tevens is nog geen antwoord gegeven hoe het kan dat bouwhoogten zo maar achteraf in een nieuwe -niet goedgekeurde Nota- stiekem verhoogd kunnen worden.

Wij verzoeken de Raad het volgende:

Ø     Goedkeuring voorbereidingsbesluit met als kanttekening dat de oorspronkelijke “Nota van Uitgangspunten” als basis dient.

 

Nota Westrand

Misschien voor jullie een formaliteit, maar in geval van onzorgvuldig handelen een groot gevaar voor eerder vastgestelde uitgangspunten en genomen beslissingen.

Dit vooral met betrekking tot het behoud van het groene karakter in de Westrand.

De mening van de Provincie Noord-Holland over de Westrand is heel helder:

Ø     De Westrand is uitsluitingsgebied voor verdere stedelijke bebouwing. De Westrand blijft vrij van verdere verstedelijking.

Ø     De ‘rode grens’ van verstedelijking ligt bij de N9 en het bij de grenzen van het huidige Techno Park.

Ø     Het gebied ten westen van Alkmaar maakt onderdeel uit van de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur.

 

De tekst in de ‘Nota westrand Alkmaar’ en het bijgevoegde ‘ballon’kaartje zijn niet alleen suggestief en onprofessioneel, maar zijn zelfs geheel onjuist!

Ballon 2 dient zich te beperken tot het Techno-Park. (stedelijk gebied)

Ballon 3, het uitsluitings- en overgangsgebied loopt door tot aan de N9 (inclusief enkele stedelijke voorzieningen, zoals een ijsbaan en wielerbaan) en mag geen algemeen stedelijk karakter krijgen!


Het College van B&W probeert echter de volgende punten ‘door te drukken’ vóórdat de provincie met het definitieve streekplan komt:

Ø     De rode contour bij de Bergermeer moet verder verplaatst worden tot en met de door te trekken Huiswaarderweg.

ð     Ofwel: verdere bebouwing van het groene gebied in de Westrand!

Ø     De uitsluitingsgebieden voor verstedelijking binnen de HAL gemeentegrenzen moeten komen te vervallen.

ð     Ofwel: bouwen tot aan de gemeentegrenzen?!

 

Tevens wordt de voorgestelde ‘stedenkundige afbouw’ gezien als mogelijkheid tot verdere verstedelijking in plaats van het aanbrengen een groene of recreatieve buffer: De natuurlijke en vastgestelde rode contour van de N9 zal en moet ‘ genomen’ worden zoals ook maar weer blijkt uit bijgevoegd ‘ballon’kaartje!

Al deze uitingen staan haaks op de uitgangspunten van een conserverend en behoudend beleid ten aanzien van de Westrand!

Ik maak mij zorgen om de alertheid van de Raad die dit soort dingen zou moeten kunnen doorgronden. Soms erg moeilijk ook als je verstoken blijft van informatie.

 

Wij verzoeken de Raad het volgende:

Ø     De vertrekpunten onder beleidskader aan te passen conform het Provinciaal Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord.

Ø     Vastleggen dat er geen verdere verstedelijking of zoekgebieden voor stedelijke voorzieningen mogen plaatsvinden in de uitsluitingsgebieden in de Westrand.

 

Voorbereidingsbesluit Bergermeerpolder

Het voorbereidingsbesluit Bergermeerpolder hangt nauw samen met de nota Westrand. Sterker nog: de Bergermeerpolder maakt deel uit van de Westrand!

Wij verzoeken de Raad het volgende:

Ø     Goedkeuring voorbereidingsbesluit met de volgende wijzigingsvoorstellen:

-         Sluit de Huiswaarderweg direct aan op de Jan Ligthartstraat ter ontsluiting van het Techno-Park. Zo wordt veel groen behouden.

-         Handhaaf de weilanden in het gearceerde gebied.

-         Geef aan dat de huidige ‘rode contour’ vast staat en dus niet verder mag opschuiven het groene gebied in.

U was recentelijk unaniem met elkaar overeengekomen dat de gehele Westrand (en dat inclusief de Bergermeerpolder) groen zou blijven en groenzones versterkt zouden worden en dat verdere verstedelijking binnen de huidige uitsluitingsgebieden niet zal plaatsvinden.

 

Als laatste doe ik een beroep op de Raad:

Blijf bij uw genomen besluiten zodat de Westrand behoed wordt voor verdere verstedelijking!


ReK <juni 2004>

<terug>