Spreekrecht

Raadscommissievergadering SOB 11 maart 2004
Rens Kleverlaan Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen' Westrand

 

Geachte voorzitter, geachte raadsleden,

(11 maart 2004)

Mijn naam is Rens Kleverlaan, voorzitter van het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen. Het is niet de eerste keer dat ik hier namens bewoners sta.

En dat is jammer. Ik ben van mening dat bij normale uitvoering van de kaderregels voor communicatie, inspraak en participatie de mening van de burgers, in de daarvoor bestemde overleggroepen, veel eerder gehoord had moeten worden.

Waarom nu spreekrecht over de Westrand en met name de (mega)discotheek, en niet volgende maand?

De ‘startnotitie’ is immers ‘doorgeschoven’.

Ik constateer dat inspraak vlak voor behandeling van een onderwerp eigenlijk geen nut heeft. De vergaderingen zijn immers altijd overvol en de meningen zijn vooraf al bepaald waardoor ‘spreekrecht’ door sommigen als lastig ervaren wordt. Spreekrechtstukken worden pas ‘achteraf’ overhandigd als de besluiten reeds genomen zijn waardoor spreekrecht vaak ‘mosterd na de maaltijd’ is.

Gelukkig is de Westrand met de (mega)discotheek verplaatst naar volgende maand zodat u als raadslid nu WEL iets met de mening van de burgers kunt doen binnen uw fractie.

De Westrand en de (mega)discotheek

Wat zijn de gemaakte afspraken in de commissie vergadering SOB van 15 januari 2004?

Ø  De Westrand blijft groen. Ofwel geen verdere (stedelijke) bebouwing: hier valt een discotheek ons inziens OOK onder.

Ø  De wethouder zou ‘aan de slag gaan’ en met een nieuwe discussienota komen.

Welke besluiten hebben de toehoorders gemist:

Ø  Project discotheek (tweede fase?): van ‘zoeklocatie’ naar werkgroep

Ø  Discotheek is leidend voor de visie van de Westrand: deze vormt met ‘andere werkgroepen’ de ‘bouwstenen’ waar de visie van de Westrand op aangepast dient te worden. Is dit niet de omgekeerde wereld?

Ø  Het definitieve besluit voor verder ‘ontwikkelen’ ofwel bouwen in de Westrand.

Hoe zou het normaliter moeten gaan. Als voorbeeld de (mega)discotheek:

  1. ‘Ontwikkelingsplan Noord Holland Noord’ van Provincie (medio 2004).
  2. Definitief ‘Streekplan’ van Provincie (begin 2005): Kaders zijn helder.
  3. Als afgeleide hiervan ‘Structuurvisie Westrand’: wat kan wel en wat kan niet (2005).
  4. Alle eisen en randvoorwaarden voor eventuele bebouwing (zoals discotheek) helder waarin alle betrokkenen aan hebben deelgenomen in zich in kunnen vinden.
  1. Beoordeling of een (mega)discotheek überhaupt ‘past’ in de Westrand.
  2. Pas bij een ‘go’: optuigen van de projectorganisatie voor implementatie: werkgroep.

Hoe gaat het binnen Alkmaar:

  1. De Discotheek wacht niet de op visie: de werkgroep discotheek wordt gestart.
  2. De zoeklocatie en eisen voor een discotheek vindt plaats zonder inspraak van betrokkenen.
  3. De Structuurvisie Westrand gaat aangepast te worden aan de bouw van de discotheek.
  4. Inspraak (“Participatie?”) pas in het allerlaatste stadium.

Wat NOG merkwaardiger is in dit geheel:

Ø     De werkgroep Discotheek maakt GEEN onderdeel uit van de structuurvisie Westrand, maar valt WEL binnen dit budget.

Ø     Binnen de Structuurvisie is er wél ruimte voor tijdige inspraak en participatie; binnen de “realisatie” van de discotheek niet!

 

Wat betekent dat Inspraak en Participatie?

Inspraak en Participatie betekend dat ALLE betrokken vanaf het begin (voornemens dan wel inventarisatie) betrokken worden bij de besluitvorming en niet, zoals bij de discotheek, pas achteraf mogen praten of de INPASSING.

Waarom worden de betrokkenen in West, in tegenstelling tot Hoornse Vaart en Overstad, hierin geweerd? Waar bent u als raadslid bang voor? Of laat u zich blindelings leiden door het college of de wethouder?

Wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken?

U bent als raadslid verantwoordelijk voor de gang van zaken, voor de accordatie van voorstellen van college of wethouders.

Met betrekking tot de Westrand, maar in het bijzonder de discotheek:

WAAROM?

(ik richt me tot de voltallige raad):

Ø  Laat u de huidige rode grens los zodat er stedelijke bebouwd kan worden: Wat is er gebeurd met het unanieme besluit dat de Westrand groen zou blijven?

Ø  Geeft u opdracht voor een apart project voor de realisatie van een discotheek buiten alle bestemmingsplannen om? Wat is er gebeurd met de ‘zoeklocatie’?

Ø  Gaat u in TEGEN de wensen en eisen van 88% van de bewoners in West? (geen disco)

Ø  Gaat u in TEGEN de wensen van de amateur-tuinders? (niet verhuizen)

Ø  Gaat u in TEGEN de wensen en eisen van de milieuorganisaties? (groen (be)houden)

Ø  Gaat u in TEGEN de wensen en eisen van de middenstand in West? Die zitten echt niet te wachten op een TWEEDE discotheek vlak naast Let’s Get Loud.

Ø  Gaat u in TEGEN de Provincie? Zij bestempelen de Westrand als ‘uitsluitingsgebied’ voor verdere verstedelijking zoals een discotheek.

Ø  Gaat u in TEGEN de Wet Ruimtelijke Ordening en stelt u de Kaderregeling Inspraak en Participatie voor de discotheek buiten werking?

Zonder zeer goede redenen en onderbouwing maakt u zichzelf in de ogen van de burgers ongeloofwaardig. U schaadt bij instemming van bovengaand ernstig het vertrouwen dat de kiezers in u gesteld hebben.

 

Weet u wel wie nu eigenlijk wat wil in de Westrand, en vooral waarom?

Maar het is nog niet te laat. Voor het besluit volgende maand wil ik afsluiten met:

Beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald!


RSH <maart  2004>

<terug>