Nota Westrand Alkmaar

Aan: Commissievergadering SOB, d.d. 3 juni 2004
Betreft: Agendapunt 19: Nota Westrand Alkmaar
Van: Buurtoverleg De Hoef Geestmolen i.s.m. ComitÚ Disco Westrand NEE!


Kanttekeningen bij opgesteld beleidskader en bijgevoegde tekening

Visie Provincie

De Provincie stelt in het ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord dat in de Westrand, het gebied ten westen van de N9, geen verdere verstedelijking mag plaatsvinden. Dit houdt in geen verdere uitbreiding van het Techno Park, geen nieuwe stedelijke voorzieningen zoals een (mega) discotheek ten westen van de N9.
De N9 vormt de natuurlijke afbakening tussen de stad en de buitenrand: de rode contour

Het College van B&W te Alkmaar heeft bezwaar gemaakt tegen het ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord.

Visie bewonersorganisaties en Animo

Tegen de plannen van het College van B&W, zoals verdere uitbreiding van het Techno-Park en volledig doortrekken van de Huiswaarderweg, die ten koste gaan van het beschermde groene landelijke gebied, is vanuit de Alkmaarse en Bergense bevolking, evenals vanuit Animo, grote weerstand.
Doortrekken van de Huiswaarderweg als ontsluiting van het Techno Park is bespreekbaar maar dient dan wel met een korte bocht aan te sluiten op de Jan Ligthartstraat om het landschap zo veel mogelijk te ontzien.

Uitkomsten workshop PvdA vanuit alle betrokken organisaties:

ě      Verdere stedelijke bebouwing, zoals een disco, kan beslist NIET in het stuk tussen het techno-park en de Olympia-weg.
Alle aanwezigen waren van mening dat de locatie voor een eventuele disco Kooimeer Plaza zou moeten zijn (behoudens de aanwezige PvdA raadsleden).

ě      Geen van de sportvoorzieningen of amateur-tuinders willen verhuizen. Hiermee kan men 'herschikking' (met name de beoogde herschikking van het gehele gebied) verkeerd opvatten. Fusies waren niet gewenst.

ě      Alle aanwezigen zijn van mening dat de rode grens duidelijk bij de ringweg N9 en het Techno-Park ligt. Dit conform de uitgangspunten van de Provincie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord, 2004


ReK <juni 2004>

<terug>