Spreekrecht

Raadscommissievergadering SOB 11 maart 2006
Renate Heijstra Comité Disco Westrand NEE! Westrand

Geachte voorzitter, geachte leden van de Raad,

De bewoners in Alkmaar West, verenigd in het Comité Disco Westrand NEE!, constateren tot onze ongenoegen dat in discussies en verslagen rond de Westrand niet wordt geschroomd de werkelijkheid te verdraaien. Met name wethouder Van Vliet probeert de burgerij én de Raad op een dwaalspoor te brengen.

Wethouder Van Vliet spreekt van “een rommelzolder” als hij het over de Westrand heeft. Hij wil daarmee kennelijk suggereren dat er aan dit gebied niets meer te verpesten valt.

Even suggestief is de term “reeds verstedelijkt”. Deze term strookt niet met de werkelijkheid en zeker niet met de stelling van Provincie, bestuur en gemeenteraad. Deze vinden dat het betrokken gebied absoluut geen verstedelijkt karakter moet krijgen!

Dan ineens is daar de aanduiding “muziekcentrum” van de PvdA waarmee men probeert de burgers én de raad op het verkeerde been te zetten. 

Wij vragen ons af wat daarachter steekt. Er is immers al een goed functionerend muziekcentrum in Alkmaar West. Evenals een disco trouwens.

Wethouder Van Vliet spreekt van”een kruiwagen vol belangen” en suggereert dat het gaat om belangen van anderen zonder ook maar enigszins aan te geven wie die anderen dan wel zouden zijn.

De wethouder lijkt niet echt geïnteresseerd te zijn in de meningen en wensen van de bewoners, bedrijven van Alkmaar West, van de commissie SOB, van de sportverenigingen, van de amateurtuinders, van de Provincie et cetera.

Dit versterkt het vermoeden dat het om zijn eigen belangen gaat. Mocht dit niet het geval zijn dan zien wij een duidelijk antwoord van de wethouder tegemoet.

Door het loskoppelen van de discussie over de eventuele discotheek van de discussie over de inrichting van de Westrand, lijkt het erop dat de wethouder de disco, koste wat het kost, erdoor wil drukken.

Het schema in de startnotitie Westrand spreekt in dit opzicht boekdelen:

Tijdstip

Activiteit

Februari 2004

Besluitvorming B&W over plan van aanpak

Maart 2004

Besluitvorming B&W over:

-         Locatiekeuze

-         Randvoorwaarden en wensen

-         Selectieprocedure

April 2004

Gesprekken met potentiële kandidaten

April/mei 2004

Potentiële kandidaten dienen globaal plan voorstel in

Juni 2004

Selectie van kandidaat die wordt uitgenodigd om een plan verder uit te werken

Juli/Augustus 2004

Uitwerking plan door kandidaat

September 2004

Beoordeling uitgewerkt plan. Voldoet het aan de B&W vastgesteld uitgangspunten en randvoorwaarden. (Rijp voor inspraak?)

Oktober/November 2004

Inspraak op uitgewerkt plan discotheek

December 2004

Besluitvorming B&W

Vanaf Januari 2005

Indienen bouwaanvraag en doorlopen noodzakelijke procedure

Na medio 2005

Gronduitgifte als bouwvergunning onherroepelijk is afgegeven

Volgens de ‘Kadernotitie Inspraak en Participatie’ behoren bewoners en betrokkenen vanaf ‘voornemens’ dus samen met de gemeente op zoek te gaan naar een locatie voor de discotheek en samen de plannen van de ondernemers te bestuderen.

Het Comité Disco Westrand NEE! heeft zich hiervoor schriftelijk aangemeld.

Hierbij doen wij een oproep aan de politieke partijen, met name PvdA, CDA en OPA, maar ook D66 en VVD om achter hun standpunt te blijven staan. Het standpunt dat de Westrand groen moet blijven!

Het groen houden van de Westrand brengt met zich mee dat een discotheek hierin niet passend is. Het stuk ten westen van de N9, behoudens het ‘Techno-Park’, is volgens de provincie ‘uitsluitingsgebied’ van verstedelijking.

Dat wil zeggen dat het zijn groene karakter moet blijven behouden en dat een stedelijke voorziening zoals een (mega)discotheek niet mogelijk is.

De locatie, waaronder Claus Party House, is dus NIET geschikt voor verstedelijking! (lees mega-discotheek)


RSH <maart 2004>

<terug>