Spreekrecht

Raadscommissievergadering SOB 8 april 2004
Renate Heijstra Comité Disco Westrand NEE! Discotheek

Geachte leden van de Raad,

Over de Westrand en de zoeklocatie voor de disco is al veel gezegd en vooral veel gezwegen.

Desalniettemin wil het Comité Disco Westrand NEE! van deze gelegenheid gebruik maken om wat netelige kwesties aan u voor te leggen.

Alkmaar moet de broekriem aanhalen!

Er is een begrotingstekort en daarnaast heeft de wethouder Van Vliet gezegd geen cent in de discotheek te willen steken.

Hoe is dit te rijmen met de zwaar opgezette (lees dure) projectorganisatie voor de discotheek zoals beschreven in de startnotitie als je ieder dubbeltje moet omdraaien?

Waar praten we eigenlijk over?

Wat er moet komen wordt ook steeds onduidelijker. Mega-discotheek, discotheek, multifunctionele discotheek, multifunctionele discoachtige muziekvoorziening of een muziekcentrum?

Het uitgangspunt was vier jaar geleden een (grote) discotheek met als grootste doelgroep Alkmaar Noord.

Wat is de noodzaak voor een (tweede) discotheek in de Westrand?

Er is al een discotheek in de Westrand en er is al een muziekcentrum in Alkmaar West.

Naast het feit dat de behoefte aan een discotheek in de Westrand bijzonder laag is, is de Westrand een van de slechtste locaties hiervoor. Dit is te lezen in ons vorig schrijven dat iedereen van ons ontvangen heeft.

Bovendien is de Westrand door de Provincie bestempeld als uitsluitingsgebied voor verdere verstedelijking zoals een discotheek.

Hoera! Er komt een HAL-discotheek!

Er is goed nieuws voor de politiek en de Alkmaarse jongeren. Op steenworp afstand van de Alkmaarse grens komt al in 2005 een grote, multifunctionele muziekvoorziening:

Ø     De Waerdse Tempel

Deze komt tegemoet aan alle wensen en eisen: een van de veiligste discotheken van Nederland, voorzien van een multifunctioneel muziekpodium met een brede  programmering, oefenruimte voor bands en ruimte voor 2.000 personen wat wil je nog meer?

Vanmiddag heeft wethouder De Boer van Heerhugowaard overleg gehad met wethouder Van Vliet. De Boer zou Van Vliet nog eens de voordelen uitleggen van de HAL‑discotheek voor de gemeente Alkmaar.

Wat wordt het, wat doet Alkmaar?

Omarmen we een HAL-discotheek, of gaan we elkaar kapot concurreren en blijven we tegen beter weten in zoeken in de Westrand?

Wat gebeurt er met de petitie en de handtekeningen?

In Huiswaard-Overstad waren 1322 handtekeningen genoeg om de discotheek af te blazen. Hoe zit het met de 1865 handtekeningen in Alkmaar West?

Blijven deze in de kast liggen of worden deze nog meegenomen in de besluitvorming?

Wij zouden zeggen: ‘Gelijke monniken gelijke kappen!’

Wat is wijsheid?

Van Vliet zegt voor de discotheek ‘Slechts de opdracht van de Raad uit te voeren’.

Goede politiek houdt in dat je soms ook dingen moet kunnen loslaten als de noodzaak niet langer bestaat.

In het geval van de discotheek hebben de ontwikkelingen elders de noodzaak voor een discotheek in de Westrand ingehaald.

 

Bij deze de oproep aan de Raad om de opdracht voor de zoeklocatie voor een discotheek in de Westrand terug te nemen!

 

Alkmaar, 8 april 2004

Namens Comité Disco Westrand NEE!


Alkmaar 28 maart 2004

Als voorbereiding op de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zetten wij alle argumenten van de burgers in Alkmaar West tegen een (eventuele) discotheek in de Westrand op een rijtje.

1.       ‘Discotheek’ of ‘Multifunctionele discoachtige muziekvoorziening’?

Ø      In eerste instantie werd gesproken over een ‘mega-discotheek’ voor 1.500 tot 2.500 bezoekers.

Ø      In tweede instantie werd gesproken over een ‘grote’ discotheek voor hoogstens 1.500 bezoekers waarin extra randvoorwaarden zoals extra functionaliteiten niet gewenst waren.

Ø      Weer later werd dit omgevormd tot een ‘Multifunctionele discotheek’ waarin wél extra functionaliteiten mogelijk waren.

Ø      Vervolgens wordt (door de PvdA) gesproken over een ‘Multifunctionele discoachtige muziekvoorziening’ voor maximaal 600 tot 750 bezoekers.

Ø      Het laatste bericht (PvdA) is dat er een muziekcentrum moet komen.

Conclusie: Het is niet duidelijk wat er nu moet komen. Het is onduidelijk hoe de veranderingen zich verhouden tot de uitgangspunten van de wens voor een (grote) discotheek van de Alkmaarse jongeren. Dit moet eerst helder zijn wil men een besluit kunnen nemen.C

 

2.      De noodzaak voor een (tweede) discotheek in de Westrand is niet helder.

Ø      Er is een goedlopend muziekcentrum in Alkmaar West en er is al een discotheek in de Westrand die de beoogde functies wil exploiteren.

Ø      Er zijn veel discotheken in de nabijheid. (Schagen en Uitgeest). In 2005 aan de Alkmaarse grens de HAL-discotheek de Waerdse Tempel die de oplossing is voor de vraag vanuit de jongeren.

Ø      Uit een steekproef blijkt dat 85% van de ondervraagden in Alkmaar West tegen een discotheek is en dat 5% voor een (mega) discotheek in de Westrand is.

Conclusie: Er is geen behoefte aan een sterk afgeslankte en overbodige ‘Multifunctionele discoachtige muziekvoorziening’.

3.      Toestemming voor een discotheek in de Westrand is uitermate onzeker.

Ø      De Provincie heeft de Westrand als specifiek ‘uitsluitingsgebied’ aangemerkt. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen of stedelijke uitbreidingen als een ‘discotheek’ of een ‘Multifunctionele discoachtige muziekvoorziening’ zijn hier niet aan de orde.

Conclusie: Een discotheek kan onmogelijk passen in het groene, niet verder te verstedelijken, uitsluitingsgebied De Westrand.

4.      Gelijkheidsprincipe.

Ø      De bewonersorganisaties in Overstad konden wél van meet af aan meepraten over de locatie en de invulling. De bewoners uit Alkmaar West zijn buitenspel gezet.

Ø      Er zijn 1865(!) handtekeningen in Alkmaar West opgehaald tegen de zoeklocatie in de Westrand.

  De 1322 handtekeningen in Overstad waren meer dan genoeg om deze doellocatie voor een discotheek te schrappen.

Conclusie: De locatie Westrand kent meer weerstand dan in Overstad en kan, als men eerlijk is naar alle burgers toe, niet meer als reële keus aangemerkt worden.

5.      Overlast.

Ø      Meer geluidsoverlast in de nabijgelegen woongebieden bij bezoeken en verlaten discotheek (brommers, scooters, schreeuwen, af- en aanrijdende auto’s).

Ø      De horecaroute vanaf de binnenstad loopt dwars door woonwijken op tijden dat de bewoners willen slapen (’s nachts tussen 11.00 en 06.30).

Ø      De overlast beperkt zich niet tot vrijdag en zaterdagavond/nacht/morgen.

Ø      Meer parkeeroverlast in de omgeving: nu is er al vaak een tekort aan parkeerruimte waardoor in de nabijgelegen woonwijken geparkeerd wordt met alle overlast van dien.

Ø      Men heeft nu al last van vandalisme, voortkomend uit de bestaande voorzieningen.

Ø      Overlast van dronkenschap en drugsgebruik kan alleen maar toenemen.

Conclusie: Een discotheek in de Westrand leidt tot een drastische kwaliteitsvermindering van het woongenot in de betrokken woonwijken.

6.      Onveiligheid.

Ø      Discotheken trekken vaak bepaalde groepen aan uit het criminele circuit. De huidige discotheek heeft al tot een toename van inbraken geleid in nabijgelegen publieke voorzieningen en woonbuurten.

Ø      Men moet door enkele donkere gebieden en ‘enge’ tunneltjes fietsen (wordt nu al als erg onveilig ervaren).

Ø      Er zijn discotheekbezoekers die zorgen voor vandalisme langs de doorgaande route. De route loopt dwars door woonwijken die daarmee erg gevoelig zijn voor vandalisme (wekelijks vernielde bushokjes en auto’s).

Ø      Het is onduidelijk hoe de veiligheid gegarandeerd kan worden. Permanente politiebewaking in de tunneltjes en in de aanliggende wijken is te duur.

Conclusie: Door de ligging is de veiligheid niet te garanderen. Niet voor de discobezoekers en niet voor de bewoners in aanliggend woonwijken.

7.      Voorwaarden voor een ‘discotheek’ of ‘Multifunctionele discoachtige muziekvoorziening’.

Ø      Niet nabij een woonwijk.

Ø      Doelgroep Alkmaarders: dicht nabij het centrum en de doelgroep (Alkmaar Noord).

Ø      Voldoende parkeerruimte.

Ø      Geen inbraakgevoelige voorzieningen in de buurt (zoals scholen of sportcomplexen).

Ø      Goed bereikbaar, ook met openbaar vervoer.

Ø      Veilige routes en goede aan- en afvoerwegen.

Ø      Een disco binnen een daarvoor bestemd bestemmingsplan (niet in de polder of uitsluitinggebieden).

Ø      Extra parkeerruimte voor 500 tot 750 plaatsen nodig.

Ø      Een nieuwe Discotheek moet passen binnen het regionale aanbod van discotheken.

Conclusie: Een discotheek of ‘Multifunctionele discoachtige muziekvoorziening’ in de Westrand kan niet voldoen aan bovengestelde voorwaarden.

Bovenstaande opsommingen zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten van de Disco-Denktank en uit gesprekken met ondernemers en bewoners van Alkmaar West.

Toetsingscriteria Westrand

Bij het opstellen van de toetsingscriteria tussen de locaties Overstad en Westrand zijn alleen de Disco-Denktank, omwonenden en tegenstanders van een discotheek in Overstad betrokken geweest.

Onderstaand de onderbouwde gecorrigeerde criteria voor de locatiekeuze Westrand.

(gebaseerd op ‘Notitie locatiekeuze discotheek Alkmaar’, 7 oktober 2003, besluitenlijst 3.22417 V.Vliet.)

 

Criterium

Locatie Westrand

Opmerking

Ontwikkelingskansen

-

Een extra discotheek in de Westrand bedreigt de aanwezige ondernemers en is een extra aanslag op het nabijgelegen ‘Kleine Groene Hart’.

Relatie met gemeentelijk beleid

-/0

Het college wil verdere verstedelijking, maar de provincie heeft dit gebied als beschermd uitsluitingsgebied bestempeld waarin nieuwe stedelijke voorzieningen niet gewenst zijn.

Looproutes

-

De doorgaande routes lopen dwars door woonwijken wat een extra onevenredige belasting voor deze wijken met zich meebrengt.

Afhankelijkheid planontwikkeling

-/0

Een discotheek moet passen in het op te stellen bestemmingsplan en voldoen aan het streekplan waarin uitbreiding van stedelijke voorzieningen niet gewenst is.

Bereikbaarheid

0

Door ligging matig bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

Parkeren

 

Er is nu reeds een ernstig tekort aan parkeerplaatsen tijdens evenementen waarbij vaak in de nabijgelegen woonwijken geparkeerd wordt.

Bruisende Binnenstad

-

Ver gelegen van de binnenstad dus geen toevoeging aan de ‘bruisende binnenstad’.

Nabijheid woningbouw

0

Er staan enkele woningen pal naast de doellocaties. Ook zijn woonwijken nabij gelegen.

Sociale veiligheid routes

-

Door fietstunneltjes en ‘stille’ stukjes zonder woningen is de veiligheid niet te garanderen.

Openbaar vervoer

-

Te ver gelegen van spoorwegstations. Geen openbaar vervoer bij sluitingstijd.

Bijdrage economische groei

-/0

Een extra discotheek heeft een nadelige invloed op de aanwezige middenstand.

Eigendom

0

Het aaneensluitend gemeentelijk eigendom is niet groot genoeg voor de noodzakelijke voorzieningen.

Legenda:         positief         +

                        negatief         -

                        neutraal         0

Conclusie: Naast het feit dat de behoefte aan een discotheek in de Westrand bijzonder laag is, is de Westrand een van slechtste ‘(zoek)locaties’ voor een eventuele nieuwe discotheek of ‘Multifunctionele discoachtige muziekvoorziening’.

Comité Disco Westrand NEE!


RSH <april 2004>

<terug>