Uitgangspunten Westrandgroep

De Westrandgroep is op 11 mei 2005 bij elkaar gekomen.

Hieraan namen deel:
Animo, bewonersorganisaties uit Alkmaar West, vertegenwoordigers OSA-Overleggroep Westrand, Comité Disco Westrand  NEE!, natuurbeheerders, Volkstuinvereniging de Kromme Sloot.

Uit deze bijeenkomsten zijn de volgende standpunten naar voren gekomen:

Behoud kernkwaliteiten

De basiskwaliteit van de Westrand, het open weide gebied, dient prioriteit te houden bij verder ontwikkelingen en dient in een structuurvisie en nieuwe bestemmingplannen te worden vastgelegd. Bosbeplanting is niet passend; niet alleen vanwege het uitzicht maar ook vanwege een ongunstig effect op de weidevogels. Ook uitbreiding van het golfterrein heeft dit ongunstige effect.

De weidegrond kan op een ecologisch manier beheerd worden. Natuurmonumenten (maar ook anderen) zijn hiertoe zeer bereid. Eventueel moeten die gebieden opnieuw verworven worden op projectontwikkelaars. De grond is voor projectontwikkelaars ook niet meer interessant als duidelijk is dat een conserverende bestemming blijvend is. 

Geen verdere verstedelijking

De stedelijke grens is en blijft de N9 (met uitzondering van het bedrijventerrein Bergermeer I). Zoals ook is vastgelegd in het Streekplan ‘Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord’. Opschuiven van die grens verder naar het westen werken ongewenste ontwikkelingen (zoals verstedelijking en ongecoördineerde bouw) in de hand. De doorgetrokken Huiswaarderweg zien wij als niet gewenst, evenals verdere uitbreiding van het bedrijventerrein Bergermeer.

De Olympiaweg, Robonbosweg en de Bergerweg krijgen een uitnodigende en landelijke uitstraling. Ze vormen de poort naar de westrand. Bestaande bomen dienen behouden te blijven en verlichting (neonverlichting) dient beperkt te zijn. Het doortrekken van de beide wegen (ook voor de bus online) is niet gewenst; er zijn andere groen en geldbesparende alternatieven voor een snelle busverbinding (via de vluchtstrook van de N9 bijvoorbeeld).  

Gepaste (landelijke) bebouwing

Nieuwbouw aan de Robonsbosweg (Pabo-terrein), oostkant Olympiaweg (Claus Party huis, gronddepot het driehoekig oefen-hockeyveldje tegenover Willem Bleau) is mogelijk onder voorwaarden. De bouwhoogte mag niet storend voor de het gezicht vanuit het westen.
Voor de Olympiaweg 3 lagen, op het Paboterrein misschien, 5 lagen.

De architectuur moet passend zijn (landelijk; hout en baksteen i.p.v. beton en spiegelglas, puntdaken i.p.v. platte daken ed.) evenals de functie. Een sporthotel zou passen binnen deze mogelijkheden (sport en recreatie). Op het oefenveldje zou een campus kunnen staan (dit moet dan wel voorzien worden van een goed beeldkwaliteitplan).

Deze ontwikkelingen dienen wel (financieel) ten goede te komen aan het behoud van het open weidegebied (groen voor rood).

Nieuwe grote stedelijke functies zijn hier expliciet ongewenst daar zij het karakter aantasten.

Bestaande bedrijfjes en verenigingen (Filmpartners, KNVB, Soli Deo Gloria,duivenvereniging en dergelijke) kunnen blijven gehandhaafd op hun locatie al dan niet in opgewaardeerde vorm. Ook de volkstuinen en sportvelden (hockey) kunnen blijven waar ze zijn.

Wel dient aandacht besteed te worden aan voldoende parkeerplaatsen, met name tijdens de piekuren in het weekend. 

Ontsluiting van het weidegebied

De Westrand moet toegankelijk gemaakt worden. Er zijn al diverse inventarisaties gemaakt (Lopende Zaken, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, etc.). Picknickplaatsen met bankjes maken het nog meer aantrekkelijk.

Concreet is gesproken over:

-         Een smal fietspad achter de sportvelden (plan Leefbaar Alkmaar). Met ontsluitingen bij het CBR, de camping, de Batavier of de Groeneweg.

-         Een wandelpad langs de camping (Sluispad) langs de Dode Vaart en verder terug langs de Volkstuinen langs Kromme Sloot of verder richting de Wimmenumermolen. De kantine van de volkstuin Kromme Sloot kan daarbij zelfs dienen als koffiegelegenheid.

-         Een route langs het meertje op het bedrijventerrein Bergermeer richting Sluispolderpad.

 

Aansluiting op ecologische verbindingen van Alkmaar en EHS

De ecologische verbindingen met Alkmaar dienen aandacht te krijgen. Oevers moeten verbreed worden (zie Groenbeleidsplan Alkmaar). De verbinding tussen de twee kerngebieden Viaanse molen en het meertje op het bedrijventerrein kan een grotere natuurwaarde krijgen en gecombineerd worden met recreatieve mogelijkheden. Een doorgetrokken Huiswaarderweg is hierbij wel een onmogelijk groot obstakel. Dat geldt ook voor de “korte bocht” (verbinding met de Jan Ligthartstraat). We zien graag een brede verbindingszone ten noorden van Molensloot met een schrale, bloemrijke inrichting die aansluiting heeft op de Loterijlanden.

Een parkachtige opzet rond de sportcomplexen en de Olympiaweg sluit goed aan bij het Egmonderhout.

Toelichting : Rood: bouwlocaties (sporthotel), Groen:  open weidegebied (en sportvelden) , Streeplijn
 (groen en bruin): te ontwikkelen fiets en voetpaden. Groen gearceerd:  ecologische verbindingen


RSH <mei 2005>

<terug>