Aan het college van b en w en de gemeenteraad van Alkmaar

Breedstraat 50

1811 HG Alkmaar

                                                                                                                    Alkmaar, februari 2004

 

Onderwerp: inspraak en participatie bij locatiekeuze discotheek.

 

Geacht college en raad,

 

Hierbij wil het ‘Comité Disco Westrand NEE!’, ingesteld op 22 januari 2004, u verzoeken om de inspraak en participatie, conform de Kaderregeling inspraak en participatie zoals vastgesteld op 6 juli 1999, bij de locatiekeuze voor een discotheek alsnog van start te laten gaan.

 

In de besluitvorming tot een locatiekeuze of een ‘zoekgebied’ voor een discotheek in Alkmaar West zijn de belanghebbenden uit Alkmaar West niet betrokken. Juist gezien dit feit is het van belang vertegenwoordigers van bewoners en bewonersorganisaties, op wie deze voorziening de meest negatieve impact heeft, in de daarvoor (reeds) bestemde overleggroep te installeren.

 

Het project tot een discotheek te komen voldoet volledig aan artikel 7 van de Kaderregeling “burgemeester en wethouders stellen begeleidingsgroepen in voor projecten die zich daar, op het belang, functie of omvang van het project lenen”.

Tevens voldoet genoemd project aan artikel 8 van de Kaderregeling “in het kader van wijkgericht samenwerken wordt per wijk een wijkplan vastgesteld met daarin de plannen voor het beheer en bestuur van de wijk’. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een discotheek niet ter sprake is geweest en niet opgenomen is in het onlangs goedgekeurde ‘Wijkplan West’.

 

Zonder te weten of het volgende een volledige opsomming vormt van hiervoor uit te nodigen organisaties van belanghebbenden, moet gedacht worden aan toevoeging van de volgende partijen bij de (stedelijke) overleggroep voor een locatiekeuze voor een discotheek:

-         Comité Disco Westrand NEE!

-         De wijk en buurtverenigingen in Alkmaar West

-         Tuiniersverenigingen in Alkmaar West

-         Sportverenigingen in Alkmaar West

-         Stichting Animo

 

 

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

in opdracht van ‘Comité Disco Westrand NEE!’,

 

 

 

 

R.S. Heijstra


RSH <8 februari 2004>

<terug>