Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

Het Comité Disco Westrand NEE! heeft zich genoodzaakt gezien middels de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) informatie op te vragen over de status van een eventuele (mega)discotheek in de Westrand. Dit na het uitblijven van een reactie van de gemeente op de in februari 2004 en nogmaals in juni 2004 ingediende verzoeken tot inspraak en/of participatie middels het KIP (Kaderregeling Inspraak en Participatie).

Wethouder Van Vliet weigert elke medewerking als het gaat om het noemen van potentiële locaties in het 'zoekgebied Westrand'. Ook weerspreekt hij de Provincie als het gaat om de mogelijkheid voor verdere verstedelijking in de Westrand. De Provincie heeft ambtelijk bevestigd dat een discotheek in de Westrand, wat tot uitsluitingsgebied bestempeld is, niet toegestaan wordt. Van Vliet zegt dat hij reeds toestemming heeft van de Provincie voor de bouw van een discotheek (dit wordt overigens door de Provincie ten stelligste ontkend).

Alternatieve locaties weigert men te onderzoeken. Zo blijkt dat er nooit een verzoek geweest is om te kijken of een discotheek past binnen Kooimeer-Plaza. En wat te denken van de verhuizing van de bioscoop? Een mooiere locatie inclusief geschikte bebouwing is niet denkbaar: centraal, midden in de stad met 3 zalen die na verbouwing direct gebruikt kunnen worden. Wat wil je nog meer? Nee, de enige mogelijke locatie is volgens de wethouder de Westrand.

In april heeft de Partij van de Arbeid in Alkmaar een voorstel gedaan om de Westrand, in de nog op te stellen 'Visie Westrand', op te delen in 3 gebieden: reeds verstedelijkt (zoals het Techno-Park), een overgangsgebied en een groen gebied. Gemakshalve is naast het Techno-Park (reeds verstedelijkt gebied) ook het gehele gebied met sportvoorzieningen en weilanden binnen de Alkmaarse gemeentegrens bestempeld als 'reeds verstedelijkt gebied' en 'overgangsgebied'. Dit staat haaks op de uitgangspunten van de Provincie die bepaald heeft dat de Westrand (buiten het Techno-Park), ondanks enkele stedelijke voorzieningen, toch echt uitsluitingsgebied is: nieuwe stedelijke voorzieningen zoals en discotheek passen hier niet in. 

In de nog op te stellen 'Visie westrand' eind 2004 wordt in april 2004 reeds gezegd dat verdere verstedelijking zoals een discotheek uitgangspunt moet zijn. In plaats van dat de visie aangeeft hoe er moet worden omgegaan met de Westrand, en te bepalen of een discotheek wel past binnen deze visie, wordt op voorhand vastgelegd dat een discotheek en verdere verstedelijking een EIS is. De omgekeerde wereld dus! Ook dit staat weer haaks op de besluiten van de Raad om 'behoudend' om te gaan met de Westrand.

Reden genoeg dus om de gemeente middels de Wet Openbaarheid van Bestuur te dwingen inzage te geven over de status en locaties waarover men praat. Het is duidelijk dat het proces aan alle kanten niet deugt. Waarom luistert de wethouder niet naar de mening van de inwoners (meer dan 2000), waarom worden verzoeken tot participatie en/of inspraak genegeerd, waarom gaat de wethouder dwars tegen de Provincie in? 

 


Provincie Noord Holland, Streekplanprocedure Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord
Regio Noord-Kennemerland
d.d. 28 juni 2004
Heerhugowaard, Hotel De Zandhorst

Gedachtewisseling Regio Noord Kennemerland
Verslag avond-sessie

[blz 9 en 10]

Mevrouw R.S. Heijstra, Alkmaar, namens Comité Disco westrand NEE! (bijlage 11)

Vragen commissie:
Mevrouw Driessen vraagt of het ambtelijk projectteam het Comité Disco Westrand NEE! gerust kan stellen.

Gesteld wordt dat aan de Westrand en wijziging is voorgesteld ten aanzien van d everlangede Huiswaarderweg; het bestaande stedelijk gebeid van Alkmaar zal tot deze weg worden doorgetrokken. Als het ten westen is van het bestaande gebied, dan gaat het om uitsluitingsgebied en daar houden de GS aan vast.

Mevrouw Heijstra concludeert uit dit antwoord dat een disco uit en boze is, hetgeen ambtelijk wordt bevestigd.


Aan het college van b en w

Breedstraat 50

1811 HG Alkmaar

 

 

Alkmaar, 27 augustus 2004.

 

Onderwerp: WOB verzoek inzake ‘zoeklocatie discotheek Westrand’.

 

 

Geachte burgemeester en wethouders,

 

Hierbij verzoekt het ‘Comité Disco Westrand NEE!’ inzage in de gegevens die beschikbaar of bekend zijn omtrent de ‘zoeklocatie discotheek Westrand’.

 

Te denken valt aan onder andere:

Ø      De exacte locatiekeuzes en/of voorgestelde locatiekeuzes

Ø      Status locatieonderzoek(en)

Ø      Werkwijze en opgestelde randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden m.b.t.:

-         Veiligheid

-         Bereikbaarheid

-         Parkeren

-         Milieueisen

Ø      Informatie omtrent de ‘ro-procedure’

Ø      De eisen en wensen van de op te nemen functies van de discotheek

Ø      Status en procedure van aangevraagde inspraakprocedures

Ø      Status en procedure van ingediende bezwaren en protestbrieven

Ø      Gemaakte afspraken en besluitvorming in het college en de raad

Ø      De selectiecriteria voor de locaties

Ø      De planning voor de realisatie en de status van de planning

Ø      De ingediende voorstellen van gegadigden en uitgevoerde presentaties (onder andere van vier gegadigden op 10 juni 2004)

Ø      Gemaakte afspraken met derden

Ø      De lijst van selectiecriteria en de aanvullende lijst met vragen voor de beoordeling van de kandidaten

Ø      Interne opdrachten en correspondentie

En al het andere materiaal dat betrekking heeft op ‘zoeklocatie discotheek Westrand’.

 

Noodzakelijkerwijs beroepen wij ons op de WOB, Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

in opdracht van ‘Comité Disco Westrand NEE!’,

 

 

R.S. Heijstra

ReK <september 2004>

<terug>